Tło lewe Tło prawe
 • Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Nabór Przedszkola

Zasady naboru


Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Mława w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),
 • UCHWAŁA Nr V/46/2019RADY MIASTA MŁAWA z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów,
 • Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, w roku szkolnym 2019/2020.

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych, w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której dziecko uczęszcza. Dzieci, których rodzice złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożenie deklaracji polega na pobraniu odpowiednich formularzy w sekretariacie przedszkola lub szkoły podstawowej. Wypełniony i podpisany formularz deklaracji należy złożyć w sekretariacie przedszkola lub szkoły podstawowej, w której dziecko obecnie korzysta z wychowania przedszkolnego. Deklarację, o której mowa powyżej, składa się do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej w terminie od 11 do 15 lutego 2019 r., do godz. 12.00.

Jeżeli przedszkole lub oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, nadal dysponuje wolnymi miejscami (po złożeniu przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego), przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, biorą udział:
a)      dzieci 3, 4, 5 i 6 – letnie urodzone w latach 2013 – 2016;
b)      dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Dzieci urodzone w 2017 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 roku) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po zakończeniu postępowania uzupełniającego, jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem Miasta Mława mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. W tym przypadku wnioski złożone do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie są brane pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym - złożone wnioski wciągane są na listę rezerwową i rozpatrywane po ukończeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, jeżeli przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza terenem Miasta Mława jest większa od liczby wolnych miejsc w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, a zasady opisane w niniejszym dokumencie stosuje się odpowiednio.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do wybranych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach, rodzicom dziecka sześcioletniego zostanie wskazane miejsce realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, zaś rodzicom dziecka trzyletniego, czteroletniego i pięcioletniego zostanie wskazane miejsce realizowania wychowania przedszkolnego.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przedszkolu dziecka zapisanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego po raz pierwszy. W związku z tym rodzic obowiązany jest wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w systemie informatycznym. Po podpisaniu wniosku składa go w przedszkolu lub szkole podstawowej, wskazanym przez siebie, jako placówka pierwszego wyboru. W tej sytuacji rodzic nie składa deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, a jeżeli taka deklaracja została wcześniej złożona, niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej o zaprzestaniu kontynuowania wychowania przedszkolnego w obecnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020. Należy pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, miejsce w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie jest dla niego zarezerwowane.

Przypominamy, że zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), rodzice dziecka w wieku 6 lat, które jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, są zobowiązani do:
- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego;
- zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
- informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 (obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być - spełniana również przez uczęszczanie do przedszkola lub szkoły za granicą lub przedstawicielskie dyplomatycznym innego państwa w Polsce);
- zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbycia przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przeszkolonym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego.

Zasady przyjęć do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława:
1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzone jest na wniosek rodziców dziecka zamieszkałego na terenie Miasta Mława. Postępowanie jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji. Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępny będzie w każdym przedszkolu lub szkole podstawowej oraz na stronie http://mlawa.przedszkola.vnabor.pl od dnia 18 lutego 2019 r.
2. Rodzice wskazują od 1 do 7 wybranych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności. Przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej umieszczony na pierwszym miejscu listy jest tzw. przedszkolem pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru. Umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowe, oznacza że dziecko w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pierwszego wyboru, ma zapewnione miejsce przedszkolu lub oddziale przedszkolny w szkole podstawowej wskazany na liście preferencji o ile przedszkole lub oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami.
3. Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w systemie informatycznym, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu (przez obojga rodziców) składają go w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru. Rodzice, którzy nie korzystają z komputera i Internetu, pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu lub szkole podstawowej i po wypełnieniu składają w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru. W tym przypadku informacje zawarte we wniosku do systemu informatycznego wprowadza dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo upoważniony przez niego pracownik. Do wniosku dołącza się oświadczenia, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie od 18 lutego 2019 r. od godz. 8.00 do 1 marca 2019 r. do godz. 15.00.
4. Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru - albo upoważniony przez niego pracownik.
6. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składa się z dwóch etapów.
7. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), które mają jednakową wartość:
a) wielodzietność rodziny dziecka (kandydata) – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz. 511 ze zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka (kandydata) – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz. 511 ze zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka (kandydata) – orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz. 511 ze zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka (kandydata) – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz. 511 ze zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
f) samotne wychowywanie dziecka (kandydata) w rodzinie  – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
g) objęcie dziecka (kandydata) pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998 ze zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Do wniosku, rodzice dziecka powinni dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów ustawowych zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.);
8. Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta Mława:

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium

1

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w danym roku szkolnym edukację w tym samym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub szkole podstawowej

4

Dane potwierdza dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej na podstawie posiadanej dokumentacji

2

Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Mieście Mława i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta Mława

3

Oświadczenie

3

Dziecko, którego droga od miejsca zamieszkania do wskazanego przez rodzica/opiekuna prawnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie przekracza 3 km 

2

Oświadczenie


9. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w pkt. 8.
10. Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.
11. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie przyznaje punktów za dane kryterium.
12. Na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych spełnianych przez kandydata komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
13. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany. Rodzice, którzy składają wniosek z użyciem systemu informatycznego, mogą złożyć potwierdzenie woli przy użyciu tego systemu.
14. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Kandydat, którego rodzice nie potwierdzili woli zapisu, nie zostaje przyjęty do wybranego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
15. Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
a) złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
b) wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
16. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.