• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Szanowni Państwo!

29.05.2017

Rodzice dzieci przyjętych w ramach postępowania rekrutacyjnego do przedszkola niepublicznego, mogą także brać udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca w przedszkolach publicznych. Zainteresowani rodzice powinni zgłosić się do dyrektora przedszkola niepublicznego, do którego zostało przyjęte dziecko, z prośbą o „skreślenie z listy przyjętych” w systemie elektronicznym.

Szanowni Państwo!

25.05.2017

Po "skreśleniu kandydata z listy przyjętych" - rozumianym jako czynność techniczna w systemie elektronicznym, na etapie Rekrutacja uzupełniająca – rejestracja i weryfikacja zgłoszeń – jego lista preferencji jest ukrywana i jednostka (przedszkole) nie widzi go na liście kandydatów. Kandydaci z ukrytą listą preferencji mogą ponownie wziąć udział w rekrutacji. W tym celu powinni zalogować się i ustalić nową listę preferencji lub zgłosić się do wybranej jednostki w celu dodania do listy kandydatów.

Szanowni Państwo!

22.05.2017

W dniu 22 maja o godz. 8.00 rozpoczął się etap rejestracji kandydatów w ramach rekrutacji uzupełniającej. Postępowanie uzupełniające jest prowadzone na wolne miejsca pozostałe po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Listy dzieci zakwalifikowanych będą opublikowane w dniu 31 maja o godz. 10.00. Potwierdzanie woli będzie miało miejsce do 7 czerwca do godz. 15.00. Listy dzieci przyjętych zostaną opublikowane w dniu 8 czerwca o godz. 15.00.

Szanowni Państwo!

19.05.2017

W Miejskim Przedszkolu Nr 13 im. Doroty Gellner przy ul. Jacka Woszczerowicza 13 w ramach rekrutacji uzupełniającej zostanie zwiększona o 25 liczba wolnych miejsc dla dzieci 3-letnich. Utworzenie dodatkowego oddziału spowodowane jest niewykonaniem naboru do grupy dzieci 6-letnich.

Szanowni Państwo!

08.05.2017

Zgodnie z art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) procedura odwoławcza wygląda następująco: 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (nastąpi to 15 maja o godz. 12.00), rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola. 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 4. Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Szanowni Państwo!

05.05.2017

Dziś od godziny 8.00 wszystkie przedszkola opublikowały listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2017/2018. Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają teraz czas do 12 maja do godziny 15.00 na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola do którego zostało zakwalifikowane. W dniu 15 maja o godzinie 12.00 przedszkola opublikują listy dzieci przyjętych. Od 22 maja od godziny 8.00 do 26 maja do godziny 15.00 trwać będzie rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.

Szanowni Państwo!

21.04.2017

Etap rejestracji kandydatów do przedszkoli został zakończony. Dziękujemy za złożenie wniosków. W zakładce "Terminy naboru" określone zastały terminy kolejnych etapów. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli nastąpi w dniu 5 maja o godz. 8.00.

Informacja na temat ograniczeń liczby wybieranych przedszkoli

14.04.2017

Zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) rodzice kandydatów biorących udział w rekrutacji do publicznych przedszkoli mogą dokonywać wyboru do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół. Powyższy przepis dopuszcza możliwość dokonywania wyboru więcej niż trzech przedszkoli publicznych tylko w przypadku gdy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dopuści taką możliwość, jednakże Rada Miasta Siedlce nie podejmowała uchwały w przedmiotowym zakresie. Powyższa norma prawna nie ogranicza wyboru rodziców w zakresie liczby wskazywanych przedszkoli niepublicznych.

Szanowni Państwo!

05.04.2017

W Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 20 i Miejskim Przedszkolu Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi rodzice dzieci bez orzeczeń do kształcenia specjalnego wybierają jako typ oddziału - i n t e g r a c y j n y c z ę ś ć o g ó l n o d o s t ę p n a

Szanowni Państwo!

05.04.2017

3 kwietnia o godz. 8.00 rozpocznie się w naszym mieście rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018. Podobnie jak w latach ubiegłych, przedszkola i rodzice mają do dyspozycji elektroniczny system wspierający prowadzenie procesu rekrutacji „Nabór - Przedszkola”. System obejmuje elektroniczną rekrutacją wszystkie przedszkola w mieście – publiczne i niepubliczne oraz oddziały przedszkolne we wszystkich szkołach podstawowych. Pozwoli to Państwu poznać ich ofertę w jednym miejscu – na internetowej stronie naboru. Wdrożenie oprogramowania wspierającego rekrutację uporządkuje i uspokoi ten proces. Najważniejszym problemem, który zostanie rozwiązany, jest wyeliminowanie zjawiska blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata. System „Nabór - Przedszkola” zapewnia ochronę danych osobowych kandydatów zgodnie ze współczesnymi standardami. Na stronie naboru znajduje się podręcznik dla rodziców szczegółowo opisujący procedurę zgłoszenia dziecka w procesie rekrutacji elektronicznej. Łączna oferta publicznych i niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych to 3 909 miejsc, w tym – 2 220 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce i – 1 689 w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne. Według stanu na dzień 28 marca br. w naszym mieście mieszka według roku urodzenia: 930 dzieci z rocznika 2011; 891 dzieci z rocznika 2012; 907 dzieci z rocznika 2013 oraz 953 dzieci z rocznika 2014. Oznacza to, że liczba miejsc we wszystkich placówkach jest większa niż łącznie liczba dzieci do objęcia wychowaniem przedszkolnym. 2 522 dzieci skorzysta z prawa kontynuacji wychowania przedszkolnego, w tym 1 404 dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół publicznych oraz 1 118 dzieci w przedszkolach niepublicznych. Oznacza to, że przedszkola i szkoły podstawowe publiczne będą dysponowały 816 miejscami do naboru, zaś przedszkola i szkoły niepubliczne 571 miejscami do naboru. W rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2017/2018 mogą wziąć udział wszystkie roczniki dzieci. Od 1 września 2017 roku prawo do wychowania przedszkolnego uzyskały wszystkie dzieci trzyletnie (rocznik urodzenia 2014). Zapewnienie wychowania przedszkolnego jest zadaniem każdej gminy. Jednak w naszym mieście bogata oferta przedszkoli niepublicznych pozwoli także rodzicom dzieci zamieszkałych poza miastem zapisać je do wybranego przedszkola niepublicznego. Podstawą rekrutacji do przedszkoli publicznych jest 7 kryteriów ustawowych opisanych w ustawie o systemie oświaty oraz 3 kryteria społeczne, które zostały określone w uchwale Rady Miasta Siedlce. Są one szczegółowo opisane na stronie internetowej naboru: www.siedlce.przedszkola.vnabor.pl . Jestem przekonany, że wdrożenie w naszym mieście elektronicznego procesu naboru dzieci przyniesie wielostronne korzyści, tak jak miało to miejsce w latach ubiegłych. Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski