Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Zasady naboru


ZASADY OGÓLNE

    Rekrutacja do przedszkoli skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających na terenie Miasta Stalowa Wola. Rodzice dzieci spoza Stalowej Woli będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Stalowej Woli , w przedszkolach pozostaną wolne miejsca.
   
Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy  prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica złożony komisji rekrutacyjnej w wybranym przedszkolu/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca.
  
 W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
   
Rodzice mogą składać wniosek o przyjęcie do 3 wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
   
Rodzice układają listę wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/oddział przedszkolny umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
   
Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
   
Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Krok 1 – Wybór przedszkola

Przed wyborem przedszkola/oddziału przedszkolnego warto dokładnie zapoznać się z ofertą stalowowolskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, warunkami organizacyjnymi oraz odwiedzić je wspólnie z dzieckiem. Szczegółowe informacje o przedszkolach/oddziałach przedszkolnych można znaleźć w ofercie przedszkola na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola  oraz na stronach internetowych przedszkoli.

Krok 2 – Wypełnienie ”Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić:

    elektronicznie na stronie internetowej: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola ,

oraz w wyjątkowej sytuacji w formie papierowej (formularze dostępne w przedszkolach).

Wypełniony wniosek:

    podpisują oboje rodzice/opiekunowie dziecka,
    podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

Uwaga!

Wypełnianie podania w Internecie jest wygodniejsze i ogranicza możliwość pomyłki (np. w nazwie przedszkola czy punktu przedszkolnego w szkole podstawowej, adresie, numerze PESEL dziecka). W razie pomyłki można ją poprawić, nawet kilkakrotnie. Ostateczną wersję podania należy wydrukować i – po podpisaniu – zanieść do placówki pierwszej preferencji.


 

Krok 3 – Potwierdzanie wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru


    Aby wziąć udział w rekrutacji, rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka w przedszkolu pierwszego wyboru oraz przedłożenia wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów zaznaczonych przy składaniu wniosku.
    Jeśli rodzic wypełnił wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to zostanie on zapisany w systemie, ale zarejestrowany dopiero w momencie, gdy prawidłowo wypełniony dokument zostanie wydrukowany, podpisany i dostarczony do przedszkola pierwszego wyboru.
    Jeżeli rodzic wypełnił wniosek w wersji papierowej jest on zobowiązany dostarczyć go osobiście do przedszkola pierwszego wyboru. Przeszkolony pracownik przedszkola wprowadzi do systemu elektronicznego wszystkie dane zawarte w złożonym wniosku i nada Państwu numer PIN.
    Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru przekazywane są w formie elektronicznej do jednostek z drugiej lub trzeciej preferencji.

Ważne, aby wniosek był kompletny i złożony w terminie, przy czym kolejność składania nie wpływa na wynik rekrutacji.

Krok 4 – Weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zgłoszonych przy rejestrowaniu wniosku w przedszkolu

    Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
    Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
    Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor lub wskazana przez niego osoba przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru.
    Rodzice, którzy posiadają indywidualny login, mogą sprawdzać wyniki rekrutacji w Internecie.

Krok 5 – Postępowanie rekrutacyjne – praca komisji rekrutacyjnej

    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.
    Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
    W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Stalowa Wola przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wniosków, ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów.
    W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Krok 6 – Ustalanie listy kandydatów zakwalifikowanych na podstawie kryteriów

    Komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w Prawie oświatowym tzw. kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość.
    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Stalowej Woli tzw. kryteria lokalne (Uchwała Nr LXVIII/604/17) Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznanie tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów.
    Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Krok 7 – Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola


    Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole podstawowej. Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej w ustalonym  w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
    Przewodniczący komisji rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie miejsc wolnych. Listy zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej i najmniejszą liczbę punktów jaka dawała możliwość dostania miejsca w przedszkolu/oddziałe przedszkolnym.

Krok 8 – Procedura odwoławcza

    Rodzice dzieci, których nie zostały przyjęte mogą:

    wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
    wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy,
    złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawa rekrutacyjną.

Krok 9 – Postępowanie uzupełniające i informator o wolnych miejscach w przedszkolach


    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowaniu rekrutacyjnego publiczne przedszkole/szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej przeprowadza postępowanie uzupełniające.
    W postępowaniu uzupełniającym, rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli lub przyjęci do przedszkola drugiego lub trzeciego wyboru, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola dysponującego wolnymi miejscami.
    O przyjęcie do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym, mogą ubiegać się rodzice dzieci spoza Miasta Stalowa Wola.
    Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz w Wydziale Edukacji z Zdrowia Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

INFORMACJE DODATKOWE

    W przypadku nieprzyjęcia dziecka posiadającego prawo do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor przedszkola informuje o tym fakcie Prezydenta Miasta Stalowa Wola. W tym przypadku Prezydent pisemnie wskazuje rodzicom inne przedszkole, które może przyjąć dziecko.
    Zasady naboru dotyczą także dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego.