Tło lewe Tło prawe
 • Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Nabór Przedszkola

Zasady naboru

Informacja na temat zasad prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce na rok szkolny 2018/2019


Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59)
rekrutacja do publicznych placówek wychowania przedszkolnego jest przeprowadzana w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Przyjmuje się do nich kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc wychowania przedszkolnego na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następnie kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę tzw. kryteria samorządowe. Są to kryteria określone przez organ  stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wraz z odpowiadającą im wartością punktową, t. j.
1) Dzieci, które posiadają rodzeństwo uczęszczające, w roku szkolnym  na który prowadzona jest rekrutacja, do przedszkola wskazanego przez rodzica lub opiekuna prawnego jako pierwsze w procesie rekrutacji - 4 pkt.
2) Dzieci, których oboje rodzice studiują lub uczą się systemie dziennym – 2 pkt.
3) Dzieci, których oboje rodzice pracują lub prowadzą działalność gospodarczą – 1 pkt.
Określone zostają  także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.), zgodnie z art. 31 ust. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59 ze zm.), mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych publicznych wskazanych we wniosku, Prezydent Miasta Siedlce, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2017/2018 mają prawo do kontynuacji wychowania przedszkolnego od 1 września 2018 roku w tym samym przedszkolu.
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie.
2. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:
 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku
nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.
3. Dopuszcza się możliwość składania wniosku o przyjęcie do dowolnie wybranych 3 przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

4. Informacje ogólne

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:
dzieci 3-4-5-6 - letnie (urodzone w latach 2015-2012), oraz
dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny zamieszkałe w Siedlcach.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Miastem Siedlce mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2016 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych  przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

O organizacji grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) decyduje dyrektor przedszkola i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

5. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2017/2018).
W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

6. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły (grupy rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu: wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu: pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może: 1. żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), 2. zwrócić się do Prezydenta Miasta Siedlce, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach Prezydent Miasta Siedlce: korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, może zlecić przeprowadzenie wywiadu,  aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.).

O wynikach weryfikacji oświadczeń Prezydent Miasta Siedlce informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
W przypadku braku  potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć: w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Miasta Siedlce , tzw. kryteria samorządowe.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą: wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

7. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

Rodzice, układając listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji:
w pierwszej kolejności oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne.
Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w  przedszkolu (szkole), wskazanej jako pierwsze (pierwsza) na liście preferencji.

Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.

8. Uwaga:
Postępowanie rekrutacyjne do niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne opiera się na regulacjach określonych w statutach tych przedszkoli i szkół.