Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli - Miasto Świdnik

Zasady naboru

 

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miejską Świdnik.

 

Podstawa prawna:

 

·       Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.).

·       Uchwała Nr LXVII/758/2023 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik oraz Uchwała Nr LXXXII/898/2023 Rady Miasta Świdnik z dnia 21 grudnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik.

·       Uchwała Nr XXX/370/2020 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r., poz. 4935).

·       Zarządzenie OW Nr 8/2024 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 25.01.2024r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do publicznych szkół podstawowych.

 

I.                 PRZYJMOWANIE DO PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (informacje ogólne oraz zasady przyjęć)

 

W bieżącym roku rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie wspomagana systemem elektronicznym „Nabór Przedszkola” firmy VULCAN. Taki sposób zapewnia obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach.

 

Przedszkola i oddziały przedszkolne w  szkołach podstawowych zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie. Pozostałe godziny są odpłatne dla rodziców – na zasadach określonych w Uchwale Nr X/149/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Świdnik (Dz. U. Woj. Lub. z 2019, poz. 4110 oraz z 2022r., poz. 5212).

System elektroniczny daje możliwość pełnego wykorzystania miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w przypadku liczby chętnych przekraczających dopuszczalną normę w jednym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej istnieje możliwość automatycznego przyjęcia dziecka do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wskazanego na drugiej, trzeciej lub pozostałych preferencjach.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 4 marca 2024 r. Gmina Miejska Świdnik przygotowała na zbliżający się rok szkolny 1 225 miejsc w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

 

 

Oferta obejmuje 6 przedszkoli:

1.     Przedszkole nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. gen. L. Okulickiego 19, wchodzące w skład Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Świdniku;

2.     Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy, ul. Hotelowa 7, wchodzące w skład Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Świdniku.;

3.     Przedszkole nr 4 im. Kaprala Niedźwiedzia Wojtka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, wchodzące w skład Zespołu Przedszkoli Nr 2 w Świdniku;

4.     Przedszkole Integracyjne nr 5 im. Doroty Gellner, ul. gen. J. Hallera 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Świdniku;

5.     Przedszkole nr 6 im. Joanny Papuzińskiej, ul. Środkowa 2, wchodzące w skład Zespołu Przedszkoli Nr 2 w Świdniku;

6.     Przedszkole nr 7 im. Marii Kownackiej, ul. ks. kanonika Jana Hryniewicza 7 w Świdniku.

 

3 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi:

1.     Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Mikołaja Kopernika 9a;

2.     Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Al. Wojska Polskiego 27;

3.     Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Jarzębinowa 6;

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (dalej przedszkoli) prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik biorą udział:

- dzieci urodzone w latach 2018– 2021, 

- dzieci z rocznika 2017 i starsze, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.

 

 UWAGA!

- Rodzice/prawni opiekunowie dzieci z rocznika 2022, które ukończą 2,5 roku na dzień 1 września 2024 roku, mogą starać się o przyjęcie ich do przedszkoli w postępowaniu uzupełniającym, jeśli w przedszkolach będą wolne miejsca.

- Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Gminą Miejską Świdnik mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik w postępowaniu uzupełniającym, jeśli w przedszkolach będą wolne miejsca.

- Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają w roku szkolnym 2024/2025 zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

 

II.               KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w terminie od 26 lutego 2024r. do 03 marca 2024r., w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu lub w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym dziecka.

 

 

III.              POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE – KRYTERIA REKRUTACYJNE

 

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik, przyjmowani są na podstawie liczby uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola.

 

I ETAP REKRUTACYJNY

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1.     wielodzietność rodziny kandydata;

2.     niepełnosprawność kandydata;

3.     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4.     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5.     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6.     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7.     objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 50 punktów każde.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia ww. kryteriów :

1)     Kryterium nr 1 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;

2)     Kryterium nr  2, 3, 4 i 5 - kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.);

3)     Kryterium nr 6 - kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4)     Kryterium nr  7 - kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz.1426 ze zm.).

 

Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna kandydata, natomiast oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

II ETAP REKRUTACYJNY

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr LXVII/758/2023 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik oraz Uchwale Nr LXXXII/898/2023 Rady Miasta Świdnik z dnia 21 grudnia 2023r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik.

 

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1.     rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, za ubiegły rok, według miejsca zamieszkania na terenie Świdnika:

a) przez obojga rodziców/opiekunów  prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 14 punktów,

b)  przez jednego z obojga rodziców/opiekunów prawnych - 7 punktów;

2.     praca zawodowa lub pobieranie nauki w systemie dziennym:

a) przez obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko  12 punktów,

b)  jednego z obojga rodziców/opiekunów prawnych - 6 punktów;

3.     uczęszczanie lub ubieganie się o przyjęcie rodzeństwa kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, do tego samego przedszkola lub żłobka znajdującego się w budynku przedszkola, do szkoły w budynku której funkcjonują oddziały przedszkolne lub do zespołu szkolno-przedszkolnego, do których kandydat ubiega się o przyjęcie  5 punktów;

4.     uczęszczanie dziecka do żłobka znajdującego się w budynku przedszkola – 5 punktów;

5.     określenie we wniosku przedszkola bądź oddziału przedszkolnego przeprowadzającego rekrutację jako placówki pierwszego wyboru – 10 punktów;

6.     dochód na osobę w rodzinie dziecka

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - kandydat uzyska 1 punkt,

b)      w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się wg wzoru:

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia ww. kryteriów:

1)     Kryterium nr 1 -

a)     w przypadku osobistego złożenia zeznania podatkowego - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z datą wpływu do urzędu skarbowego lub z zaświadczeniem urzędu skarbowego potwierdzającym fakt złożenia zeznania;

b)     w przypadku złożenie zeznania podatkowego pocztą tradycyjną - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego oraz zwrotne potwierdzenie odbioru z datą wpływu do urzędu skarbowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania;

c)     w przypadku elektronicznego złożenia zeznania podatkowego - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego oraz urzędowe poświadczenia odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

2)     Kryterium nr 2 - oświadczenie dotyczące pracy zawodowej rodziców/opiekunów prawnych lub pobieranie przez rodziców/opiekunów dziecka nauki  w systemie dziennym;

3)     Kryterium nr 3 - oświadczenie dotyczące uczęszczania lub ubiegania się o przyjęcie rodzeństwa kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, do tego samego przedszkola lub żłobka znajdującego się w budynku przedszkola, do szkoły w budynku której funkcjonują oddziały przedszkolne lub do zespołu szkolno-przedszkolnego, do których kandydat ubiega się o przyjęcie ;

4)     Kryterium nr 4 - oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do żłobka znajdującego się w budynku przedszkola;

5)     Kryterium nr 5 - oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.

 

Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna kandydata, natomiast oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

UWAGA!

Kryterium dochodu jest najmniej punktowanym kryterium, jednak szczególnie istotnym w sytuacji, gdy grupa kandydatów ubiegających się o przyjęcie  do danego przedszkola uzyska tyle samo punktów za pozostałe kryteria.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie zechcą skorzystać z tego kryterium, nie muszą składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Brak oświadczenia będzie równoznaczny z uzyskaniem 0 pkt za to kryterium.

Zgodnie z przepisami (art. 131 ust. 9-10 ustawy Prawo oświatowe):

·      pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.), z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm..), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone
do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne
;

·      przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

dochód - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a)     przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b)     dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c)     inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

·        renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

·        renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

·        świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

·        dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

·        świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

·        ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

·        renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

·        zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

·        środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

·        należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465),

·        należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

·        należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

·        dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

·        alimenty na rzecz dzieci,

·        stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

·        kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

·        należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

·        dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.),

·        dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

·        ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

·        ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

·        świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

·        dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

·        dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

·        renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

·        zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

·        świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

·        pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

·        kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

·        świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 388 ze zm.),

·        świadczenie rodzicielskie,

·        zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

·        stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,

·        przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,

·        przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a, b i d oraz pkt 153 lit. a, b i d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,,

·        przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,

·        dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalone na podstawie oświadczenia dotyczącego każdego członka rodziny;

 

UWAGA!   Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od wnioskodawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta Świdnik o potwierdzenie tych okoliczności.

 

IV.             TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

Lp.

 Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1

Złożenie wniosku przy pomocy systemu elektronicznego „Nabór Przedszkola” firmy VULCAN, o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 04.03.2024 r.

do 22.03.2024 r.

 

 

od 03.06.2024 r.

do 14.06.2024 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 25.03.2024 r.

do 12.04.2024 r.

 

 

od 17.06.2024 r.

do 25.06.2024 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

15.04.2024 r.

 

26.06.2024 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci oświadczenia

od 15.04.2024 r.

do 19.04.2024 r.

od 26.06.2024 r.

do 03.07.2024 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

22.04.2024 r.

 

04.07.2024 r.

 

System będzie uruchomiony od godz. 8.00 w dniu 4 marca 2024 r. do godziny 14.00 w dniu 22 marca 2024 r. Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu/szkole z oddziałem przedszkolnym.

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego. 

 

Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swidnik. Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.

Wniosek może być złożony do nie więcej niż pięciu wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

UWAGA!

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2017 r. i starszych)  winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego.

 

V.       INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy w terminie rekrutacji, tj. od 4 marca br. do dnia 22 marca br.:

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

·        Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 

·        Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej mogą wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w  placówce pierwszego wyboru  w dniach 04-22.03.2024 roku.

VI.     PROCEDURA ODWOŁAWCZA -  art. 158 ust. 6-9 ustawy prawo oświatowe.

1.     W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

2.     Komisja rekrutacyjna sporządza i wydaje uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 3 dni od dnia złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

3.     Rodzic/opiekun prawny kandydata może złożyć do dyrektora przedszkola lub szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia, w terminie 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

4.     Dyrektor publicznego przedszkola lub szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia, w terminie 3 dni od dnia złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola lub szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

VII. WSKAZANIE INNEGO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ – art. 31 ust. 10 ustawy prawo oświatowe

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej burmistrz pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskaże rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które mogą przyjąć dziecko.