Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Zasady naboru

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych

przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina i miasto Nowe Skalmierzyce. 

 • Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona od dnia 19.02.2024 r. od godz. 8:00 do dnia 04.03.2024 r. do godz. 15:00 przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez gminę. 
 • Do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci 3, 4, 5 i 6 – letnie, a w rekrutacji uzupełniającej również dzieci 2,5 - letnie. 
 • Dzieci 6-letnie objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieci 5-letnie, którym przysługuje dowóz do placówki organizowany przez gminę do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub oddziału w przedszkolu, winny mieć wskazaną I preferencję do oddziału przedszkolnego w szkole obwodowej lub przedszkola znajdującego się w miejscowości najbliższej miejsca zamieszkania dziecka. Powyższe, nie dotyczy rodziców dzieci, którzy sami będą dowozić dzieci do placówki. 
 • Wnioski złożone w terminie rekrutacji traktowane są jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń). 
 • Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy)
 • W przypadku nie podania we wniosku informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium. 
 • Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę  i miasto Nowe Skalmierzyce, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W tym przypadku Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce obowiązany jest pisemnie wskazać rodzicom inne przedszkole publiczne, oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art.17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ww. ustawy.

I.       ETAPY REKRUTACJI 

 

Rekrutacja elektroniczna składa się z dwóch etapów:

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 Kryteria podstawowe (ustawowe):

            I etap postępowania rekrutacyjnego

1.     wielodzietność rodziny kandydata - 10 pkt

2.     niepełnosprawność kandydata - 10 pkt

3.     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 10 pkt

4.     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 10 pkt

5.     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 10 pkt

6.     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 10 pkt

7.     objęcie kandydata pieczą zastępczą - 10 pkt

 

Kryteria dodatkowe (ustalone przez JST):

            II etap postępowania rekrutacyjnego – kryteria gminne 

1.     kandydat, którego oboje rodzice pracują zawodowo lub prowadzą działalność gospodarczą  albo gospodarstwo rolne lub pobierają naukę w systemie stacjonarnym – 5 punktów 

2.     kandydat, którego jedno z rodziców pracuje zawodowo lub prowadzi działalność gospodarczą  albo gospodarstwo rolne lub pobiera naukę w systemie stacjonarnym – 3 punkty 

3.     kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  – 2 punkty 

4.     kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę dane przedszkole lub oddział przedszkolny  - 1 punkt

 

Spełnienie przez kandydatów kryteriów podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej  z oddziałami przedszkolnymi. 

 

II.     Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce: 

 

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”. Druk „Deklaracji…” należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza. 

W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola, w terminie do dnia 14 lutego 2024 godz. 15.00.

 

III.     Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oraz dzieci zmieniających przedszkole: 

 

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru" wypełnionego „Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego”, zwanej dalej „Wnioskiem”. 

„Wniosek” należy: 

1. Wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla rodziców

              www.noweskalmierzyce.przedszkola.vnabor.pl

wydrukować podpisać i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru".  Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana.

2. W sytuacji braku możliwości dostępu do Portalu dla Rodziców i wydrukowania Wniosku, placówka stworzy możliwość dopełnienia ww. formalności w siedzibie placówki.

Wypełniając „Wniosek" należy wskazać przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru". Można dodatkowo wpisać dwa inne, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru". Informacja o wszystkich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych znajduje się na Portalu dla Rodziców. 

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których „Wniosek" zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz z załącznikami, w formie papierowej z podpisem rodziców do „przedszkola pierwszego wyboru" lub szkoły podstawowej obwodowej w terminie od 19.02.2024 r. (godz. 8.00) do 04.03.2024 r. (godz. 15.00). 

 

IV.     Sposób dokumentowania informacji zawartych we „Wniosku” 

 

1. Sposób dokumentowania informacji zawartych we Wniosku Rekrutacyjnym:

 • dla potwierdzenia, że kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej należy złożyć oświadczenie do Wniosku o przyjęcie do przedszkola,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności kandydata należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności jednego/obojga rodziców kandydata należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, 
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności rodzeństwa kandydata należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia, że kandydat jest dzieckiem samotnej matki lub ojca należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia, że kandydat objęty jest pieczą zastępczą należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. . Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

2. Dla potwierdzenia spełniania kryteriów gminnych: 

 • Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego (o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, studiowaniu oraz rodzeństwie) – Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.256.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Zgodnie z art. 150 ust. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do  Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, o potwierdzenie tych okoliczności w trybie KPA. 

W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce może upoważnić kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.

 

V.      Wyniki rekrutacji

1.     Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 20.03.2024 r. o godz. 12:00. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą - logując się na stronie internetowej Portalu dla Rodziców. 

2.     W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie od 21.03.2024 od godziny 08:00 r. do 29.03.2024 r. do godz. 15:00. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce. 

3.     Dnia 03.04.2024 r. w poszczególnych placówkach uczestniczących w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.UWAGI:

 

Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.