Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca

15.06.2020

Szanowni Rodzice!


Nabór uzupełniający prowadzony jest do placówek wychowania przedszkolnego, które po rekrutacji podstawowej posiadają nadal wolne miejsca.

Ze względu na szczególne wymogi sanitarne obowiązujące w szkołach w okresie egzaminów dla uczniów klas ósmych, nabór uzupełniający prowadzony jest wyłącznie z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

W rekrutacji do oddziałów przedszkolnych/punktów przedszkolnych - oprócz wypełnienia wniosku elektronicznego w systemie naborowym, należy przesłać zdalnie skan lub zdjęcie wydrukowanego i podpisanego wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami na właściwy adres e-mailowy szkoły pierwszego wyboru. Wniosek można wydrukować wyłącznie z systemu naborowego. Tylko poprawnie przesłane wnioski będą rozpatrywane przez komisje rekrutacyjne.

Wnioski można składać w terminie od 15 czerwca do 19 czerwca 2020 r. pod adresem strony: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka/News

W przypadku wątpliwości dot. sposobu przesyłania wniosków prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorami szkół podstawowych.


 

KOMUNIKAT - Publikacja wyników rekrutacji do przedszkoli

28.04.2020

Szanowni Rodzice!

W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, w związku z zagrożeniem epidemicznym, informacja o wynikach rekrutacji dostępna jest od dnia 30 kwietnia br. od godz. 12.00 po zalogowaniu na swoje konto do systemu naborowego pod adresem strony

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka/News

albo bezpośrednio w przedszkolu/szkole poprzez kontakt telefoniczny lub z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej.

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punktu przedszkolnego dokonywane jest przez złożenie „Deklaracji w sprawie korzystania z usług przedszkola” w placówce wychowania przedszkolnego, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

„Deklarację” należy złożyć zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej, np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego na właściwy adres e-mail przedszkola/szkoły bez potrzeby wychodzenia z domu.

Wzory „Deklaracji” dostępne są na stronach internetowych przedszkoli i szkół.

Niezłożenie „Deklaracji” w terminie od 4 do 6 maja br. jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/punkcie przedszkolnym.

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 8 maja br. od godz. 12.00.

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata kierowany do komisji rekrutacyjnej oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji kierowane do dyrektora przedszkola/szkoły należy złożyć zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej (np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego) na właściwy adres e-mail przedszkola/szkoły, w terminach określonych Zarządzeniem nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.


KOMUNIKAT – SKŁADANIE I POTWIERDZANIE WNIOSKÓW W REKRUTACJI

20.03.2020

Szanowni Rodzice!

Jesteśmy w trakcie procesu rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych, który potrwa do 25 marca 2020 r.

Przypominamy uprzejmie o tym, że:

1) w przypadku rekrutacji do przedszkoli - potwierdzeniem informacji wskazanych we wniosku elektronicznym jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku w wersji papierowej (z załącznikami), który należy wydrukować z systemu naborowego;

2) w przypadku rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych - zgłoszenie/wniosek składany jest we właściwej szkole w wersji papierowej (z załącznikami) na formularzu dostępnym na stronie internetowej szkoły.

W związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej może być złożony zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej, np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego na właściwy adres e-mail przedszkola/szkoły bez potrzeby wychodzenia z domu. Dokumenty mogą być przekazane również w inny sposób uzgodniony telefonicznie z dyrektorem przedszkola/szkoły.

W szczególnych okolicznościach wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego wymagane do wniosku załączniki, będzie można uzupełnić w terminie późniejszym, ale może się to odbyć wyłącznie w uzgodnieniu telefonicznym z dyrektorem przedszkola lub szkoły.

Zgodnie z przyjętymi zasadami tylko wnioski zatwierdzone w przedszkolu/szkole biorą udział w procesie rekrutacji. Zastosowanie się do ww. wskazań pozwoli Państwu skutecznie złożyć wniosek rekrutacyjny w naborze na rok szkolny 2020/2021.


Komunikat związany z zawieszeniem zajęć w szkołach i przedszkolach

16.03.2020

Informujemy uprzejmie, że w związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach oraz wprowadzonymi wymogami bezpieczeństwa na terenie kraju, w rekrutacji do przedszkoli i szkół istnieje możliwość zdalnego składania wniosków z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej:

1) w rekrutacji do przedszkoli - w postaci skanów podpisanych wniosków wydrukowanych z systemu naborowego wraz z załącznikami;

2) w rekrutacji do szkół - w postaci skanów podpisanych zgłoszeń/wniosków wydrukowanych ze strony internetowej właściwej szkoły wraz z załącznikami.

 

Należy jednak pamiętać, by skany dokumentów rekrutacyjnych przesyłać na właściwe adresy poczty elektronicznej:

- przedszkola/szkoły pierwszego wyboru w przypadku rekrutacji do przedszkoli,

- szkoły w przypadku rekrutacji do klas I szkół podstawowych.

 

Ponadto istnieje również możliwość telefonicznego umówienia spotkania w przedszkolu/szkole celem szybkiego i sprawnego złożenia wniosku rekrutacyjnego.

Komunikat

16.03.2020

Informujemy, że rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego oraz klasy I odbywa się zgodnie z ustalonym trybem i terminami.