Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gniezno

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca

31.05.2024

Szanowni Rodzice, Opiekunowie


3 czerwca 2024 r.  o godz. 8.00 rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do poniższych przedszkoli:

  1. Przedszkole Nr 1 „Wesołe Nutki”, ul. Osiedle Władysława Łokietka 21, 62-200 Gniezno
  2. Przedszkole Nr 10 z oddziałami integracyjnymi „Janek Wędrowniczek", ul. Jana III Sobieskiego 22, 62-200 Gniezno
  3. Przedszkole Nr 15 „Pszczółka Maja", ul. Stanisława Chudoby 4A, 62-200 Gniezno

 

Rodzice będą mogli składać wnioski do dnia 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 w taki sam sposób jak to miało miejsce w pierwszym naborze.

Obowiązują te same zasady i kryteria. Tzn:

Wnioski należy rejestrować pod adresem www.gniezno.przedszkola.vnabor.pl, następnie wybrać jedną z poniższych metod: 

1)    wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru

albo

2)    złożyć wniosek elektronicznie bez wychodzenia z domu.

 

Warunkiem skorzystania z metody drugiej jest to, aby oboje rodzice /opiekunowie prawni posiadali profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Ponadto do składanego wniosku należy dodać wszystkie wymagane załączniki w postaci elektronicznej. Załączniki można dodać w formie zdjęcia lub skanu w formatach: jpg, gif lub pdf.

Nabór dotyczy dzieci z roczników 2018-2021. Dodatkowo w rekrutacji uzupełniającej mogą złożyć wniosek oprócz dzieci 3-6 lat również:

1)    dzieci 2,5 letnie (urodzone do 28.02.2022 r.), z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają dzieci 3,4, 5 i 6 letnie

2)    dzieci z poza miasta Gniezna z zastrzeżeniem, że kandydaci  spoza miasta Gniezna mogą zostać przyjęci do gnieźnieńskich przedszkoli po zapewnieniu miejsca dzieciom zamieszkałym na terenie miasta.

Rodzice mogą ubiegać się o miejsce tylko do grup widocznych w zakładce Oferta edukacyjna (maksymalnie do 3 przedszkoli). 

Dzieci przyjęte do przedszkoli w pierwszej rekrutacji i kontynuujące nie mogą składać nowy wniosków.

O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Podział na grupy przedszkolne nastąpi po zakończeniu rekrutacji. Organizacja grup przedszkolnych (jednorakich wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w całym procesie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.  

Terminy postępowania uzupełniającego

Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców

03.06.2024 r.  godz. 8.00

Składanie przez rodziców Wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola

03.06.2024 r.  godz. 8.00 – 17.06.2024 r.  godz. 15.00

Publikacja  list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

26.06.2024 r.  godz. 14.00

Składanie przez rodzica Potwierdzenia woli uczęszczania kandydata do przedszkola

26.06.2024 r.  godz.14.00 – 05.07.2024 r.  godz. 15.00

Publikacja list kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

10.07.2024 r.  godz. 14.00

Wskazanie przez Prezydenta Miasta Gniezna miejsc dla  nieprzyjętych w rekrutacji.

17.07.2024 r. godz. 14.00

 

Kryteria naboru do przedszkoli publicznych Miasta Gniezna na rok szkolny 2024/2025

 

1.   Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:

Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Gniezna urodzonych w lalach 2018-2021. Kandydaci  z poza miasta Gniezna mogą zostać przyjęci do gnieźnieńskich przedszkoli po zapewnieniu miejsca dzieciom zamieszkałym na terenie miasta -  kryterium zamieszkania Miasto Gniezno – 1000 pkt. 

 

W dalszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów dla każdego kryterium podstawowego (ustawowego) została ustalona na poziomie 100 pkt:

1)    Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci ) - 100 pkt

2)    Niepełnosprawność kandydata - 100 pkt

3)    Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt

4)    Niepełnosprawność obojga rodziców – 100 pkt

5)    Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt

6)    Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  – 100 pkt

7)    Objęcie kandydata pieczą zastępczą  – 100 pkt

 

Spełnianie kryteriów ustawowych należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty:

 

1)    Do pkt. 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)    Do pkt. 2-5 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3)    Do pkt. 6 - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)    Do pkt. 7 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

 

  2.     Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap rekrutacji. W drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr  XXXIV/351/2017 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno i ich wartości punktowej na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia tych kryteriów (tzw. kryteria gminne) (t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 4571.)

 

Kryteria gminne:

1)   kandydat obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym albo rodzica pracującego samotnie wychowującego lub uczącego się w trybie dziennym - 25 pkt;

2)    kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 15 pkt;

3)    kandydat, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który jest przeprowadzana rekrutacja, w przedszkolu pierwszego wyboru - 8 pkt;

4)  liczba zadeklarowanych godzin pobytu kandydata w przedszkolu - za każdą zadeklarowaną godzinę powyżej 5 godzin 1 pkt, maksymalnie 6 pkt.

5)    kandydat, którego rodzeństwo uczęszczało do przedszkola pierwszego wyboru - 4 pkt;

6)    kandydat został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 753 ze zm.) lub został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 3 pkt.;

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów:

1)    oświadczenie obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym albo rodzica pracującego samotnie wychowującego dziecko lub uczącego się w trybie dziennym;

2)   dokument potwierdzający objęcie kandydata lub jego rodzica/ów nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

3)  oświadczenie rodzica/ów o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w przedszkolu pierwszego wyboru;

4)    oświadczenie rodzica/ów - deklarowana liczba godzin pobytu kandydata w przedszkolu;

5)    oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana odpowiednio przez Dyrektora Przedszkola.

Kandydatom zamieszkałym na terenie Miasta Gniezna nieprzyjętym (niezakwalifikowanym) w rekrutacji do żadnego przedszkola zgodnie z art. 31 ust.10 ustawy Prawo oświatowe Prezydent Miasta Gniezna wskaże miejsce realizacji wychowania przedszkolnego w innym przedszkolu.

Witamy na stronie elektronicznej rekrutacji do publicznych przedszkoli

05.03.2024

Szanowni Rodzice, Opiekunowie 

Wprowadzanie wniosków o przyjęcie dziecka do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gniezno rozpocznie się 5 marca 2024 r. o godzinie 8:00 i potrwa do 26 marca 2024 r. do godziny 15:00.

Prosimy o zapoznanie się z "Terminami naboru" oraz "Zasadami naboru" dostępnymi  w menu po lewej stronie ekranu.

Poradnik
dla rodziców dziecka, które idzie do przedszkola: Jak zadbać o dobrą adaptację dziecka w
przedszkolu? https://www.vulcan.edu.pl/o-firmie/blog-vulcan/dobre-praktyki/jak-zadbac-o-dobra-adaptacje-dziecka-w-przedszkolu,169
 
Film dla rodziców „Rekrutacja do przedszkola w 5 krokach”: https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI