Tło lewe Tło prawe
 • Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Rekrutacja do CKU

Zasady naboru

Ogólne zasady rekrutacji

 1. Do klas pierwszych wszystkich typów szkół w Centrum Kształcenia Ustawicznego przyjmuje się słuchaczy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek kandydata pełnoletniego lub
  na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata niepełnoletniego.
 3. Wniosek o przyjęcie do Centrum składa się do Dyrektora Centrum.
 4. Przyjmowanie wniosków kandydatów odbywa się bezpośrednio w sekretariacie szkoły
  i drogą elektroniczną. Na terenie Centrum istnieje możliwość zalogowania się
  w elektronicznym systemie rekrutacji.
 5. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
 6. Do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która:
 • najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno- wychowawczych ukończyła
  16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży,
 • ukończyła 15 lat, jeżeli osoba ta przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym,
 • uczestnika Ochotniczego Hufca Pracy, który najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych ukończył 15 lat, określa art. 12 ust. 4 ustawy
  z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
 • nie jest obywatelem polskim, a podlega obowiązkowi nauki, na warunkach obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • nie jest obywatelem polskim i korzysta na warunkach obywateli polskich z nauki
  w Centrum w formach szkolnych i pozaszkolnych.
 1. Obowiązek nauki poprzez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy może realizować osoba, która ukończyła gimnazjum oraz:
 • ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową
  lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami
  w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy,
 • przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.
 1. Dyrektor Centrum informuje o terminach postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Centrum nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do Centrum przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Centrum. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę:

1) w przypadku kandydata pełnoletniego:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

2) w przypadku kandydata niepełnoletniego:


a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w pkt. 10, mają jednakową wartość.
 2. Jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, Centrum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 3. Wniosek kandydata złożony po terminie komisja rekrutacyjna w uzgodnieniu
  z Dyrektorem Centrum rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, Centrum dysponuje wolnymi miejscami Dyrektor Centrum przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 5. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego, poprzedzający rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.