Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Zasady naboru

Zasady naboru

W bieżącym roku rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie wspomagana elektronicznie.

Adres strony naborowej

https://swidnik.przedszkola.vnabor.pl

Taki sposób zapewnia obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach.

Przedszkola i oddziały przedszkolne w  szkołach podstawowych zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie. Pozostałe godziny są odpłatne dla rodziców – na zasadach określonych w stosownej Uchwale Rady Miasta (treść uchwały jest dostępna w dokumentach do pobrania).

System elektroniczny daje możliwość pełnego wykorzystania miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w przypadku liczby chętnych przekraczających dopuszczalną normę w jednym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej istnieje możliwość automatycznego przyjęcia dziecka do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wskazanego na drugiej lub trzeciej preferencji.

ZASADY I PRZEBIEG REKRUTACJI

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2019 r.  Gmina Świdnik przygotowała na zbliżający się rok szkolny 1 315 miejsc w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Oferta obejmuje 6 przedszkoli:

1)      Przedszkole nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. gen. L. Okulickiego 19;

2)      Przedszkole nr  3 im. Jana Brzechwy, ul. Hotelowa 7, 

3)      Przedszkole nr 4 im. Kaprala Niedźwiedzia Wojtka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego1;

4)      Przedszkole Integracyjne nr 5 im. Doroty Gellner, ul. gen. J. Hallera 11;

5)      Przedszkole nr 6 im. Joanny Papuzińskiej, ul. Środkowa 2;

6)      Przedszkole nr 7 im. Marii Kownackiej, ul. ks. kanonika Jana Hryniewicza 7.

oraz 3 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi:

1)      Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Mikołaja Kopernika 9a;

2)      Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 4, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Al. Wojska Polskiego 27;

3)      Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Jarzębinowa 6;

Zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn.zm.) wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci 3, 4 i 5-letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Rodzice dzieci zapisywanych mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych przez siebie przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ich listę układają według swoich preferencji. Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej umieszczone na niej najwyżej jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej tzw. „pierwszego wyboru”, gdzie rodzice zanoszą podanie o przyjęcie wraz z wymaganymi załącznikami.

Kolejność składania podań nie wpływa na wynik rekrutacji. Ważne, by podania były kompletne i złożone w terminie.

Zanim pójdziecie Państwo do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej „zapisać dziecko”, prosimy zapoznać się z poniższym tekstem.

 Krok 1. – wybór przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

To dla wielu rodziców najtrudniejsze. Warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, warunkami organizacyjnymi. Szczegółowe informacje o przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych można znaleźć na stronach internetowych przedszkoli i szkół podstawowych.

 Krok 2. – wypełnienie Wniosku o przyjęcie… (uwagi praktyczne)

Po wybraniu preferowanych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych należy przystąpić do wypełnienia wniosku o przyjęcie. Wniosek należy wypełnić na stronie https://swidnik.przedszkola.vnabor

Należy to zrobić na dowolnym komputerze (z drukarką) połączonym z Internetem. W razie potrzeby, pomocy w wypełnieniu wniosku udzielą pracownicy przedszkola/szkoły podstawowej.

Wypełnianie podania w Internecie jest wygodne i ogranicza możliwość pomyłki (np. w nazwie przedszkola czy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, adresie, numerze PESEL dziecka). W razie pomyłki można ją poprawić, nawet kilkakrotnie. Ostateczną wersję podania należy wydrukować i – po podpisaniu – zanieść do placówki pierwszej preferencji.

 W wypełnieniu wniosku pomoże Państwu Przewodnik dla opiekunów znajdujący się w zakładce Do pobrania.

 Uwaga!

Proszę pamiętać, by po wygenerowaniu, wydrukowaniu i podpisaniu ostatecznej wersji dokumentu nie wprowadzać w Internecie żadnych zmian – dokument, który zaniesiecie do przedszkola, musi być zgodny z wersją elektroniczną.

 Zapisy bez Internetu

Jeśli nie macie Państwo możliwości wypełnienia wniosku przez Internet należy zgłosić się do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru, gdzie pracownik wspólnie z Państwem wypełni formularz –wydrukuje i przekaże do podpisania. Może się jednak zdarzyć, że w takim przypadku konieczne będzie wcześniejsze umówienie się na wypełnienie wniosku w danej placówce w wyznaczonych godzinach.

 Krok 3. – złożenie wniosku w placówce

Następnie należy zanieść  wypełniony i podpisany Wniosek do placówki pierwszego wyboru, gdzie zostanie on sprawdzony przez upoważnioną osobę, która zatwierdzi zgłoszenie w systemie.

Placówka pierwszego wyboru dokonuje sprawdzenia zgodności danych wprowadzonych do formularza w Internecie z informacjami zawartymi w podaniu.

Rodzice mają czas na oddanie Wniosku w przedszkolu najpóźniej do 15 marca 2019 roku do godz. 15.00.

 

Uwaga!

Podanie tylko wypełnione w Internecie, a nie dostarczone do placówki w formie papierowej nie bierze udziału w rekrutacji.

 Krok 4. – weryfikacja danych

Komisja rekrutacyjna przeprowadza weryfikację danych zawartych w zgłoszeniach (w tym dotyczących miejsca zamieszkania). W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się:

• do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,

• lub - w szczególnych przypadkach - do Burmistrza o potwierdzenie ww. okoliczności. Burmistrz Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 Krok 5. – ustalenie listy zakwalifikowanych na podstawie kryteriów

8 kwietnia 2019 roku - zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola.

Krok 6. – potwierdzenie woli

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej placówki w terminie od 8 do 12 kwietnia 2019 roku (do godz. 15.00).

W tym celu należy zgłosić się do przedszkola/szkoły i wypełnić stosowne oświadczenie w formie papierowej.

Krok 7. – ustalenie listy przyjętych na podstawie potwierdzeń woli

Komisja rekrutacyjna w dniu 18 kwietnia br. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola/szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, dlatego w naborze rozpatruje się wyłącznie podania mieszkańców Świdnika.

W pierwszej kolejności gmina zobowiązana jest do zapewnienia dzieciom sześcioletnim możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, a dzieciom w wieku pięciu, czterech i trzech lat warunków do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

W procesie naboru są brane pod uwagę łącznie następujące, mające jednakową wartość, kryteria.

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 poz. 511 ze zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 poz. 511 ze zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 poz. 511 ze zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 poz. 511 ze zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.)

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole albo dany oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący -  Radę Miasta Świdnik:

1)      Praca zawodowa lub pobieranie nauki w systemie dziennym:

- przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko  – 6 punktów,

- przez jednego z dwojga rodziców/opiekunów prawnych - 3 punkty;

2)      Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych przez rodziców/opiekunów  prawnych dziecka, według miejsca zamieszkania na terenie Świdnika  – 6 punktów

3)      Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub żłobka znajdującego się w budynku przedszkola, a w przypadku kandydata do oddziału przedszkolnego - uczęszczanie jego rodzeństwa do szkoły w budynku której funkcjonują te oddziały – 5 punktów;

4)      Uczęszczanie dziecka do żłobka znajdującego się w budynku przedszkola – 5 punktów.

5)      Określenie we wniosku przedszkola bądź oddziału przedszkolnego przeprowadzającego rekrutację jako placówki pierwszego wyboru – 2 punkty.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia powyższych  kryteriów są oświadczenia rodziców składane na piśmie

 

Definicje ustawowe:

• wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (za dzieci uznaje się pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko);

• samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

Zapisy do oddziału integracyjnego

Starając się o przyjęcie dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego (Przedszkole Integracyjne Nr 5), wypełniając wniosek o przyjęcie w rozwijanym menu wyboru oddziału należy wybrać pozycję integracja. Dzieci zgłoszone do oddziału integracyjnego dyrektor przedszkola „przypisze” do grupy dzieci biorących udział w rekrutacji na zasadach ogólnych.

WYNIKI REKRUTACJI

Listy przyjętych zostaną opublikowane 18 kwietnia 2019 r. po godzinie 15.00.

Rodzice, którzy wypełnili wniosek przez Internet, mogą za jego pomocą sprawdzać wyniki rekrutacji. Pozostali rodzice sprawdzają wyniki rekrutacji bezpośrednio w placówce pierwszego wyboru.

PROCEDURA  ODWOŁAWCZA

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.