• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Zasady naboru

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miejską Świdnik.

 

Podstawa prawna:

 

·         Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.).

·         Uchwała Nr XXII/277/20220 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik.

·         Uchwała Nr XXX/370/2020 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r., poz. 4935).

·         Zarządzenie OW Nr 26/2021 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych i do publicznych szkół podstawowych.

 

I.                   PRZYJMOWANIE DO PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (informację ogólne oraz zasady przyjęć)

 

W bieżącym roku rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie wspomagana systemem elektronicznym „Nabór” firmy VULCAN.

 

Taki sposób zapewnia obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach.

Przedszkola i oddziały przedszkolne w  szkołach podstawowych zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie. Pozostałe godziny są odpłatne dla rodziców – na zasadach określonych
w w/w Uchwale Rady Miasta Świdnik.

System elektroniczny daje możliwość pełnego wykorzystania miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w przypadku liczby chętnych przekraczających dopuszczalną normę w jednym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej istnieje możliwość automatycznego przyjęcia dziecka do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wskazanego na drugiej, trzeciej lub pozostałych preferencjach.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2021 r.  Gmina Świdnik przygotowała na zbliżający się rok szkolny
1 376 miejsc w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

 

Oferta obejmuje 6 przedszkoli:

1)      Przedszkole nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. gen. L. Okulickiego 19, wchodzące w skład Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Świdniku.

2)      Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy, ul. Hotelowa 7, wchodzące w skład Zespołu Przedszkoli Nr 1
w Świdniku.

3)      Przedszkole nr 4 im. Kaprala Niedźwiedzia Wojtka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego1, wchodzące w skład Zespołu Przedszkoli Nr 2 w Świdniku.

4)      Przedszkole Integracyjne nr 5 im. Doroty Gellner, ul. gen. J. Hallera 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Świdniku.

5)      Przedszkole nr 6 im. Joanny Papuzińskiej, ul. Środkowa 2, wchodzące w skład Zespołu Przedszkoli Nr 2
w Świdniku.

6)      Przedszkole nr 7 im. Marii Kownackiej, ul. ks. kanonika Jana Hryniewicza 7.

oraz 3 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi:

1)      Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Mikołaja Kopernika 9a;

2)      Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 4 im. gen. Władysława Sikorskiego, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Al. Wojska Polskiego 27;

3)      Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Jarzębinowa 6;

a także Niepubliczne Przedszkole Poszukiwacze Przygód  ul. Piasecka 154, które zostało wyłonione
w
otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (dalej przedszkoli) prowadzonych przez Gminę Świdnik biorą udział:

- dzieci urodzone w latach 2015– 2018, 

- dzieci z rocznika 2014 i starsze, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świdnik odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świdnik.

 

 UWAGA!

- Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które ukończyły 2,5 roku, mogą starać się o przyjęcie ich do przedszkoli po zakończeniu postępowania uzupełniającego.

- Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Gminą Świdnik mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świdnik po zakończeniu postępowania uzupełniającego,
jeśli w przedszkolach będą wolne miejsca.

- Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają w roku szkolnym 2021/2021 zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

 

II.                KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w terminie do 24 lutego 2021 r., w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka.

 

III.             PODSTAWOWE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE – KRYTERIA REKRUTACYJNE

 

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świdnik, przyjmowani są na podstawie liczby uzyskanych punktów w zależności
od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata
do przedszkola.

 

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1.      wielodzietność rodziny kandydata;

2.      niepełnosprawność kandydata;

3.      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4.      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5.      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6.      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7.      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 30 punktów każde.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w w/w Uchwale Rady Miasta Świdnik w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik

 

Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych:

1.      Praca zawodowa lub pobieranie nauki w systemie dziennym:

·         przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów,

·         przez jednego z dwojga rodziców/opiekunów prawnych - 3 punkty;

2.      Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, za ubiegły rok, według miejsca zamieszkania
na terenie Świdnika:

·         przez obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 6 punktów,

·         przez jednego z obojga rodziców/opiekunów prawnych – 3 punkty;

3.      Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub żłobka znajdującego się w budynku przedszkola, a w przypadku kandydata do oddziału przedszkolnego - uczęszczanie jego rodzeństwa do szkoły w budynku której funkcjonują te oddziały – 5 punktów;

4.      Uczęszczanie dziecka do żłobka znajdującego się w budynku przedszkola – 5 punktów;

5.      Określenie we wniosku przedszkola bądź oddziału przedszkolnego przeprowadzającego rekrutację
jako placówki pierwszego wyboru – 2 punkty.

 

Dokumenty niezbędnymi do potwierdzenia w/w kryteriów :

1)      oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;

2)      kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 226);

3)      kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4)      kopia dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821);

5)      oświadczenie dotyczące pracy zawodowej rodziców/opiekunów prawnych lub pobieranie przez rodziców/opiekunów dziecka nauki  w systemie dziennym;

6)      oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Lublinie ,właściwym dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik;

7)      oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do placówki do której kandydat ubiega się o przyjęcie;

8)      oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do żłobka znajdującego się w budynku przedszkola.

 

UWAGA! Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od wnioskodawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku lub może zwrócić się
do Burmistrza Miasta Świdnik o potwierdzenie tych okoliczności.

 

System będzie uruchomiony od godz. 8.00 w dniu 1 marca 2021 r. do godziny 14.00 w dniu 19 marca 2021 r. Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc
w każdym przedszkolu/szkole z oddziałem przedszkolnym.

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Formularz wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swidnik. Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.

Wniosek może być złożony do nie więcej niż pięciu wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
.

 

UWAGA!

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2014 r. i starszych)
winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego.

 

IV. TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

Złożenie wniosku* przy pomocy systemu elektronicznego „Nabór” firmy VULCAN, o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1.03.2021 r.

do 19.03.2021 r.

od 01.06.2021 r.

do 11.06.2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej jednostki wychowania przedszkolnego przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22.03.2021 r.

do 08.04.2021 r.

od 14.06.2021 r.

do 24.06.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

09.04.2021 r.

25.06.2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci oświadczenia*

od 09.04.2021 r.

do 16.04.2021 r

od 25.06.2021 r.

do 29.06.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23.04.2021 r.

30.06.2021 r.

 

* W rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 są dwie możliwości złożenia wniosku po wcześniejszym zarejestrowaniu go w systemie elektronicznym „Nabór” VULCAN oraz oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia:

 

·         Papierowo (skrzynka wrzutka)

- wypełniony elektronicznie wniosek, a następnie wydrukowany i podpisany, wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rodzic/opiekun prawny składa w przedszkolu pierwszego wyboru;

- wydrukowane i podpisane oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia kandydata, rodzic/opiekun prawny składa w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w wyniku postępowania rekrutacyjnego;

·         Elektronicznie

- wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zawierający elektroniczne kopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów wskazanych we wniosku, rodzic/opiekun prawny przesyła do przedszkola pierwszego wyboru;

- wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia kandydata, rodzic/opiekun prawny przesyła do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w wyniku postępowania rekrutacyjnego;

 

IV.              PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

1.      W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego.

2.      Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

3.      Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

4.      Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.