• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Postępowanie rekrutacyjne - uzupełniające

21.06.2021

Szanowni Państwo!

21 czerwca 2021 roku rozpoczęła się w naszym mieście rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych. Rekrutację uzupełniającą prowadzą tylko i wyłącznie przedszkola i szkoły posiadające wolne miejsca (zakładka: Wolne miejsca). 

Przedszkola i szkoły prowadzące postępowanie uzupełniające przyjmują wnioski kandydatów w wersji papierowej do 28 czerwca 2021 roku do godziny 15.00. Postępowanie uzupełniające odbywa się poza systemem elektronicznym.
Weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjne zakończy się 30 czerwca 2021 roku do godz. 15.00.

W dniu 2 lipca o godz. 8.00 nastąpi podanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola czy też oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej.

Rodzice mają czas do 8 lipca do godz. 15.00 potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego zostało zakwalifikowane.

Podanie do wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola czy też oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nastąpi 12 lipca 2021 roku o godz. 15.00.

Przedszkola niepubliczne prowadzą postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na zasadach określonych w ich statutach.

Podstawa prawna: 
Zarządzenie Nr 18/2021 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Informacja po opublikowaniu list przyjętych i nieprzyjętych

21.04.2021

Szanowni Państwo!

21 kwietnia została opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

W postępowaniu rekrutacyjnym brało udział 866 dzieci. Po przeprowadzeniu procedury naborowej nieprzyjętych pozostało 90 dzieci, w tym 66 dzieci 3-letnich.  

Zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)  dyrektorzy przedszkoli publicznych  informują Prezydenta Miasta o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola. W maju Prezydent Miasta Siedlce wskaże pisemnie wszystkim rodzicom dzieci nieprzyjętych przedszkole publiczne/oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub przedszkole niepubliczne wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert, w którym dziecko będzie mogło realizować wychowanie przedszkolne od 1 września 2021 roku.

 W przypadku nieskorzystania z przedszkola wskazanego przez Prezydenta Miasta, dzieci będą mogły brać udział w czerwcu w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym. Ofertę przedstawią tylko te przedszkola, które będą dysponować wolnymi miejscami. Wykaz wolnych miejsc będzie dostępny na stronie internetowej naboru. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w terminach ustalonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Siedlce Nr 18/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń do pięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 oddziały przedszkolne zostaną zorganizowane jedynie w następujących szkołach:

1.       Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Szkolna 2

2.       Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Starowiejska 28

3.       Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescantina 2

Dzieciom, które zostały przyjęte w pozostałych szkołach, miejsce realizacji wychowania przedszkolnego wskaże Prezydent Miasta Siedlce w maju, analogicznie jak dzieciom nieprzyjętym do przedszkoli publicznych.

Potwierdzanie woli

07.04.2021

Szanowni Państwo,

9 kwietnia 2021 r. nastąpi, zgodnie z art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w procesie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia w terminie od godz. 8.00 9 kwietnia do godz. 15.00 16 kwietnia potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do wskazanej jednostki. Niezłożenie potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Na stronie naborowej http://www.siedlce.przedszkola.vnabor.pl/ w zakładce „Pliki do pobrania” jest dostępny formularz potwierdzenia woli. Należy go pobrać, wypełnić odręcznie, podpisać, a skan  formularza odesłać pocztą elektroniczną na adres przedszkola (lista adresów e-mailowych przedszkoli i szkół znajduje się w zakładce "Pliki do pobrania"). Można także wydrukowany i podpisany formularz wrzucić do skrzynki wystawionej przed drzwiami przedszkola/szkoły. Końcowy termin składania potwierdzenia woli to 16 kwietnia godz. 15.00. Lista kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym zostanie opublikowana 21 kwietnia o godz. 12.00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z przedszkolem/szkołą do której został zakwalifikowany kandydat biorący udział w procesie rekrutacyjnym.

Szanowni Państwo!

09.03.2021

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym.

10 marca 2021 r. o godz. 8.00 rozpocznie się w naszym mieście rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Podobnie, jak w latach ubiegłych, przedszkola, szkoły i rodzice mają do dyspozycji elektroniczny system wspierający prowadzenie procesu rekrutacji „Nabór - Przedszkola”.  

System obejmuje elektroniczną rekrutacją wszystkie przedszkola publiczne i większą część przedszkoli niepublicznych, a także oddziały przedszkolne w 8 szkołach podstawowych. Pozwoli to Państwu poznać ich ofertę w jednym miejscu – na internetowej stronie naboru. Wdrożenie oprogramowania wspierającego rekrutację uporządkuje i uspokoi ten proces. Najważniejszym problemem, który zostanie rozwiązany, jest wyeliminowanie zjawiska blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata. System „Nabór - Przedszkola” zapewnia ochronę danych osobowych kandydatów zgodnie ze współczesnymi standardami RODO.
Na stronie naboru znajduje się podręcznik dla rodziców szczegółowo opisujący procedurę zgłoszenia dziecka w procesie rekrutacji elektronicznej.
Zapewnienie wychowania przedszkolnego jest zadaniem każdej gminy. W rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2021/2022 mogą wziąć udział wszystkie roczniki dzieci. Podstawą rekrutacji do przedszkoli publicznych jest 7 kryteriów ustawowych opisanych w ustawie Prawo oświatowe oraz 3 kryteria społeczne, które zostały określone w uchwale Rady Miasta Siedlce. Są one szczegółowo opisane na stronie internetowej naboru wraz ze wzorami niezbędnych oświadczeń.
W naszym mieście istnieje bogata oferta przedszkoli niepublicznych, która pozwoli także rodzicom dzieci zamieszkałych poza miastem zapisać je do wybranego przedszkola niepublicznego.
Jestem przekonany, że wdrożenie elektronicznego procesu naboru dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyniesie wielostronne korzyści, tak jak miało to miejsce w latach ubiegłych. 

Prezydent Miasta Siedlce

Andrzej Sitnik


Film dla Rodziców kandydatów do przedszkola

27.02.2021

Drodzy Rodzice

Przekazujemy Wam nagranie, w którym opowiadamy o najważniejszych elementach rekrutacji Waszego dziecka do przedszkola:https://youtu.be/4VvWy0E4dYU

Znajdziecie w nim podstawowe wskazówki, w jaki sposób przejść przez proces rekrutacji. Dla osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z obsługi systemu, udostępniamy także podręcznik ze szczegółowym opisem znajdujący się w zakładce Pomoc.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury oraz powodzenia w procesie rekrutacji!”

Witamy na stronie rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Siedlcach na rok szkolny 2021/2022.

20.02.2021

Witamy na stronie  rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych w Siedlcach na rok szkolny 2021/2022.