Tło lewe Tło prawe
 • Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Nabór Przedszkola

Zasady naboru

Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez  Gminę Czerwonak na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Czerwonak zostanie przeprowadzona elektronicznie z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru. Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

I. Zasady obowiązujące  w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Dzieci kontynuujące edukację.

Rodzice, których  dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Deklaracja ma formę pisemną i jej wzór określa publiczne przedszkole/szkoła podstawowa.

 • Dzieci zapisywane po raz pierwszy. 

Rodzice zapisując dziecko do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zrobią to w formie elektronicznej. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.gminaczerwonak.przedszkola.vnabor.pl Osoby niemające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu lub każdej szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny. Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy). 

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć tylko w najbardziej preferowanym przedszkolu lub szkole podstawowej (pozycja nr 1 we wniosku).

Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego wniosku do przedszkola lub w szkole podstawowej pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji. 

 • Dzieci zmieniające przedszkole.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola.  Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu, wskazanym przez siebie jako pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane. 

Aby dziecko zostało przyjęte rodzice składają, w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument  Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, co oznacza, że  dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.


II. Terminy rekrutacji:

Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Data rozpoczęciaData zakończenia

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

06.02.2019 godz.8.00

27.02.2019 godz.15.00

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

06.03.2019 godz.8.00

26.03.2019 godz.15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

06.03.2019 godz.8.00

28.03.2019 godz.15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

18.04.2019 godz.8.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

18.04.2019 godz.8.00

26.04.2019 godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

30.04.2019 godz.8.00

Czynności w postępowaniu uzupełniającym

 

6.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

10.05.2019 godz.8.00

17.05.2019 godz.15.00

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

10.05.2019 godz. 8.00

17.05.2019 godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

24.05.2019 godz.8.00

9.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

24.05.2019 godz.8.00

29.05.2019 godz.15.00

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

30.05.2019 godz.15.00

III. Kryteria naboru do gminnych przedszkoli publicznych na rok szkolny 2019/2020.

Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Czerwonak. Pierwszeństwo mają dzieci: 6-letnie, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. W dalszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci ) - 100 pkt
 2. niepełnosprawność kandydata - 100 pkt
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt
 4. niepełnosprawność obojga rodziców – 100 pkt
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  – 100 pkt
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą  – 100 pkt

oraz kryteria określone w UCHWALE NR 412/XLVII/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.:  

 1. kandydat, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, w przedszkolu pierwszego wyboru – 25 pkt,
 2. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły, w której obwodzie znajduje się przedszkole – 10 pkt,
 3. kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 10 pkt
 4. kandydat, którego rodzina objęta jest pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 5 pkt.

IV. Pozostałe postanowienia
 1. O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna, łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do placówki decydować będzie losowanie, przeprowadzone w systemie elektronicznym. 
 2. Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikająca z warunków lokalowych.
 3. Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.
 4. Przez rodziców rozumie się  również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.