Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZASAD REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

31.03.2022

Zarządzeniem Nr 50/01/2022 z dnia 29 stycznia 2022 r. Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłosił ustalił na rok szkolny 2022/2023 terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.[1]

Według przyjętego harmonogramu, rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych, rozpocznie się w dniach od 01.04.2022 r. od godz. 9:00 do 15.04.2022 r. do godz. 15:00, przy wsparciu systemu elektronicznego dostępnego na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/

Link do strony zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz na stronach internetowych przedszkoli biorących udział w procesie naboru.

Struktura organizacyjna placówek na rok szkolny 2022/2023 przewiduje zapisy dzieci urodzonych w latach 2016 – 2019, zamieszkałych na terenie Miasta Starogard Gdański.
W przypadku dziecka starszego, którego na podstawie decyzji dyrektora szkoły podstawowej realizacja obowiązku szkolnego została odroczona, rodzice/opiekunowie prawni dokonują rejestracji osobiście w preferowanym przedszkolu, po uprzednim, telefonicznym lub za pośrednictwem kontaktu e-mail umówieniu się w przedszkolu pierwszego wyboru.

Rodzice/opiekunowie prawni, dokonując zgłoszenia dziecka, mają możliwość wskazania maksymalnie 3 przedszkoli w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja Nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja Nr 3 najniższy).

Na rok szkolny 2022/2023 przewiduje się rekrutację do następujących jednostek:

1.     Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. H. Sienkiewicza 19 w Starogardzie Gdańskim,  tel. (58) 562 54 89, email: sekretariat@mpp1.starogard.pl;

2.     Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, al. Jana Pawła II 7 w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58)5622378, email: przedszkole2stg@wp.pl;

3.     Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 al. Wojska Polskiego 8B w Starogardzie Gdańskim, tel. (58) 5624967, email: dyrektor@mpp3.starogard.pl;

4.     Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 im. „Tęczą Malowane”, ul. W. Reymonta 7
w Starogardzie Gdańskim, tel. (58) 5628178, email: dyrektor@przedszkole4.starogard.pl;

5.     Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Janusza Korczaka, al. Jana Pawła II 8
w Starogardzie Gdańskim, tel.(58) 5624304, email: sekretariat@mpp5.starogard.pl;

6.     Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 im. „Modraczek”, al. Jana Pawła II 5
w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58) 5623746, email: modraczek@mpp6.starogard.pl;

7.     Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 im. „Bajeczka”, os. Konstytucji 3 Maja 15
w Starogardzie Gdańskim, tel.: (
58) 5629900, email: sekretariat@przedszkole8.stg.pl ;

8.      Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 im. „Słoneczna Kraina”, os. 60-lecia ONP 8
w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58) 5628572, email: sekretariat@mpp10.starogard.pl;

9.      Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II, oddział „0”, ul. Bp. K. Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim, tel.:(58)5623050,  sekretariat@psp6.stg.pl;

10.   Publiczne Przedszkole Przylesie, ul. Leszczynowa 3, 83-200 Starogard Gdański,
tel.: 506939186, email: przylesieprzedszole@gmail.com;

11.   Niepubliczne Przedszkole „Aniołek”, ul. Powstańców Warszawskich 12
w Starogardzie Gdańskim, tel.:
690 380 615, email: kontakt@aniolek-starogard.pl.

12.   Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Pluszowy Miś”, ul. Gdańska 7/1, 83-200 Starogard Gdański, tel.: 601 773 535- ze względu na brak wolnych miejsc do tej jednostki rekrutacja nie zostanie przeprowadzona.

      I.          ETAPY I KRYTERIA REKRUTACJI

1.     W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria
o których mowa w art. 131 ust. 2 – 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) kryteria, mają jednakową wartość po 100  punktów;

 2.     W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria o których mowa w Uchwale Nr XVIII/219/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 12.02.2020 r. poz. 975) ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXII/257/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 13 marca 2020 r., Uchwały Nr XXXII/400/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 lutego 2021 r. oraz Uchwały Nr XLIV/539/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 2 marca 2022r.  zmieniających uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym[2] .

Wartość poszczególnych kryteriów jest zróżnicowana.

Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2, podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w wersji elektronicznej, a następnie jego wydruk opatrzony podpisami rodziców/opiekunów prawnych wraz z załącznikami dostarcza się do przedszkola pierwszego wyboru.

W przypadku braku możliwości zweryfikowania złożonego w wersji elektronicznej wniosku, w szczególności w przypadku nie dostarczenia wniosku w wersji papierowej lub nie opatrzenia wniosku podpisami osób do tego uprawnionych, wniosek ten nie będzie brał dalszego udziału w procesie rekrutacji i tym samym zostanie odrzucony.

W przypadku nie przedłożenia załączników potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rozpatrująca wniosek nie uwzględnia danego kryterium.

O przyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w  szkole podstawowej decyduje suma uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do przedszkola decydować będzie dyrektor placówki.

Wnioski, które zostaną złożone po raz pierwszy w wskazanym czasie trwania rekrutacji traktowane są jednakowo co oznacza, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

II. Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną

W przypadku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko dzieci, których deklaracje w tym zakresie, w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych zostały dostarczone do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, w terminie do dnia 18.03.2022 r. godz. 15.00.

III. Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dzieci zmieniających przedszkole

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru papierowego wydruku wniosku, który należy wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/

Próba wprowadzenia kolejnego wniosku, dla tego samego dziecka zostanie automatycznie zablokowana.
W szczególnie uzasadnionym przypadku braku możliwości dostępu przez rodzica do elektronicznego wniosku i jego wydrukowania, komisja rekrutacyjna przedszkola stworzy możliwość dopełnienia w/w formalności w swojej siedzibie. W tym celu należy telefonicznie lub za pośrednictwem kontaktu e-mail zgłosić taką potrzebę w przedszkolu pierwszego wyboru.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko kandydatury dzieci, dla których wniosek zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz
z załącznikami, w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola pierwszego wyboru w terminie od 01.04.2022 r. (godz. 9.00) do 15.04.2022 r. (godz. 15.00),
bądź zostanie poprawnie złożony wraz z załącznikami za pośrednictwem skrzynki EPUAP, danego przedszkola. Liczy się data faktycznego złożenia kompletnego wniosku w przedszkolu.

W celu usprawnienia procesu składania wniosku za pośrednictwem dedykowanej strony platformy, dodatkowo rodzicom/ opiekunom prawnym zostaną udostępnione: Poradnik tematyczny dla kandydata oraz film instruktażowy dla rodziców.

 W przypadku załączników, które stanowią oświadczenia zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.), oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

 Klauzula ta, zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Starogard Gdański, o potwierdzenie tych okoliczności w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta Starogard Gdański korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.). Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Prezydent Miasta Starogard Gdański upoważnił
Zastępcę Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

IV. Dane osobowe

Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

    V.          Wyniki rekrutacji

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki
nastąpi w dniu 09.05.2022 r. o godz. 12:00.
Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą.

W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tego przedszkola w terminie od 09.05.2022 r. godz. 12:00 do 13.05.2022 r. godz. 15:00. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

W dniu 18.05. 2022 r. o godz. 13:00 w poszczególnych przedszkolach, uczestniczących
w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania
z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdański, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dyrektor przedszkola, lub dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Prezydenta Miasta Starogard Gdański. W tym przypadku Prezydent Miasta Starogard Gdański obowiązany jest pisemnie wskazać rodzicom/opiekunom prawnym inne przedszkole publiczne, oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo niepubliczne przedszkole wyłonione w drodze konkursu, jako miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

VI.  Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

VII.          Przydział dzieci

Przydziału dzieci do konkretnych oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dokonuje dyrektor przedszkola lub szkoły w której zorganizowane są oddziały przedszkolne. Organizacja grup przedszkolnych w przedszkolach i szkole podstawowej uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

VIII.          Rekrutacja uzupełniająca

W przypadku wystąpienia wolnych miejsc po rekrutacji, o której mowa wyżej zaplanowano postępowanie uzupełniające, w terminie od 30.05.2022 r.[1] Zarządzenie zostało opublikowane na stronie https://bip.starogard.pl/, w zakładce: Prezydent Miasta, VIII Kadencja 2018-2023, VIII P Zarządzenia, Zarządzenia Prezydenta Miasta – 2022 rok.

[2] Uchwały zostały opublikowane na stronie https://bip.starogard.pl/, w zakładce: Rada Miasta, VIII Kadencja 2018-2023, VIII RM Uchwały Rady, Uchwały Rady Miasta VIII kadencji podjęte w 2020 roku, Uchwały Rady Miasta VIII kadencji podjęte w 2021 roku, Uchwały Rady Miasta VIII kadencji podjęte w 2022 roku.

 

Film instruktażowy oraz poradnik dla rodziców

19.02.2022

Drodzy rodzice!

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

- Poradnik dla rodziców dziecka, które idzie do przedszkola: https://www.vulcan.edu.pl/razem/blog/show/jak-zadbac-o-dobra-adaptacje-dziecka-w-przedszkolu-174

- Film dla rodziców – rekrutacja do przedszkola w 5 krokach: https://www.youtube.com/watch?v=4VvWy0E4dYU