Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Gołdap

Zasady naboru

Szanowni Rodzice!

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2024 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w jednym z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gołdap, warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru, który w tym roku zostanie przeprowadzony przy pomocy systemu elektronicznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi oraz w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Nr 1,2,3,5 w Gołdapi, Szkole Podstawowej w Grabowie oraz w Szkole Podstawowej w Pogorzeli. Chcąc ułatwić Państwu proces zapisu dziecka do przedszkola przedstawiamy zasady rekrutacji „krok po kroku”.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 odbywa się na zasadach, które zostały określne w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub zmienić przedszkole swojemu dziecku, informujemy, że szczegółowe informacje, dane adresowe wraz z ofertą przedszkoli, ważne terminy, a także kryteria obowiązujące przy przyjmowaniu dzieci do przedszkoli dostępne na stronie internetowej wybranej placówki lub stronie urzędu miejskiego w Gołdapi www.goldap.pl.

ZASADY OGÓLNE

1.  Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających na terenie Gminy Gołdap. Rodzice dzieci spoza naszej gminy będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Gołdapi, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych pozostaną wolne miejsca.

2.   Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy  prowadzone jest na wniosek rodzica złożony u dyrektora wybranego przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca.

3.     W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

4.     Rodzice mogą składać wniosek o przyjęcie do 3 wybranych placówek.

5. Rodzice układają listę wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Placówka umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest placówką pierwszego wyboru i tam składamy również pisemny wniosek. W przypadku kiedy wniosek wraz z załącznikami został podpisany elektronicznie profilem zaufanym nie należy zanosić w formie papierowej wniosku do placówki.

6.   Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

7.     Organizacja grup i oddziałów przedszkolnych (jednorodnych lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola, szkoły z oddziałami przedszkolnymi.

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Krok 1 – Wybór przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi

Szczegółowe informacje o przedszkolach i oddziałach przedszkolnych można znaleźć w ofercie przedszkola i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi na stronie www.goldap.pl

Krok 2 – Wypełnienie ”Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy wypełnić elektronicznie na stronie internetowej https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminagoldap  a następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do placówki, którą Państwo określili jako placówkę pierwszego wyboru. Jeśli wniosek z załącznikami jest podpisany profilem zaufanym nie należy go przynosić do placówki.

Wypełniony wniosek:

  • podpisuje co najmniej jeden rodzic/opiekun dziecka,
  • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

Krok 3 – Potwierdzanie wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru

1.     Aby wziąć udział w rekrutacji, rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka w przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru oraz przedłożenia wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów zaznaczonych przy składaniu wniosku, bez względu na to czy rodzic składa wniosek osobiście czy elektronicznie.

2.     Jeśli rodzic wypełnił wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to zostanie on zapisany w systemie, ale zarejestrowany dopiero w momencie, gdy prawidłowo wypełniony dokument zostanie wydrukowany, podpisany i dostarczony do placówki pierwszego wyboru lub zostanie zarejestrowany od razu w przypadku podpisu elektronicznego zaufanego.

3.     Jeżeli rodzic wypełnił wniosek w wersji papierowej jest on zobowiązany dostarczyć go osobiście do placówki pierwszego wyboru. Przeszkolony pracownik placówki wprowadzi do systemu elektronicznego wszystkie dane zawarte w złożonym wniosku i nada Państwu login.

4.  Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole lub szkołę z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru przekazywane są w formie elektronicznej do jednostek z drugiej lub trzeciej preferencji.

Ważne: nie należy składać dokumentów do placówki 2 i 3 wyboru.

Krok 4 – Weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zgłoszonych przy rejestrowaniu wniosku w przedszkolu, szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

1.     Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

2.     Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor placówki pierwszego wyboru.

3.     Rodzice, którzy posiadają indywidualny login, mogą sprawdzać wyniki rekrutacji w Internecie.

 

Krok 5 – Postępowanie rekrutacyjne – praca komisji rekrutacyjnej

1.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.

2.     Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek w każdej placówce wskazanej na liście preferencji.

3.     Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

4.     W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Gołdap przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wniosków, ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów.

5.   W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Krok 6 – Ustalanie listy kandydatów zakwalifikowanych na podstawie kryteriów

1.     W przypadku, gdy liczba miejsc przewyższa liczbę kandydatów zobowiązanych do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjmowania tych dzieci na podstawie pozostałych kryteriów kwalifikacyjnych.

2.     Komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w Prawie oświatowym tzw. kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość.

3.   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole lub szkoła z oddziałami przedszkolnymi nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Gołdapi tzw. kryteria dodatkowe.

4.     Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Krok 7 – Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola

1.     Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu lub szkole z oddziałami przedszkolnymi. Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do placówki w ustalonym  w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym.

2.   Przewodniczący komisji rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie miejsc wolnych. Listy zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

 

Krok 8 – Procedura odwoławcza

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte mogą:

1.     wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

2.  wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy,

3.     złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawa rekrutacyjną.

Krok 9 – Postępowanie uzupełniające i informator o wolnych miejscach w przedszkolach

1.     Jeżeli po przeprowadzeniu postępowaniu rekrutacyjnego publiczne przedszkole lub szkoła z oddziałami przedszkolnymi nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2.     W postępowaniu uzupełniającym, rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub przyjęci do przedszkola, oddziału przedszkolnego drugiego lub trzeciego wyboru, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola, szkoły z oddziałami przedszkolnymi dysponującego wolnymi miejscami.

3.     O przyjęcie do przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi w postępowaniu uzupełniającym, mogą ubiegać się rodzice dzieci spoza Gminy Gołdap.

4.     Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

INFORMACJE DODATKOWE                                                             

1.     W przypadku nieprzyjęcia dziecka zobowiązanego do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi informuje o tym fakcie Burmistrza Gminy Gołdap. W tym przypadku Burmistrz pisemnie wskazuje rodzicom inne przedszkole, które może przyjąć dziecko.

2.     Zasady naboru dotyczą także dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego.