Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szk. Podst. w Gminie Lesznowola

Zasady naboru

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola
na rok szkolny 2024/2025.

1.  Zasady ogólne rekrutacji.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Lesznowola na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne może być realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym przyjmowane są do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole po zgłoszeniu dziecka przez rodzica/ opiekuna prawnego bezpośrednio do dyrektora placówki i przedstawieniu dokumentu stwierdzającego odroczenie obowiązku szkolnego z poradni pedagogiczno-psychologicznej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2021 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wskazanego we wniosku, Wójt Gminy Lesznowola wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

 

2.  Postępowanie rekrutacyjne (zasady naboru).

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci:

 • 3- 4- 5- 6 letnie (urodzone w latach 2021-2018),
oraz
 • którym odroczono obowiązek szkolny


 Warunkiem koniecznym do udziału w rekrutacji jest zamieszkanie na terenie Gminy Lesznowola.

 

1)    dzieci 3- 4- 5 letnie biorą udział w rekrutacji do:

 • Gminnego Przedszkola w Lesznowoli,
 • Gminnego Przedszkola w Zamieniu,
 • Gminnego Przedszkola w Wólce Kosowskiej,
 • Gminnego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Mysiadle,
 • Gminnego Przedszkola w Jastrzębcu.

 

2)    dzieci 6 letnie (urodzone w 2018 roku) biorą udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

 • w Szkole Podstawowej w Lesznowoli
 • w Szkole Podstawowej Mysiadle,
 • w Szkole Podstawowej w Nowej Iwicznej,
 • w Szkole Podstawowej w Mrokowie,
 • w Szkole Podstawowej w Łazach,
 • w Szkole Podstawowej w Zamieniu,
oraz do Gminnego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Mysiadle.

 

3)    Zapisy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  odbywa się poprzez system elektroniczny  „Nabór Vulcan”.

4)    Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych przez Wójta Gminy Lesznowola w Zarządzeniu nr 5/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. (załącznik nr 1).

5)    Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej.

6)    Przydziału dzieci do właściwych oddziałów dokonuje dyrektor placówki po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 

UWAGA!

W rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie ma rejonizacji, jednak wskazane jest, żeby składać wniosek do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w obwodzie której dziecko zamieszkuje.  

 

3.     Kryteria kwalifikacyjne przyjęć kandydatów do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 Rekrutacja do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Lesznowoli przebiega w dwóch etapach:

Etap I

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wszystkie kryteria mają jednakową wartość – 120 punktów.

  Etap II

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria samorządowe określone w:

 • Uchwale Nr 753/LX/2023 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich kryteriów
oraz
 • Uchwale nr 942/LXXI/2023 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniającą uchwałę nr 753/LX/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich kryteriów.

 Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonym na rok szkolny 2024/2025 stosuje się kryteria przedstawione w  tabeli nr 1.

Tabela nr 1.

Kryteria rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w Gminie Lesznowola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 

l.p.

kryterium

liczba punktów

1

Dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania;

15

2

Dziecko, którego rodzic/ prawny opiekun, rozliczając podatek dochodowy, wskazuje jako miejsce zamieszkania Gminę Lesznowola;

15

dla każdego
z rodziców

3

Dziecko, objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka

40

4

Dziecko, którego rodzice/ prawni opiekunowie zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/ opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

10

dla każdego
z rodziców

5

Dziecko, którego rodzeństwo w danym roku szkolnym, na które prowadzona jest rekrutacja będzie kontynuowało edukację w tym samym przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub będzie przyjęte do szkoły podstawowej z urzędu

5

6

Dochód na osobę w rodzinie dziecka:

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.),

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100 % kwoty, o której mowa w  lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

1

 

1.    Terminy rekrutacji

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu.

2.    Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego

1)   Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów dziecka. Wniosek można złożyć maksymalnie do 3 przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.

We wniosku o przyjęcie rodzice/ prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/ szkoły w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/ szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/ szkołą pierwszego wyboru.

UWAGA!

 • Dane do systemu wpisywane są przez rodzica/ opiekuna prawnego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (dz. u. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.).
 • Rekomendujemy Państwu wpisywanie do systemu elektronicznego numeru telefonu i adresu mailowego rodzica/ opiekuna prawnego. Dane te będą pomocne w celu ewentualnego odzyskania hasła do konta oraz usprawnią komunikację pracowników placówki z rodzicem/ opiekunem prawnym.
 • We wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego należy wskazać adres zamieszkania aktualny na dzień składania dokumentu.

2)     Sposoby składania wniosku:

I sposób

Rodzic/ opiekun prawny wypełnia wniosek w systemie, dołącza skan podpisanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, rodzic/ opiekun prawny podpisuje wniosek za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego i zatwierdza wysłanie wniosku poprzez system elektroniczny.

II sposób

Rodzic/ opiekun prawny:

 • wypełnia w systemie elektronicznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 • drukuje wypełniony elektronicznie wniosek i załączniki (wymagane druki na potwierdzenie spełniania kryteriów przez kandydata) i po podpisaniu ich własnoręcznym podpisem, składa je w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym prowadzonym w szkole pierwszego wyboru.

 

3)       Dokumentacja dołączana do wniosku

 Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów (zaświadczenia/ orzeczenia składane są w formie kopii dokumentów (lub elektronicznie – skany tych dokumentów) poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata) tj.:

 

KRYTERIA USTAWOWE:

a)  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (załącznik nr 2),

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata lub o stopniu niepełnosprawności,

c) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednego z rodziców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

d) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

e) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

f)  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu,

g) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (załącznik nr 3),

h) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą1 zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

KRYTERIA SAMORZĄDOWE:

a) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie (załącznik nr 4),

b) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) i kopia pierwszej strony zaznania podatkowego.

c) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

d) zaświadczenie szkoły/ uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym,

e) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,

f) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

g) oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w danej placówce przez rodzeństwo kandydata (załącznik nr 5),

h) oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób  w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata (załącznik nr 6).

 

Przy składaniu wniosku papierowego sprawdzana jest zgodność informacji zawartych w papierowym wniosku z danym wprowadzonymi przez rodziców do systemu elektronicznego. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców/ prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 • zwrócić się do Wójta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 W tym celu Wójt:

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 ze zm.).

UWAGA!
W przypadku braku złożenia odpowiedniego dokumentu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek nie przyznaje punktów za określone kryterium. Rodzic/opiekun prawny kandydata do czasu zakończenia etapu weryfikacji wniosku będzie miał możliwość poprawienia błędnie wprowadzonych danych lub ich uzupełnienia.

6.      Wyniki postępowania rekrutacyjnego

1) Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć.

2) Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w przedszkolu/ szkole.

3) Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka:  

poprzez system elektroniczny:

 • poprzez potwierdzenie woli podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,
 • przesłanie poprzez system elektroniczny skanu/zdjęcia dokumentu potwierdzającego wolę podpisanego własnoręcznym podpisem
-lub pisemnie
 • poprzez złożenie podpisanego dokumentu w przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
4) Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzic/ opiekun prawny dziecka potwierdził wolę zapisu, a następnie podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

5) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą odwołać się od tej decyzji. W tym celu należy:
 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
6) Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Załączniki: 

 1. Zarządzenie nr 5/2024 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
 2. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 4. Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie.
 5. Oświadczenie o kontynuacji edukacji w danej placówce przez rodzeństwo kandydata.
 6. Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie.
 7. Potwierdzenie złożenia wniosku do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.