Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

INFORMACJA O NIEPRZEPROWADZANIU REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

19.05.2023

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że w nawiązaniu do § 4 Zarządzenia Prezydenta Miasta Starogard Gdański nr 37/01/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański  w wyniku wyczerpania wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym określonym w Zarządzeniu, nie będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca, której harmonogram został ustalony w § 2 w/w Zarządzenia.

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zostaną pisemnie poinformowani w zakresie możliwości wskazania miejsc realizacji prawa do wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024, w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

Informacja dotycząca rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej/innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

13.03.2023

Zarządzeniem Nr 37/01/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłosił i ustalił na rok szkolny 2023/2024 terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.[1]

Według przyjętego harmonogramu, rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych, rozpocznie się w dniach od 13.03.2023 r. od godz. 9:00 do 24.03.2023 r. do godz. 15:00, przy wsparciu systemu elektronicznego dostępnego na stronie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/

Link do strony zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz na stronach internetowych przedszkoli biorących udział w procesie naboru.

Struktura organizacyjna placówek na rok szkolny 2023/2024 przewiduje zapisy dzieci urodzonych w latach 2017 – 2020, zamieszkałych na terenie Miasta Starogard Gdański.
W przypadku dziecka starszego, którego na podstawie decyzji dyrektora szkoły podstawowej realizacja obowiązku szkolnego została odroczona, rodzice/opiekunowie prawni dokonują rejestracji osobiście w preferowanym przedszkolu, po uprzednim, telefonicznym lub za pośrednictwem kontaktu e-mail umówieniu się w przedszkolu pierwszego wyboru.

Rodzice/opiekunowie prawni, dokonując zgłoszenia dziecka, mają możliwość wskazania maksymalnie 3 przedszkoli w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja Nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja Nr 3 najniższy).

Na rok szkolny 2023/2024 przewiduje się rekrutację do następujących jednostek:

1.   Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. H. Sienkiewicza 19 w Starogardzie Gdańskim,  tel. (58) 562 54 89, email: sekretariat@mpp1.starogard.pl;

2.   Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, al. Jana Pawła II 7 w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58)5622378, email: przedszkole2stg@wp.pl;

3.   Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 al. Wojska Polskiego 8B w Starogardzie Gdańskim, tel. (58) 5624967, email: dyrektor@mpp3.starogard.pl;

4.   Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 im. „Tęczą Malowane”, ul. W. Reymonta 7 w Starogardzie Gdańskim, tel. (58) 5628178, email: dyrektor@przedszkole4.starogard.pl;

5.   Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Janusza Korczaka, al. Jana Pawła II 8 w Starogardzie Gdańskim, tel.(58) 5624304, email: sekretariat@mpp5.starogard.pl;

6.  Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 im. „Modraczek”, al. Jana Pawła II 5 w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58)5623746, email: modraczek@mpp6.starogard.pl;

7.   Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 im. „Bajeczka”, os. Konstytucji 3 Maja 15 w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58) 5629900, email: sekretariat@przedszkole8.stg.pl ;

8.    Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 im. „Słoneczna Kraina”, os. 60-lecia ONP 8 w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58) 5628572, email: sekretariat@mpp10.starogard.pl;

9. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II, oddział „0”, ul. Bp. K. Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim, tel.:(58)5623050,  sekretariat@psp6.stg.pl;

10.   Publiczne Przedszkole Przylesie, ul. Leszczynowa 3, 83-200 Starogard Gdański,
tel.: 506939186, email: przylesieprzedszole@gmail.com;

11. Niepubliczne Przedszkole „Aniołek”, ul. Powstańców Warszawskich 12 w Starogardzie Gdańskim, tel.: 690 380 615, email: kontakt@aniolek-starogard.pl;

12. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Pluszowy Miś”, ul. Gdańska 7/1, 83-200 Starogard Gdański, tel.: 601 773 535, email: mbunikowska@gmail.com - brak wolnych miejsc do rekrutacji;

13. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Miasteczkole”, ul. dr Janusza Korczaka 19, 83-200 Starogard Gdański, tel.: 601 773 535, email: mbunikowska@gmail.com; - brak wolnych miejsc do rekrutacji;

14. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nad Wierzycą”, ul. Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdański, tel. 602 559 819, email: fundacja@infortes.edu.pl;

15.  Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nad Wierzycą II” ul. Owidzka 20, budynek B, 83-200 Starogard Gdański, tel. 691 945 967, email: fundacja@infortes.edu.pl.

 I.          ETAPY I KRYTERIA REKRUTACJI

1.     W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria o których mowa w art. 131 ust. 2 – 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) kryteria, mają jednakową wartość po 100  punktów;

2.     W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria
o których mowa w Uchwale Nr LV/654/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 01.02.2023 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 23.02.2023r., poz. 986)
; [2]. Wartość poszczególnych kryteriów jest różna.

l.p.

Kryterium ustawowe

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór oświadczenia będzie dostępny 
w systemie rekrutacji  w plikach do pobrania)

100

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy

z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

100

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100 ze zm. ). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

100

4.

Niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

100

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100 ze zm. ). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

100

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

100

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

100

Kryteria dodatkowe (obowiązujące w przedszkolach na terenie Miasta Starogard Gdański, określone w Uchwale Nr LV/654/2023 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 1 lutego 2023 r.)

l.p.

Kryterium dodatkowe

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

Kandydat ubiegający się
o przyjęcie do przedszkola jest zobowiązany do odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub ma odroczony obowiązek szkolny

a) potwierdza przewodniczący komisji rekrutacyjnej przedszkola pierwszej preferencji;

b) kopia decyzji dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

24

2.

Kandydat w pierwszej preferencji ubiega się o miejsce w przedszkolu, do którego równocześnie bierze udział
w rekrutacji rodzeństwo lub
w którym rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne lub będzie realizowało w wyniku kontynuacji przygotowanie przedszkolne, przy czym nie dotyczy kandydatów, których rodzeństwo kończy edukację
w publicznym przedszkolu
w roku szkolnym, w którym odbywa się nabór

uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium potwierdza dyrektor przedszkola pierwszej preferencji

22

3.

Rodzice kandydata mieszkają
w Gminie Miejskiej Starogard Gdański i rozliczają podatek od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański - kryterium stosuje się również do osoby samotnie wychowującej kandydata

a) kopia urzędowego potwierdzenia złożenia zeznania podatkowego lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie
z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola, przy czym z przedkładanych dokumentów w szczególności winno wynikać imię
i nazwisko rodzica/rodziców oraz faktyczne miejsce zamieszkania rodzica/rodziców, ubiegającego/ych się o przyjęcie dziecka do przedszkola, poświadczone za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata;

b) kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

c) pisemne oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny
w systemie rekrutacji  w plikach do pobrania).

20

4.

Kandydat wychowuje się
w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

a) kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata; b) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

12

5.

Rodzice kandydata pozostają
w zatrudnieniu, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, pobierają naukę w trybie dziennym – kryterium stosuje się również do osoby samotnie wychowującej kandydata

a) zaświadczenie pracodawcy
o zatrudnieniu albo zaświadczenie
o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, wydane
w roku ubiegania się o przyjęcie kandydata do przedszkola, zawierające w szczególności informację potwierdzającą zatrudnienie rodzica/rodziców oraz informację wskazującą aktualne miejsce zamieszkania rodzica/rodziców;

b) w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja Krajowego Rejestru Sądowego (wykonane nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku) poświadczone za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata;

c) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

d) zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym;

e) kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

f) pisemne oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny
w systemie rekrutacji  w plikach do pobrania).

14

6.

Jeden z rodziców kandydata pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, pobiera naukę
w trybie dziennym, a drugi rodzic jest osobą bezrobotną, aktywnie poszukującą zatrudnienia, bądź pozostaje bez zatrudnienia na mocy właściwego orzeczenia ZUS lub KRUS – kryterium nie stosuje się do osoby samotnie wychowującej kandydata

a) zaświadczenie pracodawcy
o zatrudnieniu albo zaświadczenie
o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, wydane
w roku ubiegania się o przyjęcie kandydata do przedszkola, zawierające w szczególności informację potwierdzającą zatrudnienie rodzica/rodziców oraz informację wskazującą aktualne miejsce zamieszkania rodzica/rodziców;

b) w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja Krajowego Rejestru Sądowego (wykonane nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku) poświadczone za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata;

c) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

d) zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym;

e) pisemne oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny
w systemie rekrutacji  w plikach do pobrania);

f) pisemne oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, zarejestrowanej
w urzędzie pracy jako aktywnie poszukującej zatrudnienia(wzór oświadczenia będzie dostępny
w systemie rekrutacji  w plikach do pobrania) ;

g) kopia właściwego orzeczenia, poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.

7

Spełnienie przez kandydatów kryteriów, podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi/innej formy wychowania przedszkolnego.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w wersji elektronicznej, a następnie jego wydruk opatrzony podpisami rodziców/opiekunów prawnych wraz z załącznikami dostarcza się do przedszkola pierwszego wyboru.

W przypadku braku możliwości zweryfikowania złożonego w wersji elektronicznej wniosku, w szczególności w przypadku nie dostarczenia wniosku w wersji papierowej lub nie opatrzenia wniosku podpisami osób do tego uprawnionych we wskazanym terminie, wniosek ten nie będzie brał dalszego udziału w procesie rekrutacji i tym samym zostanie odrzucony.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna, może żądać przedłożenia do wglądu innych dokumentów, potwierdzających spełnianie kryteriów, odnotowując ten fakt w protokole, bez pozostawiania kopii przedkładanego dokumentu.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów lub przedłożenia dokumentów, zawierających rozbieżne informacje w zakresie potwierdzanych informacji, komisja rozpatrująca wniosek nie uwzględnia danego kryterium.

W przypadku spełniania przez kandydata kilku kryteriów na których potwierdzenie należy przedłożyć ten sam dokument, do wniosku załącza się tylko jeden egzemplarz tego dokumentu.

O przyjęciu dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w  szkole podstawowej /innej formy wychowania przedszkolnego decyduje suma uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do danej placówki decydować będzie dyrektor placówki. Progi punktowe, czyli najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania do przedszkola w procesie rekrutacji, ustalane są oddzielnie dla każdego przedszkola.

Wnioski w systemie elektronicznym traktowane są jednakowo co oznacza, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

II. Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną

W przypadku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko dzieci, których informacje w tym zakresie, w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych zostały dostarczone do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, w terminie do dnia 03.03.2023 r. godz. 12:00.

III. Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego oraz dzieci zmieniających przedszkole

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego jest złożenie w placówce pierwszego wyboru papierowego wydruku wniosku, który należy wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na stronie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/

Próba wprowadzenia kolejnego wniosku, dla tego samego dziecka zostanie automatycznie zablokowana.
W szczególnie uzasadnionym przypadku, braku możliwości dostępu przez rodzica do elektronicznego wniosku i jego wydrukowania, komisja rekrutacyjna przedszkola stworzy możliwość dopełnienia w/w formalności w swojej siedzibie. W tym celu należy telefonicznie lub za pośrednictwem kontaktu e-mail zgłosić taką potrzebę w przedszkolu pierwszego wyboru.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko kandydatury dzieci, dla których wniosek zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz z załącznikami, w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola pierwszego wyboru w terminie od 13.03.2023 r. (godz. 9.00) do 24.03.2023 r. (godz. 15.00), bądź zostanie poprawnie złożony wraz z załącznikami za pośrednictwem skrzynki EPUAP, danego przedszkola. Liczy się data faktycznego złożenia kompletnego wniosku wypełnionego elektronicznie i złożonego w formie papierowej w przedszkolu.

Rekrutacja dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkoli ogólnodostępnych i przedszkola z oddziałami integracyjnymi.

Zasady przyjęć kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność (art. 130 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe): kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do przedszkola/ oddziału ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie z zasadami rekrutacji przyjętymi w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024.

W celu usprawnienia procesu składania wniosku za pośrednictwem dedykowanej strony platformy, dodatkowo rodzicom/ opiekunom prawnym zostaną udostępnione: Poradnik tematyczny dla kandydata oraz film instruktażowy dla rodziców.

 W przypadku załączników, które stanowią oświadczenia zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.), oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

 Klauzula ta, zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Starogard Gdański, o potwierdzenie tych okoliczności w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2000 ze zm.).

W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta Starogard Gdański korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.). Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Prezydent Miasta Starogard Gdański upoważnił Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

 IV. Dane osobowe

Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

  V.          Wyniki rekrutacji

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki
nastąpi w dniu 18.04.2023 r. o godz. 12:00.
Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą, czyli najbardziej preferowaną.

W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tego przedszkola w terminie od 18.04.2023 r. godz. 12:00 do 25.04.2023 r. godz. 15:00. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją rodziców/opiekunów prawnych z miejsca w przedszkolu, a w konsekwencji brakiem uczestnictwa w dalszej procedurze dotyczącej rekrutacji.

W dniu 09.05. 2023 r. o godz. 13:00 w poszczególnych przedszkolach, uczestniczących w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdański, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dyrektor przedszkola, lub dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Prezydenta Miasta Starogard Gdański. W tym przypadku Prezydent Miasta Starogard Gdański obowiązany jest pisemnie wskazać rodzicom/opiekunom prawnym inne przedszkole publiczne, oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo niepubliczne przedszkole/punkt przedszkolny wyłonione w drodze konkursu, jako miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

 VI.          Procedura odwoławcza

Rodzicom dzieci nieprzyjętych do przedszkola przysługuje prawo wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej czy innej formy wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
w tym najniższą liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej czy innej formy wychowania przedszkolnego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

VII.          Przydział dzieci

Przydziału dzieci do konkretnych oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dokonuje dyrektor przedszkola lub szkoły w której zorganizowane są oddziały przedszkolne. Organizacja grup przedszkolnych w przedszkolach i szkole podstawowej uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

VIII.          Rekrutacja uzupełniająca

W przypadku wystąpienia wolnych miejsc po rekrutacji, o której mowa wyżej zaplanowano postępowanie uzupełniające, w terminie od dnia 22.05.2023 r. W przypadku wyczerpania liczby wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym informacja o nie przeprowadzaniu rekrutacji uzupełniającej zostanie przekazana w terminie do 22.05.2023r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Starogard Gdański, stronach internetowych przedszkoli biorących udział w rekrutacji oraz w komunikatach na stronie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/

 

 IX.          Dzieci zamieszkałe poza Miastem Starogard Gdański

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego.

Możliwość zapisania dzieci spoza Miasta Starogard Gdański będzie pod warunkiem dysponowania przez Miasto wolnymi miejscami.[1] Zarządzenie zostało opublikowane na stronie https://bip.starogard.pl/, w zakładce: Prezydent Miasta, VIII Kadencja 2018-2023, VIII P Zarządzenia, Zarządzenia Prezydenta Miasta – 2023 rok.

 

[2] Uchwały zostały opublikowane na stronie https://bip.starogard.pl/, w zakładce: Rada Miasta, VIII Kadencja 2018-2023, VIII RM Uchwały Rady,  Uchwały Rady Miasta VIII kadencji podjęte w 2023 roku

 Treść komunikatu została umieszczona w plikach do pobrania.