• Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Zasady naboru

Zasady rekrutacji do przedszkoli, 
których organem prowadzącym jest Gmina Dębica

 na rok szkolny 2021/2022

W bieżącym roku rekrutacja do przedszkoli będzie wspomagana elektronicznie. Taki sposób zapewnia obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewniają przedszkola przez 5 godzin. Pozostałe godziny są odpłatne dla rodziców – na zasadach określonych w stosownym zarządzeniu Wójta Gminy Dębica.

System elektroniczny daje możliwość pełnego wykorzystania miejsc w miejskich przedszkolach – w przypadku liczby chętnych przekraczających dopuszczalną normę w jednym przedszkolu istnieje możliwość automatycznego przyjęcia dziecka do przedszkola wskazanego na drugiej lub trzeciej preferencji.

ZASADY REKRUTACJI

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

Dzieci sześcioletnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 
6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne 
w przedszkolu.

Dzieci pięcioletnie, czteroletnie oraz dzieci trzyletnie mają ustawowe prawo do korzystania 
z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego we wniosku wójt gminy, wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko.

1.        Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego 
w terminach określonych w harmonogramie.

2.        Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak data i godzina:

 • wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • wydrukowania wniosku,
 • złożenia wniosku w przedszkolu,
 • zatwierdzenia wniosku,

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

 

3.        Informacje ogólne

 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Dębica 

           dzieci 3-4-5-6 letnie), oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Dębica mogą ubiegać się 
  o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 • Dzieci 2,5 letnie nie biorą udziału w I etapie rekrutacji. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będą rozpatrywane w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
 • Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną 
  i przyjętych w rekrutacji.

4.        Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola 
w bieżącym roku szkolnym

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 
w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu).

5.        Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

a)    Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

b)   Wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu wskazanym na I miejscu listy preferencji (lista wybranych przedszkoli i grup według kolejności preferencji).

c)    We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola (według swoich preferencji) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

d)   Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

-         wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

-         drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.

e)    Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

-         pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,

-         wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,

-         informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego wprowadza dyrektor przedszkola lub upoważniony pracownik.

f)    Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie posiadają nr PESEL,

-         pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,

-         wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,

-         informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub upoważniony pracownik.

g)   Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

h)   Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz ewentualne wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor lub upoważniony pracownik przedszkola pierwszego wyboru.

7.        Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

a)    Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. (kryteria dodatkowe).

b)   Kryteria podstawowe (ustawowe) wymagają udokumentowania – w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK dla takiego kryterium, należy razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty.

c)    Zaznaczenie we wniosku sformułowania „odmawiam odpowiedzi” nie będzie brane pod uwagę przy kwalifikowaniu dziecka do przedszkola.

8.        Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w przedszkolu wskazanym we wniosku.

 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

                żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte 
                w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
                zwrócić się do Wójta Gminy Dębica, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 • W tym celu Wójt Gminy Dębica:

                korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
                może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
                może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka      
                (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu   
                ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
                państwa w wychowaniu dzieci  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.).

 • O wynikach weryfikacji oświadczeń Wójt Gminy Dębica informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

           w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania 
           rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,
           tzw. kryteria ustawowe,
           w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po 
           jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria    
           określone Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica, tzw. kryteria dodatkowe a następnie wnioski rozpatrywane wg daty  
           urodzenia kandydata.

 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
  do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

           wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w     
           terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
           wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia     
           otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.