• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Zasady naboru

Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli samorządowych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Białegostoku, jak też przedszkoli niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

 

Podstawa prawna:

·  ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),

·  ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

·  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610),

·  uchwała Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 1219),

·  zarządzenie Nr 418/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium, określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2017/2018.

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dziecka.

  

Rekrutację do oddziałów przedszkolnych prowadzi 60 przedszkoli samorządowych oraz 7 przedszkoli niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - Zał. 1 wykaz przedszkoli samorządowych/niepublicznych, jak też 23 szkoły podstawowe - Zał. 2 wykaz szkół podstawowych z oddz. dla 5-6-latków i 4 szkoły podstawowe do oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-4-letnich:

-      Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, ul. Gdańska 23/1,

-      Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, ul. Polowa 7/1,

-      Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku, ul. Żurawia 12,

-      Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski, ul. Kazimierza Pułaskiego 96.

Rekrutację do oddziałów integracyjnych prowadzi 5 przedszkoli (Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej Kuczyńskiej w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku) i 4 szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku), z zastrzeżeniem, iż oddział integracyjny zostanie utworzony pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym ze względu na niepełnosprawność.

 

Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku prowadzi oddziały specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, porażeniem mózgowym, Zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi.

Ponadto Przedszkole Samorządowe Nr 14 prowadzi oddziały dla dzieci z białoruskim językiem nauczania, Przedszkole Samorządowe Nr 36 im. Marii Montessori przyjmuje dzieci, u których stwierdzono alergię pokarmową, natomiast Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku dzieci, u których stwierdzono cukrzycę.

 

1.    Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2011-2014, zamieszkałe na terenie Białegostoku.

Rodzice dziecka urodzonego w 2015 roku mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

 

Rodzice zamieszkali poza obszarem miasta Białegostoku mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. W przypadku liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem miasta Białystok większej od liczby wolnych miejsc w przedszkolu/szkole przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, a zasady określone w niniejszym dokumencie stosuje się odpowiednio.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2011) obowiązane są odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach, rodzicom dziecka sześcioletniego zostanie wskazane miejsce realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka, zaś rodzicom dziecka trzyletniego, czteroletniego i pięcioletniego zostanie wskazane miejsce realizowania wychowania przedszkolnego.

 

2.    Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego w ustalonych terminach, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Miasta Białystok.

 

3.    Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2017/2018

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 6.04 do 13.04

w godzinach pracy

przedszkola/szkoły

 

od 1.06 do 6.06

w godzinach pracy

przedszkola/szkoły

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

do 18.04

w godzinach pracy

przedszkola/ szkoły

do 9.06

w godzinach pracy

przedszkola/ szkoły

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

 

20.04 do godz. 15.00

 

14.06 do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia poprzez podpisanie umowy

od 21.04 do 25.04

w godzinach pracy

przedszkola/szkoły

od 19.06 do 21.06

w godzinach pracy

przedszkola/szkoły

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

26.04 do godz. 15.00

 

22.06 do godz. 15.00

 

4.    Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole.       
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Rodzice muszą pamiętać o podpisaniu umowy na kolejny rok szkolny w przedszkolu / szkole podstawowej, w wyznaczonym terminie. Nie podpisanie umowy we wskazanym terminie spowoduje konieczność objęcia dziecka rekrutacją

 

Organ prowadzący zastrzega, iż w przypadku nie zgłoszenia do oddziału co najmniej 15 dzieci (w tym dzieci kontynuujących), może nie wyrazić zgody na funkcjonowanie oddziału. W takim przypadku zgłoszonym dzieciom wskaże inne miejsce realizacji przygotowania przedszkolnego.

 

5.    Dzieci zmieniające przedszkole.   
Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego w szkole, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy. W związku z tym rodzic jest obowiązany wypełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Po podpisaniu wniosku składa go w innym przedszkolu/szkole, wskazanym przez siebie jako placówka pierwszego wyboru. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, miejsce w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie jest dla niego zarezerwowane.

 

6.    Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/szkole prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.

 

7.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.

 

8.    Kandydaci zamieszkali na obszarze miasta Białystok zapisywani do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy lub zmieniający przedszkole / szkołę.

 

 

 

1)    Wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

·      Rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: nabor.um.bialystok.pl Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Osoby nie posiadające dostępu do Internetu mogą wypełnić go odręcznie – wnioski będą do pobrania w każdym przedszkolu/szkole podstawowej od 6 kwietnia 2017 r.

·      Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli samorządowych/oddziałów przedszkolnych w szkołach, w preferowanej przez siebie kolejności, w porządku
od najbardziej do najmniej preferowanej.

·      Przedszkole/szkoła wybrana na pozycji pierwszej nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

·      Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej
wyłącznie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Niezłożenie wypełnionego wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie do 13 kwietnia 2017 r. w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.   

·      Złożenie większej liczby wniosków spowoduje zapisanie wniosku tylko w tej placówce,
w której dyrektor jako pierwszy dokona jej akceptacji w systemie. Wprowadzenie pozostałych wniosków zostaje automatycznie zablokowane. 

·      Wnioski o przyjęcie do przedszkola złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

·      Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

·      Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru odpowiedzialny jest
za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicowi potwierdzenia przyjęcia wniosku.

 

2)    Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe.

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie
Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe (lit. a - g). Mają one jednakową wartość.

 

a)    wielodzietność rodziny kandydata

·      definicja kryterium:       
wielodzietność rodziny - rodzina wychowująca troje i więcej dzieci

·      dokument potwierdzający spełnianie kryterium:

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

·      forma dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium:

oświadczenie - składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

b)   niepełnosprawność kandydata

c)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

·      dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w lit. b-e:

     orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

·      forma dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych
w lit. b-e:

składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata

f)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

·      definicja kryterium:

samotne wychowywanie dziecka - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie
co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

·      dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

-  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu

-  oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

·      forma dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium:

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu - składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

g)    objęcie kandydata pieczą zastępczą

·      dokument potwierdzający spełnianie kryterium:

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.)

·      forma dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium:

składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

3)    Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe
(z wyjątkiem Przedszkola Samorządowego Nr 14, Przedszkola Samorządowego Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku i Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego
w Białymstoku):

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta Białystok, tzw. kryteria samorządowe, określone poniżej (lit. a) - f)).

 

a)       dziecko 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub dziecko 7-letnie i starsze, z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub dziecko 5-letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, któremu Gmina Białystok ma obowiązek zapewnić warunki do realizacji tego prawa

·         dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;

 

b)      pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu

·         dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

oświadczenie rodzica/-ów wraz z dokumentami poświadczającymi odpowiednio:

 zatrudnienie - zaświadczenie z zakładu pracy,

 prowadzenie gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z tego tytułu lub dowód opłacania składek w KRUS,

 prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej - aktualny (nie starszy, niż 3 dni przed złożeniem wniosku) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,

 pobieranie nauki - zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym.

 

c)       rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja edukacji w danym przedszkolu/szkole/zespole przez rodzeństwo kandydata

·         dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

oświadczenie rodzica zawarte w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w przypadku rodzeństwa będącego uczniem szkoły/zespołu - oświadczenie rodzica;

 

d)      dziecko z rodziny z dwojgiem dzieci

·         dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

oświadczenie rodzica;

 

e)       pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata

·         dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;

 

f)       w przypadku, gdy liczba kandydatów,  którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia

·         dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Kryterium

Liczba punktów

dziecko 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub dziecko 7-letnie i starsze, z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub dziecko 5-letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, któremu Gmina Białystok ma obowiązek zapewnić warunki do realizacji tego prawa

25

pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym
i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu

12

rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja edukacji w danym przedszkolu/szkole/zespole przez rodzeństwo kandydata

6

dziecko z rodziny z dwojgiem dzieci

3

pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata

2

w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów
w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych  uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia

1

 

4)      Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe do oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Białymstoku, Przedszkola Samorządowego Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku, specjalizującego się w żywieniu dzieci wymagających stosowania specjalistycznej diety, zgodnie z zaleceniami lekarza oraz do Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku oferującego opiekę dla dzieci na diecie cukrzycowej, prowadzonych przez Miasto Białystok:

 

a)       dziecko 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub dziecko 7-letnie i starsze, z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub dziecko 5-letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, któremu Gmina Białystok ma obowiązek zapewnić warunki do realizacji tego prawa

·         dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;

 

b)      pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu;

·      dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

oświadczenie rodzica/-ów wraz z dokumentami poświadczającymi odpowiednio:

  zatrudnienie - zaświadczenie z zakładu pracy,

  prowadzenie gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z tego tytułu lub dowód opłacania składek w KRUS,

  prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej - aktualny (nie starszy, niż 3 dni przed złożeniem wniosku) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,

  pobieranie nauki - zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym.

 

c)        kryteria indywidualne wynikające ze specyfiki przedszkola, dotyczące:

 

- dziecka, którego rodzice wnioskują o przyjęcie do oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Białymstoku

lub

- dziecka, u którego stwierdzono alergię pokarmową (nie dotyczy dziecka, u którego stwierdzono wyłącznie alergię na białko mleka krowiego i/lub nietolerancję laktozy), którego rodzice wnioskują o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku

lub

- dziecka, u którego stwierdzono cukrzycę, którego rodzice wnioskują o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku

·           dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

oświadczenie rodzica o wyrażeniu woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania,

lub

  zaświadczenie od lekarza o stwierdzonej alergii pokarmowej

lub

zaświadczenie od lekarza o stwierdzonej cukrzycy

 

d)    rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja edukacji w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata

·           dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

  oświadczenie rodzica zawarte w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w przypadku rodzeństwa będącego uczniem szkoły/zespołu - oświadczenie rodzica;

 

e)        pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata

·           dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

  oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;

 

f)   w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia

·           dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

  oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Kryterium

Liczba punktów

dziecko 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub dziecko 7-letnie i starsze, z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub dziecko  5-letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, któremu Gmina Białystok ma obowiązek zapewnić warunki do realizacji tego prawa

44

pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym
i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu

22

kryteria indywidualne wynikające ze specyfiki przedszkola, dotyczące:

- dziecka, którego rodzice wnioskują o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
z białoruskim językiem nauczania w Przedszkolu Samorządowym Nr 14
w Białymstoku - 12 pkt

lub

- dziecka, u którego stwierdzono alergię pokarmową (nie dotyczy dziecka, u którego stwierdzono wyłącznie alergię na białko mleka krowiego i/lub nietolerancję laktozy), którego rodzice wnioskują o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego Nr 36
im. Marii Montessori w Białymstoku - 12 pkt.

lub

- dziecka, u którego stwierdzono cukrzycę, którego rodzice wnioskują o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku - 12 pkt

12

rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja edukacji w danym przedszkolu/szkole/zespole przez rodzeństwo kandydata

6

pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata

2

w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów
w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia

1

 

 

5)      Rozpatrywanie wniosków.

a)         Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej
na liście preferencji.

b)         W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone
w ustawie Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe.

c)         W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole / oddział przedszkolny
w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta Białystok, tzw. kryteria samorządowe.

d)         Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

-    żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

-    zwrócić się do Prezydenta Miasta, o potwierdzenie okoliczności zawartych 
w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8 ppkt 2) lit. a) i f).

e)         Prezydent Miasta w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

-    korzysta z informacji, które zna z urzędu,

-    może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji
o okolicznościach zawartych w oświadczeniach,

-    może zlecić przeprowadzenie wywiadu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.) w celu zweryfikowania oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka.

f)          Na żądanie Prezydenta Miasta instytucje publiczne i organizacje pozarządowe
są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji dotyczących okoliczności zawartych w oświadczeniach.

g)         W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wybranego kryterium oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych
w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

h)         Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

6)      Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego,
w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

7)      Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia podpisują z przedszkolem/ szkołą,
w wyznaczonym terminie umowę w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

8)      Niepodpisanie umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej we wskazanym terminie oznacza rezygnację rodziców dziecka z zapewnionego miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole i będzie skutkować, jego skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.

9)      Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisania dziecka poprzez podpisanie z przedszkolem/szkołą w wyznaczonym terminie umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

10)  Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.

 

11)  Procedura odwoławcza.

Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

-  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,

-  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

-  na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

9.       Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
ze względu na niepełnosprawność
.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu
na niepełnosprawność do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest
z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych powyżej. 

 

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność do oddziałów integracyjnych przyjmowane są przez dyrektora przedszkola / szkoły. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna, według zasad określonych powyżej.

10.    Przydział dzieci do oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.      

Liczebność oddziałów przedszkolnych ogólnodostępnych ustala się na poziomie 25 dzieci
na oddział (grupę), w przypadku nie zgłoszenia się do oddziału co najmniej 15 dzieci organ prowadzący może nie wyrazić zgody na funkcjonowanie oddziału, w takim przypadku zgłoszonym dzieciom wskaże inne miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.