• Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Zasady naboru

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Grodzisk Wielkopolski

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisk Wielkopolski. 

 • Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona w dniach od dnia 01.02.2021 r. od godz. 8:00 do dnia 12.02.2021 r. do godz. 15:00 przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek z terenu  Gminy Grodzisk Wielkopolski. 
 • Do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci 3, 4, 5 i 6-letnie.
 • Wnioski złożone w terminie rekrutacji traktowane są jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).
 • Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).
 • W przypadku nie podania we wniosku informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium. 
 • Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Grodzisk Wielkopolski, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej  prowadzonej  przez Gminę Grodzisk Wielkopolski, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. W tym przypadku Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego obowiązany jest pisemnie wskazać rodzicom inne przedszkole publiczne, oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art.17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ww. ustawy. 


  I. Etapy rekrutacji: 


  Rekrutacja elektroniczna składa się z dwóch etapów.
   W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria:

   Kryteria podstawowe (ustawowe): 

   I etap postępowania rekrutacyjnego:
    1. wielodzietność rodziny kandydata - 100 pkt
    2. niepełnosprawność kandydata - 100 pkt
    3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 100 pkt
    4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 100 pkt
    5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 100 pkt
    6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 100 pkt
    7. objęcie kandydata pieczą zastępczą - 100 pkt
           Kryteria dodatkowe (ustalone przez JST):
            II etap postępowania rekrutacyjnego – kryteria gminne:
             1. Pozostawanie obojga rodziców kandydata albo rodzica samotnie wychowującego kandydata  w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego lub pobieranie przez nich nauki w systemie dziennym – 6 pkt.
             2. Pozostawanie jednego z rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego lub pobieranie przez niego nauki w systemie dziennym  – 3 pkt.
             3. Dziecko wychowuje się w rodzinie w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.), która objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 6 pkt.
             4. Rodzeństwo dziecka ubiega się o przyjęcie do publicznego przedszkola albo oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych  przez Gminę Grodzisk Wielkopolski– 2 pkt.
             5. Którekolwiek z rodzeństwa dziecka kontynuuje edukację w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej albo jest uczniem szkoły podstawowej prowadzonych  przez Gminę Grodzisk Wielkopolski, w której zorganizowano oddział przedszkolny do którego kandydat składa wniosek o przyjęcie w roku, w którym prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne  – 6 pkt.
             6. Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły prowadzonej  przez Gminę Grodzisk Wielkopolski, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego wnioskuje o przyjęcie  – 7 pkt
                   Spełnienie przez kandydatów kryteriów podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej  z oddziałami przedszkolnymi. 
                    II.  Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce: 
                     Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.  
                     Druk „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza. 
                      W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola, w terminie do dnia 28 stycznia 2021 do godz. 15.00.

                        III.  Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oraz dzieci zmieniających przedszkole: 
                         Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w "przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru" wypełnionego „Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego”, zwanej dalej „Wnioskiem”. 
                          „Wniosek” należy: 
                           1. Wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla rodziców
                            http://grodziskwielkopolski.przedszkola.vnabor.pl
                             wydrukować podpisać i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru".  Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana.
                              2. W sytuacji braku możliwości dostępu do Portalu dla Rodziców i wydrukowania Wniosku, placówka stworzy możliwość dopełnienia ww. formalności w siedzibie placówki.
                               Wypełniając „Wniosek" należy wskazać przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru". Można dodatkowo wpisać dwa inne, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru". Informacja o wszystkich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych znajduje się na Portalu dla Rodziców. 
                                W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których „Wniosek" zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz z załącznikami, w formie papierowej z podpisem rodziców do „przedszkola pierwszego wyboru", lub szkoły podstawowej obwodowej w terminie od 01 lutego 2021 r. (godz. 8.00) do 12 lutego 2021 r. (godz. 15.00). 

                                IV.  Sposób dokumentowania informacji zawartych we „Wniosku” 
                                 1. Spełnianie kryteriów ustawowych: 

                                 • dla potwierdzenia, że kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej należy złożyć oświadczenie do Wniosku o przyjęcie do przedszkola,
                                 • dla potwierdzenia niepełnosprawności kandydata należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
                                 • dla potwierdzenia niepełnosprawności jednego/obojga rodziców kandydata należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, 
                                 • dla potwierdzenia niepełnosprawności rodzeństwa kandydata należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
                                 • dla potwierdzenia, że kandydat jest dzieckiem samotnej matki lub ojca należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
                                 • dla potwierdzenia, że kandydat objęty jest pieczą zastępczą należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
                                      2. Spełnianie kryteriów gminnych: 

                                      • Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego (o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, studiowaniu oraz rodzeństwie) – Załączniki:  nr 1 - 6 do Uchwały Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim.

                                       Zgodnie z art. 150 ust. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do  Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego , o potwierdzenie tych okoliczności w trybie KPA. 
                                        W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego może upoważnić dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim.

                                          V. Wyniki rekrutacji 
                                           1. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 16.03.2021 r. o godz. 12:00. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą - logując się na stronie internetowej Portalu dla Rodziców. 
                                            2. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie od 16.03.2021 r. od godziny 12:05  do 26.03.2021 r. do godz. 15:00. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
                                             3. Dnia 02.04.2021 r. o godz. 12:00 w poszczególnych placówkach uczestniczących w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

                                              VI.  Rekrutacja uzupełniająca 
                                               W terminie od 19 kwietnia 2021 do 18 maja 2021 r. odbędzie się postępowanie uzupełniające – szczegóły w harmonogramie rekrutacji. 

                                                 UWAGI: 
                                                  Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.