Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli w Gminie Miasto Augustów

Zasady naboru

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO AUGUSTÓW

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Podstawa prawna:

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024, odbywa się na podstawie:

-      Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z  2021 r. poz. 1082 ze zm.);

-      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431);

-     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502 ze zm.);

-         Uchwały NR XLIV/445/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia  30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 5468);

-     Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów.

Informacje ogólne

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2017– 2020 mające miejsce zamieszkania na terenie Augustowa. Liczbę miejsc dla poszczególnych grup wiekowych określa dyrektor przedszkola po zebraniu woli kontynuacji od rodziców dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola.

Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w danej placówce, działająca na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2431). W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XLIV/445/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów

Dyrektor placówki dokonuje przydziału dzieci do oddziałów po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne oraz nowo przyjętych w procesie rekrutacji.

UWAGA

1.    Dzieci urodzone w 2021 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach starać się o zapisanie ich do przedszkoli miejskich po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2023 r.) na wolne miejsca.

2.    Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Augustowem będą przyjmowane (od września 2023 roku) na wolne miejsca tylko w przypadku, kiedy zostaną zaspokojone potrzeby mieszkańców Augustowa.

3.    Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola miejskiego po raz pierwszy. Rodzice nie podpisują woli kontynuacji w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.

4.    Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice/prawni opiekunowie składają wolę kontynuacji w wyznaczonym terminie w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja

Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają i składają wnioski o przyjęcie, w terminie wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym z tym, że data i godzina:

- wypełnienia wniosku w systemie informatycznym,

- wydrukowania wniosku,

- złożenia wniosku w placówce,

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu powinni:

·        logować się na stronie  www.augustow.przedszkola.vnabor.pl ,

·        wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,

·        wybrać z listy maksymalnie 3 placówki,

·   utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką I–go wyboru,

·        zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,

·       wydrukować wniosek z załącznikami, dołączyć wymagane dokumenty/oświadczenie, podpisać i złożyć w przedszkolu I-go wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i Internetu powinni:

·        pobrać wniosek wraz z załącznikami w dowolnym przedszkolu,

·        wypełnić ręcznie, zaznaczyć spełniane kryteria, podpisać wniosek, dołączyć wymagane dokumenty/oświadczenie

·        złożyć w przedszkolu I-go wyboru.

Kryteria rekrutacyjne

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z  2021 r. poz. 1082 ze zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

L.p.

 

Kryterium ustawowe

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Liczba punktów

Dziecko zamieszkujące na terenie Augustowa

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

(oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

 

Oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata (art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo oświatowe)

35

2.

Niepełnosprawność kandydata

 

 

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573  z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

35

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573  z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

35

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

 

 

35

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

 

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573  z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

35

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz  oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo oświatowe)

 

35

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

 


 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm), (art. 150 ust. 2 pkt 1d ustawy Prawo oświatowe)

35

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały

 Nr XLIV/445/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów.

Kryteria dodatkowe (obowiązujące w przedszkolach na terenie miasta Augustowa, określone w Uchwale Nr XLIV/445/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2021 r.)

 

 

L.p.

 

 

Kryterium dodatkowe

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

Oboje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

Oświadczenie

16

2.

Rodzeństwo kandydata będzie uczęszczać w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, do tego samego przedszkola.

Oświadczenie

5

3.

Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Oświadczenie

4

4.

Rodzice kandydata preferują dane przedszkole jako pierwszy wybór w składanym wniosku zgłoszeniowym.

Oświadczenie

3

 

5.

Kandydat uczęszczający w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, wpisanej do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Augustowa.

Oświadczenie

2

6.

W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taka samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia.

Oświadczenie

1

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
(art. 150 ust. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
 

Druki oświadczeń, stanowiące załączniki, dostępne są na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli.

Procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przebiega zgodnie z zapisem art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

1.    wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

2.    wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

3.    na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,              w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu miejskim (art. 160 ust. 1 Prawo oświatowe).

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu miejskim, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola miejskiego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem (art. 160 ust. 2 Prawo oświatowe).

Terminy

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

 w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 01.03.2023 r. godz. 8.00

do 14.03.2023 r. godz. 16.00

od 15.05.2023 r. godz. 8.00

do 26.05.2023 r. godz. 16.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

do 22.03.2023 r.

 

do 06.06.2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

27.03.2023 r.  o godz. 13.00

13.06.2023 r. o godz. 13.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 03.04.2023 r. godz. 16.00

do 19.06.2023 r. godz. 16.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

06.04.2023 r. o godz. 13.00

22.06.2023 r. o godz. 13.00

 

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych powyżej.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność do oddziałów integracyjnych przyjmowane są przez dyrektora przedszkola. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna, według zasad określonych powyżej.

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

Rezygnacja z miejsca

Złożenie, przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka, ewentualnej rezygnacji z miejsca w placówce, do której zakwalifikowało się dziecko 

·    po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola (zgodnie z terminem wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym) rodzice/prawni opiekunowie składają rezygnację z miejsca w przedszkolu w formie pisemnego oświadczenia.


Definicje/słowniczek

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. 

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).