Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Ogłoszenie

12.07.2019

Szanowni Rodzice, informujemy, że w wyniku ogłoszonego zarządzeniem nr 310/06/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020-2020/2021” zarządzeniem nr 406/07/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs, w ramach którego do realizacji w/w zadania wyłoniono NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ANIOŁEK, ul. Powstańców Warszawskich 12, 83-200 Starogard Gdański. Organem prowadzącym jest: NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK ANIOŁEK SPÓŁKA Z O. O. Liczba miejsc oferowanych dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański wyniosła 248. Wobec powyższego w wskazanym terminie do 31 lipca b.r., o którym informowano w poprzednim komunikacie, kolejni rodzice otrzymają pisemną informację w zakresie możłiwości wskazania miejsca realizacji prawa do wychowania przedszkolnego.

KOMUNIKAT DO RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W NABORZE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

03.06.2019

Szanowni Rodzice, z uwagi na duże zainteresowanie naborem do oddziałów przedszkolnych w placówkach, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym informujemy, iż rekrutacja w trybie podstawowym została zakończona i nie zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. W celu uzyskania dodatkowych miejsc dla dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkoli, Gmina Miejska Starogard Gdański rozpoczyna postępowanie konkursowe dla zainteresowanych placówek niepublicznych (bez dodatkowych kosztów dla rodziców). Po zakończeniu tego postępowania, zostaniecie Państwo poinformowani w zakresie możliwości wskazania innej placówki w której dziecko będzie mogło korzystać z prawa do wychowania przedszkolnego. Pisemna informacja zostanie Państwu niezwłocznie przekazana na adres zamieszkania dziecka, wskazany we wniosku, w planowanym terminie do 31 lipca b.r. W związku z powyższym nie ma konieczności składania dodatkowych dokumentów. Państwa dane zostały zarejestrowane zarówno w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji vNabór, jak również w wersji papierowej, którą złożyliście w przedszkolu pierwszego wyboru.

Zgłaszanie kandydatów

08.04.2019

8 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2019/2020 do wszystkich przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański. Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem poniższego systemu elektronicznego. Zgłaszanie kandydatów przez rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola trwać będzie do 19 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00. Rodzice/opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka. Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru! Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów. Rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia w placówce zakwalifikowania. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przez rodzica zmienia się status kandydata z "zakwalifikowanego" na "przyjętego".