Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Pliki do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 2281/2024 BURMISTRZA KROTOSZYNA (PDF)
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych
Pobierz (0,2 MB)
UCHWAŁA NR XXV/241/2020 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE (PDF)
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Krotoszyn
Pobierz (0,81 MB)
Oświadczenie (PDF)
o wielodzietności rodziny kandydata
Pobierz (0,08 MB)
Oświadczenie (PDF)
o samotnym wychowywaniu kandydata
Pobierz (0,12 MB)
Oświadczenie (PDF)
o zatrudnieniu obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka lub prowadzeniu przez nich gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej
Pobierz (0,09 MB)
Oświadczenie (PDF)
o wcześniejszym korzystaniu przez kandydata z określonej formy opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobek, dzienny opiekun, klub dziecięcy)
Pobierz (0,09 MB)
Oświadczenie (PDF)
o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat
Pobierz (0,08 MB)
Oświadczenie (PDF)
o dogodnym położeniu wybranego przedszkola względem miejsca pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata, lub miejsca ich zamieszkania
Pobierz (0,09 MB)
Potwierdzenie woli (PDF)
zapisu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
Pobierz (0,11 MB)