Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Wolne miejsca tylko w przedszkolach niepublicznych

27.05.2020

Szanowni Państwo,
informujemy, że z powodu braku miejsc w przedszkolach publicznych rekrutacja uzupełniająca nie odbędzie się.
26 maja został ogłoszony kolejny konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Miasta Siedlce na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Siedlce możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego” w latach 2020/2021-2023/2024. W wyniku pierwszego konkursu, w  którym uczestniczyły następujące przedszkola: Przedszkole Niepubliczne „Wesoły Smyk”, Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori „Zameczek”, Niepubliczne Przedszkole „Tęczowe Przedszkole”, Przedszkole Niepubliczne „Bajkowa Kraina”, Miasto Siedlce pozyskało 72 miejsca w przedszkolach niepublicznych, w tym 29 dla dzieci 3-letnich. Ponadto na wskazania miejsca realizacji wychowania przedszkolnego wykorzystano również dostępne miejsca w przedszkolach publicznych, które pozostały wolne po pierwszym etapie rekrutacji, w łącznej liczbie 18.   Nie rozwiązuje to jednak problemu zapewnienia dzieciom miejsca realizacji wychowania przedszkolnego. Łączna liczba dzieci nieprzyjętych do jednostek publicznych w  procesie rekrutacyjnym na rok szkolnym 2020/2021, którym miasto Siedlce ma obowiązek zapewnić miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, zgłoszonych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych,  wynosi 180. Po rozstrzygnięciu pierwszego konkursu w przedszkolach publicznych pozostało 130 dzieci 3-letnich.
Zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe Prezydent Miasta Siedlce przekaże rodzicom dzieci, które znalazły się na listach nieprzyjętych do przedszkoli publicznych, pisemną informację zawierającą wskazanie przedszkola, które może przyjąć dziecko. Wskazania na miejsca pozyskane w pierwszym konkursie zostały wysłane 21 maja. Kolejne wskazania zostaną przekazane rodzicom w drugiej połowie czerwca, po rozstrzygnięciu drugiego konkursu ofert dla przedszkoli niepublicznych. Do przedszkoli wyłonionych w konkursie dzieci będą uczęszczać na takich samych zasadach, jak do przedszkoli publicznych.
Jednocześnie informujemy, że pozostają jeszcze wolne miejsca w przedszkolach niepublicznych. O przyjęciu do przedszkoli niepublicznych decydują ich dyrektorzy, zgodnie z zasadami określonymi w statucie danego przedszkola.

Szanowni Państwo!

21.04.2020

W tegorocznym procesie rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Siedlcach wzięło udział 918 kandydatów. Zakwalifikowanych zostało 761 kandydatów. Nie zostało zakwalifikowanych 157 kandydatów. Spośród kandydatów zakwalifikowanych, w odniesieniu do 727 dzieci ich rodzice potwierdzili wolę przyjęcia do przedszkola według wskazania systemu. Ostatecznie nie zostało przyjętych według 1 preferencji 191 kandydatów, w tym 180 kandydatów do przedszkoli publicznych i 11 kandydatów do przedszkoli niepublicznych.

Zgodnie z art. 31 ust.10 ustawy Prawo oświatowe Prezydent Miasta Siedlce przekaże do końca maja br. rodzicom dzieci, które znalazły się na listach nieprzyjętych do przedszkoli publicznych, pisemną informację zawierającą wskazanie przedszkola, które może przyjąć dziecko. Będą to przedszkola niepubliczne wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert. Do przedszkoli wyłonionych w konkursie dzieci będą uczęszczać na takich samych zasadach, jak do przedszkoli publicznych.

W przypadku nieskorzystania z przedszkola wskazanego przez Prezydenta Miasta Siedlce, dzieci będą mogły brać udział w czerwcu w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym. Ofertę przedstawią tylko te przedszkola, które będą dysponować wolnymi miejscami. Dziś mają one ponad 700 wolnych miejsc.

Terminy i procedura odwoławcza

17.04.2020

Szanowni Państwo!
Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostaną opublikowane w dniu 15 kwietnia 2020 roku.
Wtedy w terminie 7 dni od publikacji list kandydatów nieprzyjęych, rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola lub szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor publicznego przedszkola lub szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola lub szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
Podstawa prawna: Art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

Zmiana w ofercie wychowania przedszkolnego

03.04.2020

Szanowni Państwo!
W związku ze znikomym zainteresowaniem rocznym przygotowaniem przedszkolnym w 5-godzinym oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II ul. Wiśniowa 5 - oddział ten nie zostanie utworzony.  Prezydent Miasta Siedlce wskaże rodzicom dwojga dzieci zakwalifikowanych do tego oddziału inne miejsce realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub szkole. Nastąpi to pisemnie po 15 kwietnia br.
Podobnie nie zostanie utworzony 5-godzinny oddział rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza ul. gen. Orlicz-Dreszera 3. Także w tym przypadku Prezydent Miasta Siedlce, po 15 kwietnia br., wskaże rodzicom siedmiorga dzieci inną szkołę podstawową lub publiczne przedszkole.

Informacja dla rodziców dzieci niezakwalifikowanych

03.04.2020

W postępowaniu rekrutacyjnym brało udział 918 dzieci. W wyniku przydziału zakwalifikowanych zostało 761 dzieci. Niezakwalifikowanych pozostało 157, w tym 133 dzieci trzyletnich. Pozostały 782 miejsca wolne. Jednak są to miejsca niemal w 100% w przedszkolach niepublicznych.
Obecnie aż do 10 kwietnia rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola wskazanego przez system. Wszystkie dzieci, których rodzice potwierdzą wolę otrzymają status przyjętych.
Wobec faktu, że nie wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do przedszkoli publicznych w pierwszym etapie rekrutacyjnym, ich dyrektorzy przekażą Prezydentowi Miasta Siedlce wykazy dzieci nieprzyjętych. Prezydent Miasta Siedlce wskaże przedszkole lub oddział przedszkolny, w którym  dziecko będzie mogło realizować wychowanie przedszkolne. Wobec braku miejsc w przedszkolach publicznych zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert skierowany do osób prowadzących przedszkola niepubliczne. W wyniku konkursu zostaną wyłonione przedszkola, do których dzieci, obecnie niezakwalifikowane, będą uczęszczały na takich samych zasadach (w tym odpłatności) jak w przedszkolach publicznych. Wyniki konkursu i wskazania dzieci do poszczególnych przedszkoli zostaną ogłoszone do końca maja.
W czerwcu rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca dla wszystkich dzieci, które nie brały udziału w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, a także dla dzieci, których rodzice nie skorzystają ze wskazania przez Prezydenta Miasta Siedlce miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.


Potwierdzanie woli

01.04.2020

Szanowni Państwo,

3 kwietnia 2020 r. nastąpi, zgodnie z art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w procesie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Wyniki zostaną również opublikowane na stronach internetowych przedszkoli/szkół o godz. 7.30 3 kwietnia 2020 r. Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia w terminie od godz. 8.00 3 kwietnia do godz. 15.00 10 kwietnia potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do wskazanej jednostki. Niezłożenie potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie osób składających dokumenty oraz pracowników jednostek edukacyjnych, zgłaszanie faktu potwierdzenia woli będzie odbywało się wyłącznie drogą elektroniczną. Na stronie naborowej http://www.siedlce.przedszkola.vnabor.pl/ w zakładce „Pliki do pobrania” jest dostępny formularz potwierdzenia woli. Należy go pobrać, wypełnić odręcznie, podpisać, a skan ew. zdjęcie formularza odesłać na adres przedszkola (lista adresów e-mailowych przedszkoli i szkół znajduje się w zakładce "Pliki do pobrania"). Końcowy termin składania potwierdzenia woli to 10 kwietnia godz. 15.00. Lista kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola/szkoły 15 kwietnia o godz. 12.00.

W przypadku pytań proszę o kontakt z przedszkolem/szkołą do której został zakwalifikowany kandydat biorący udział w procesie rekrutacyjnym.

Przed rozpoczęciem udziału w rekrutacji zachęcamy Państwa do zapoznania się z krótkim filmem instruktażowym

04.03.2020

„Szanowni Państwo

Witamy w systemie rekrutacji do przedszkoli. Przed rozpoczęciem udziału w rekrutacji zachęcamy Państwa do zapoznania się z krótkim filmem instruktażowym, który dostępny jest tutaj:

https://youtu.be/a_pYaYlQh24?rel=0

Dodatkowo przypominamy Państwu, że szczegółowy podręcznik użytkownika jest dostępny w zakładce Pomoc.

Życzymy powodzenia w rekrutacji!”

Szanowni Państwo!

02.03.2020

3 marca 2020 r. o godz. 8.00 rozpocznie się w naszym mieście rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Podobnie, jak w latach ubiegłych, przedszkola, szkoły i rodzice mają do dyspozycji elektroniczny system wspierający prowadzenie procesu rekrutacji „Nabór - Przedszkola”. System obejmuje elektroniczną rekrutacją wszystkie przedszkola publiczne i większą część przedszkoli niepublicznych, a także oddziały przedszkolne w 8 szkołach podstawowych. Pozwoli to Państwu poznać ich ofertę w jednym miejscu – na internetowej stronie naboru. Wdrożenie oprogramowania wspierającego rekrutację uporządkuje i uspokoi ten proces. Najważniejszym problemem, który zostanie rozwiązany, jest wyeliminowanie zjawiska blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata. System „Nabór - Przedszkola” zapewnia ochronę danych osobowych kandydatów zgodnie ze współczesnymi standardami RODO. Na stronie naboru znajduje się podręcznik dla rodziców szczegółowo opisujący procedurę zgłoszenia dziecka w procesie rekrutacji elektronicznej. Zapewnienie wychowania przedszkolnego jest zadaniem każdej gminy. W rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2020/2021 mogą wziąć udział wszystkie roczniki dzieci. Podstawą rekrutacji do przedszkoli publicznych jest 7 kryteriów ustawowych opisanych w ustawie Prawo oświatowe oraz 3 kryteria społeczne, które zostały określone w uchwale Rady Miasta Siedlce. Są one szczegółowo opisane na stronie internetowej naboru wraz ze wzorami niezbędnych oświadczeń. W naszym mieście istnieje bogata oferta przedszkoli niepublicznych, która pozwoli także rodzicom dzieci zamieszkałych poza miastem zapisać je do wybranego przedszkola niepublicznego. Jestem przekonany, że wdrożenie elektronicznego procesu naboru dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyniesie wielostronne korzyści, tak jak miało to miejsce w latach ubiegłych. 
Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik