Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Szanowni Państwo!

04.06.2019

Od dnia 4 czerwca 2019 roku Prezydent Miasta Siedlce przekazuje rodzicom dzieci, które znalazły się na listach nieprzyjętych do przedszkoli publicznych, pisemną informację zawierającą wskazanie przedszkola, które może przyjąć dziecko. Są to głównie przedszkola wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert. Informacja zawiera także sposób postępowania rodziców, w przypadku skorzystania ze wskazania. Obecnie na terenie Miasta Siedlce zostały wykorzystane wszystkie miejsca jakimi dysponowały w naborze przedszkola publiczne. Pozostają natomiast wolne miejsca w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne. Zatem rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie tylko do przedszkoli niepublicznych. Zapisy dziecka do tych przedszkoli odbywać się będą na zasadach ustalonych w poszczególnych placówkach bez wsparcia systemu elektronicznego. W postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym mogą wziąć udział poza mieszkańcami Siedlec także kandydaci z innych miejscowości.

Szanowni Państwo!

24.04.2019

Od 1 września 2017 r. dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że organ prowadzący musi zapewnić miejsce w przedszkolu albo innej formie wychowania przedszkolnego dla każdego dziecka od 3. roku życia, którego rodzice złożą wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. W związku z tym nie później niż przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej – do dnia 7 czerwca 2019 roku – Prezydent Miasta Siedlce przekaże wszystkim rodzicom dzieci, które znalazły się na listach nieprzyjętych do przedszkoli publicznych pisemną informację, w której zostanie wskazane miejsce w przedszkolu publicznym lub niepublicznym wyłonionym w ramach otwartego konkursu ofert. Do tych przedszkoli dzieci będą uczęszczać na takich samych zasadach jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Siedlce. (Podstawa prawna: art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

Szanowni Państwo!

12.04.2019

W dniu 3 kwietnia o godzinie 8.00 wszystkie przedszkola opublikowały listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2019/2020. Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają teraz czas do 10 kwietnia do godziny 15.00 na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola do którego zostało zakwalifikowane. Potwierdzenie woli składa się w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane. W dniu 15 kwietnia o godzinie 12.00 przedszkola opublikują listy dzieci przyjętych.

Szanowni Państwo!

07.03.2019

8 marca o godz. 8.00 rozpocznie się w naszym mieście rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020. Podobnie jak w latach ubiegłych, przedszkola, szkoły i rodzice mają do dyspozycji elektroniczny system wspierający prowadzenie procesu rekrutacji „Nabór - Przedszkola”. System obejmuje elektroniczną rekrutacją wszystkie przedszkola publiczne i większą część przedszkoli niepublicznych, a także oddziały przedszkolne w 8 szkołach podstawowych. Pozwoli to Państwu poznać ich ofertę w jednym miejscu – na internetowej stronie naboru. Wdrożenie oprogramowania wspierającego rekrutację uporządkuje i uspokoi ten proces. Najważniejszym problemem, który zostanie rozwiązany, jest wyeliminowanie zjawiska blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata. System „Nabór - Przedszkola” zapewnia ochronę danych osobowych kandydatów zgodnie ze współczesnymi standardami RODO. Na stronie naboru znajduje się podręcznik dla rodziców szczegółowo opisujący procedurę zgłoszenia dziecka w procesie rekrutacji elektronicznej. Zapewnienie wychowania przedszkolnego jest zadaniem każdej gminy. W rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2019/2020 mogą wziąć udział wszystkie roczniki dzieci. Podstawą rekrutacji do przedszkoli publicznych jest 7 kryteriów ustawowych opisanych w ustawie Prawo oświatowe oraz 3 kryteria społeczne, które zostały określone w uchwale Rady Miasta Siedlce. Są one szczegółowo opisane na stronie internetowej naboru wraz ze wzorami niezbędnych oświadczeń. W naszym mieście istnieje bogata oferta przedszkoli niepublicznych, która pozwoli także rodzicom dzieci zamieszkałych poza miastem zapisać je do wybranego przedszkola niepublicznego. Jestem przekonany, że wdrożenie elektronicznego procesu naboru dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyniesie wielostronne korzyści, tak jak miało to miejsce w latach ubiegłych. Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik