• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Informacja o kryteriach

22.02.2021

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że w celu potwierdzenia spełniania niektórych kryteriów niezbędne jest dostarczenie określonych dokumentów:
Kryterium: Rodzice pracujący lub studiujący na studiach stacjonarnych dziennych
1) zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki przez rodzica w systemie dziennym;
2) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu;
3) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego
Rejestru Sądowego potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej;
4) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
Kryterium: Kandydat posiadający opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
5) kserokopia opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;
Kryterium: Dochód na członka rodziny

6) oświadczenie rodziców kandydata o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata;
Kryterium: Kandydat, który zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej przy której zorganizowany jest oddział przedszkolny
7) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej, przy której zorganizowany jest oddział przedszkolny – w przypadku kandydata do oddziału przedszkolnego działającego przy szkole podstawowej.

Pełny tekst UCHWAŁY NR XLI/391/2017 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII w plikach do pobrania.