Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Informacja

26.07.2022

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że Zarządzeniem Nr 388/07/2022 z dnia 21 lipca 2022r. ogłosił wyniki  ogłoszonego Zarządzeniem Nr 328/06/2022r. otwartego konkursu  ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024”. Treść w/w Zarządzenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronach: bip.starogard.pl/m,80,konkursy.html, starogard.pl/urzad oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. W ramach tego konkursu pozyskano łącznie 49 miejsc. Wobec nie pozyskania wystarczającej liczby miejsc Prezydent Miasta podjął kolejną decyzję Zarządzeniem Nr 389/07/2022 r. z dnia 26 lipca 2022 r. o ogłoszeniu drugiego konkursu ofert dla przedszkoli niepublicznych. Termin składania niezbędnych dokumentów przez zainteresowane współpracą przedszkola został określony na 17 sierpnia 2022 r. Po tym czasie, będą kierowane kolejne zawiadomienia w sprawie możliwości wskazania miejsca realizacji prawa do wychowania przedszkolnego dzieciom, które wzięły udział w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 ale ze względu na ograniczoną ilość miejsc w przedszkolach publicznych nie zostały do nich przyjęte.

Informacja dla rodziców dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola

30.06.2022

Szanowni Rodzice, informujemy, że Prezydent Miasta Starogard Gdański  Zarządzeniem Nr 328/06/2022 z dnia 15 czerwca 2022r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024”. Treść w/w Zarządzenia wraz z załącznikami dostępna jest na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz stronach: Starogard.pl, https://bip.starogard.pl/m,80,konkursy.html.

 W związku z powyższym informujemy też, że zostały poczynione kolejne działania w celu umożliwienia wskazania przez Prezydenta Miasta  miejsc w przedszkolach dzieciom, które dotychczas nie zostały przyjęte, a brały udział w rekrutacji. O wynikach zostaną Państwo powiadomieni pisemnie, listem za potwierdzeniem odbioru w terminie do 31.08.2022 r.


OGŁOSZENIE W SPRAWIE REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

30.05.2022

Szanowni Rodzice kandydatów w rekrutacji do miejskich przedszkoli publicznych informujemy, że rekrutacja uzupełniająca nie odbędzie się. Gmina Miejska Starogard Gdański podejmie kolejne działania mające na celu pozyskanie dodatkowych miejsc dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do wybranych przedszkoli, a brali udział w rekrutacji. Rozstrzygnięcia w tym zakresie zostaną Państwu przekazane w terminie do 31.08.2022 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZASAD REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

31.03.2022

Zarządzeniem Nr 50/01/2022 z dnia 29 stycznia 2022 r. Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłosił ustalił na rok szkolny 2022/2023 terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.[1]

Według przyjętego harmonogramu, rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych, rozpocznie się w dniach od 01.04.2022 r. od godz. 9:00 do 15.04.2022 r. do godz. 15:00, przy wsparciu systemu elektronicznego dostępnego na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/

Link do strony zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz na stronach internetowych przedszkoli biorących udział w procesie naboru.

Struktura organizacyjna placówek na rok szkolny 2022/2023 przewiduje zapisy dzieci urodzonych w latach 2016 – 2019, zamieszkałych na terenie Miasta Starogard Gdański.
W przypadku dziecka starszego, którego na podstawie decyzji dyrektora szkoły podstawowej realizacja obowiązku szkolnego została odroczona, rodzice/opiekunowie prawni dokonują rejestracji osobiście w preferowanym przedszkolu, po uprzednim, telefonicznym lub za pośrednictwem kontaktu e-mail umówieniu się w przedszkolu pierwszego wyboru.

Rodzice/opiekunowie prawni, dokonując zgłoszenia dziecka, mają możliwość wskazania maksymalnie 3 przedszkoli w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja Nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja Nr 3 najniższy).

Na rok szkolny 2022/2023 przewiduje się rekrutację do następujących jednostek:

1.     Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. H. Sienkiewicza 19 w Starogardzie Gdańskim,  tel. (58) 562 54 89, email: sekretariat@mpp1.starogard.pl;

2.     Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, al. Jana Pawła II 7 w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58)5622378, email: przedszkole2stg@wp.pl;

3.     Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 al. Wojska Polskiego 8B w Starogardzie Gdańskim, tel. (58) 5624967, email: dyrektor@mpp3.starogard.pl;

4.     Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 im. „Tęczą Malowane”, ul. W. Reymonta 7
w Starogardzie Gdańskim, tel. (58) 5628178, email: dyrektor@przedszkole4.starogard.pl;

5.     Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Janusza Korczaka, al. Jana Pawła II 8
w Starogardzie Gdańskim, tel.(58) 5624304, email: sekretariat@mpp5.starogard.pl;

6.     Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 im. „Modraczek”, al. Jana Pawła II 5
w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58) 5623746, email: modraczek@mpp6.starogard.pl;

7.     Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 im. „Bajeczka”, os. Konstytucji 3 Maja 15
w Starogardzie Gdańskim, tel.: (
58) 5629900, email: sekretariat@przedszkole8.stg.pl ;

8.      Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 im. „Słoneczna Kraina”, os. 60-lecia ONP 8
w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58) 5628572, email: sekretariat@mpp10.starogard.pl;

9.      Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II, oddział „0”, ul. Bp. K. Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim, tel.:(58)5623050,  sekretariat@psp6.stg.pl;

10.   Publiczne Przedszkole Przylesie, ul. Leszczynowa 3, 83-200 Starogard Gdański,
tel.: 506939186, email: przylesieprzedszole@gmail.com;

11.   Niepubliczne Przedszkole „Aniołek”, ul. Powstańców Warszawskich 12
w Starogardzie Gdańskim, tel.:
690 380 615, email: kontakt@aniolek-starogard.pl.

12.   Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Pluszowy Miś”, ul. Gdańska 7/1, 83-200 Starogard Gdański, tel.: 601 773 535- ze względu na brak wolnych miejsc do tej jednostki rekrutacja nie zostanie przeprowadzona.

      I.          ETAPY I KRYTERIA REKRUTACJI

1.     W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria
o których mowa w art. 131 ust. 2 – 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) kryteria, mają jednakową wartość po 100  punktów;

 2.     W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria o których mowa w Uchwale Nr XVIII/219/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 12.02.2020 r. poz. 975) ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXII/257/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 13 marca 2020 r., Uchwały Nr XXXII/400/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 lutego 2021 r. oraz Uchwały Nr XLIV/539/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 2 marca 2022r.  zmieniających uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym[2] .

Wartość poszczególnych kryteriów jest zróżnicowana.

Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2, podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w wersji elektronicznej, a następnie jego wydruk opatrzony podpisami rodziców/opiekunów prawnych wraz z załącznikami dostarcza się do przedszkola pierwszego wyboru.

W przypadku braku możliwości zweryfikowania złożonego w wersji elektronicznej wniosku, w szczególności w przypadku nie dostarczenia wniosku w wersji papierowej lub nie opatrzenia wniosku podpisami osób do tego uprawnionych, wniosek ten nie będzie brał dalszego udziału w procesie rekrutacji i tym samym zostanie odrzucony.

W przypadku nie przedłożenia załączników potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rozpatrująca wniosek nie uwzględnia danego kryterium.

O przyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w  szkole podstawowej decyduje suma uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do przedszkola decydować będzie dyrektor placówki.

Wnioski, które zostaną złożone po raz pierwszy w wskazanym czasie trwania rekrutacji traktowane są jednakowo co oznacza, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

II. Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną

W przypadku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko dzieci, których deklaracje w tym zakresie, w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych zostały dostarczone do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, w terminie do dnia 18.03.2022 r. godz. 15.00.

III. Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dzieci zmieniających przedszkole

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru papierowego wydruku wniosku, który należy wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/

Próba wprowadzenia kolejnego wniosku, dla tego samego dziecka zostanie automatycznie zablokowana.
W szczególnie uzasadnionym przypadku braku możliwości dostępu przez rodzica do elektronicznego wniosku i jego wydrukowania, komisja rekrutacyjna przedszkola stworzy możliwość dopełnienia w/w formalności w swojej siedzibie. W tym celu należy telefonicznie lub za pośrednictwem kontaktu e-mail zgłosić taką potrzebę w przedszkolu pierwszego wyboru.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko kandydatury dzieci, dla których wniosek zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz
z załącznikami, w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola pierwszego wyboru w terminie od 01.04.2022 r. (godz. 9.00) do 15.04.2022 r. (godz. 15.00),
bądź zostanie poprawnie złożony wraz z załącznikami za pośrednictwem skrzynki EPUAP, danego przedszkola. Liczy się data faktycznego złożenia kompletnego wniosku w przedszkolu.

W celu usprawnienia procesu składania wniosku za pośrednictwem dedykowanej strony platformy, dodatkowo rodzicom/ opiekunom prawnym zostaną udostępnione: Poradnik tematyczny dla kandydata oraz film instruktażowy dla rodziców.

 W przypadku załączników, które stanowią oświadczenia zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.), oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

 Klauzula ta, zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Starogard Gdański, o potwierdzenie tych okoliczności w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta Starogard Gdański korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.). Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Prezydent Miasta Starogard Gdański upoważnił
Zastępcę Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

IV. Dane osobowe

Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

    V.          Wyniki rekrutacji

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki
nastąpi w dniu 09.05.2022 r. o godz. 12:00.
Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą.

W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tego przedszkola w terminie od 09.05.2022 r. godz. 12:00 do 13.05.2022 r. godz. 15:00. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

W dniu 18.05. 2022 r. o godz. 13:00 w poszczególnych przedszkolach, uczestniczących
w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania
z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdański, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dyrektor przedszkola, lub dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Prezydenta Miasta Starogard Gdański. W tym przypadku Prezydent Miasta Starogard Gdański obowiązany jest pisemnie wskazać rodzicom/opiekunom prawnym inne przedszkole publiczne, oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo niepubliczne przedszkole wyłonione w drodze konkursu, jako miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

VI.  Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

VII.          Przydział dzieci

Przydziału dzieci do konkretnych oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dokonuje dyrektor przedszkola lub szkoły w której zorganizowane są oddziały przedszkolne. Organizacja grup przedszkolnych w przedszkolach i szkole podstawowej uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

VIII.          Rekrutacja uzupełniająca

W przypadku wystąpienia wolnych miejsc po rekrutacji, o której mowa wyżej zaplanowano postępowanie uzupełniające, w terminie od 30.05.2022 r.[1] Zarządzenie zostało opublikowane na stronie https://bip.starogard.pl/, w zakładce: Prezydent Miasta, VIII Kadencja 2018-2023, VIII P Zarządzenia, Zarządzenia Prezydenta Miasta – 2022 rok.

[2] Uchwały zostały opublikowane na stronie https://bip.starogard.pl/, w zakładce: Rada Miasta, VIII Kadencja 2018-2023, VIII RM Uchwały Rady, Uchwały Rady Miasta VIII kadencji podjęte w 2020 roku, Uchwały Rady Miasta VIII kadencji podjęte w 2021 roku, Uchwały Rady Miasta VIII kadencji podjęte w 2022 roku.

 

Film instruktażowy oraz poradnik dla rodziców

19.02.2022

Drodzy rodzice!

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

- Poradnik dla rodziców dziecka, które idzie do przedszkola: https://www.vulcan.edu.pl/razem/blog/show/jak-zadbac-o-dobra-adaptacje-dziecka-w-przedszkolu-174

- Film dla rodziców – rekrutacja do przedszkola w 5 krokach: https://www.youtube.com/watch?v=4VvWy0E4dYU