Tło lewe Tło prawe
 • Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Nabór Przedszkola

Zasady naboru

 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz.

 • Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona w dniach od 25.02.2020 r. do 10.03.2020 r. przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez gminę.
 • Do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci 3, 4, 5 i 6 - letnie oraz do oddziału żłobkowego dzieci w wieku 15 miesięcy do 3 lat.
 • Dzieci 6-letnie objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieci 5-letnie, którym przysługuje dowóz do placówki organizowany przez gminę do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub oddziału w przedszkolu, winny mieć wskazaną I preferencję do oddziału przedszkolnego w szkole obwodowej lub przedszkola znajdującego się w miejscowości najbliższej miejsca zamieszkania dziecka. Powyższe, nie dotyczy rodziców dzieci, którzy sami będą dowozić dzieci do placówki. 
 • Wnioski złożone w terminie rekrutacji traktowane są jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).
 • Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).
 • W przypadku nie podania we wniosku informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium. 
 • Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze gminy Międzyrzecz, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Międzyrzecz, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego Burmistrza Międzyrzecza. W tym przypadku Burmistrz Międzyrzecza obowiązany jest pisemnie wskazać rodzicom inne przedszkole publiczne, oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ww. ustawy.

I. ETAPY REKRUTACJI 
Rekrutacja elektroniczna składa się z dwóch etapów:
1)  W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Kryteria podstawowe (ustawowe):
I etap postępowania rekrutacyjnego
 1. wielodzietność rodziny kandydata - 100 pkt
 2. niepełnosprawność kandydata - 100 pkt
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 100 pkt
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 100 pkt
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 100 pkt
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 100 pkt
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą - 100 pkt

Kryteria dodatkowe (ustalone przez JST):
II etap postępowania rekrutacyjnego – kryteria gminne
 1. dziecko trzyletnie i czteroletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, dziecko pięcioletnie i sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 25 pkt
 2. dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek - 5 pkt
 3. dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 10 pkt
 4. dziecko, którego rodzic opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w gminie Międzyrzecz i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu - 5 pkt
 5. dziecko z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny - 5 pkt

Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2, podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej  z oddziałami przedszkolnymi. 


II. Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce: 

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji 
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”. 
Druk „Deklaracji…” należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza. 
W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola, w terminie do dnia 17 lutego 2020 godz. 15.00.

III. Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oraz dzieci zmieniających przedszkole: 

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru" wypełnionego „Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego”, zwanej dalej „Wnioskiem”. 
„Wniosek” należy: 
1. Wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla rodziców
www.gminamiedzyrzecz.przedszkola.vnabor.pl
wydrukować podpisać i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru".  Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana.
2. W sytuacji braku możliwości dostępu do Portalu dla Rodziców i wydrukowania Wniosku, placówka stworzy możliwość dopełnienia ww. formalności w siedzibie placówki.
Wypełniając „Wniosek" należy wskazać przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru". Można dodatkowo wpisać dwa inne, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru". Informacja o wszystkich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych znajduje się na Portalu dla Rodziców. 
W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których „Wniosek" zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz z załącznikami, w formie papierowej z podpisem rodziców do „przedszkola pierwszego wyboru", lub szkoły podstawowej obwodowej w terminie od 25 lutego 2020 r. (godz. 8.00) do 10 marca 2020 r. (godz. 15.00). 

IV. Sposób dokumentowania informacji zawartych we „Wniosku” 

1. Sposób dokumentowania informacji zawartych we Wniosku Rekrutacyjnym:
 • dla potwierdzenia, że kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej należy złożyć oświadczenie do Wniosku o przyjęcie do przedszkola,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności kandydata należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności jednego/obojga rodziców kandydata należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, 
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności rodzeństwa kandydata należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia, że kandydat jest dzieckiem samotnej matki lub ojca należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia, że kandydat objęty jest pieczą zastępczą należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. . Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

2. Dla potwierdzenia spełniania kryteriów gminnych: 
 • oświadczenie dot. kontynuowania edukacji przez rodzeństwo kandydata (zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r.)
 • oświadczenie dot. zatrudnienia oraz rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym  w Międzyrzeczu (zał. nr 2 do Uchwały Nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r.).


Zgodnie z art. 150 ust. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (tj.Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do  Burmistrza Międzyrzecza, o potwierdzenie tych okoliczności w trybie KPA. 
W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Międzyrzecza korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Burmistrz Międzyrzecza może upoważnić kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.

V. Wyniki rekrutacji 

 1. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 27.03.2020 r. o godz. 15:00. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą - logując się na stronie internetowej Portalu dla Rodziców. 
 2. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie od 27.03.2020 r. godz. 15:00 do 03.04.2020 r. godz. 15:00. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
 3. Dnia 06.04.2020 r. o godz. 12:00 w poszczególnych placówkach uczestniczących w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
VI. Rekrutacja uzupełniająca 
W terminie od 3 czerwca 2020 do 10 czerwca 2020 r. odbędzie się postępowanie uzupełniające – szczegóły w harmonogramie rekrutacji. 


UWAGI:

Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.