• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Zasady naboru

Rekrutacja elektroniczna do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się pierwszego marca 2021 r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola/oddziału przedszkolnego, każdy z Państwa będzie mógł zapoznać się z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej wybranej placówki. Aby ułatwić Państwu dostęp do wszystkich placówek, w dalszej części materiału informacyjnego, zamieszczamy aktywne adresy internetowe przedszkoli samorządowych i szkół podstawowych (kliknięcie na adres powoduje otwarcie strony z ikonką rekrutacji). Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) każde dziecko w wieku:
- 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,
- 3-5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego,

KRYTERIA REKRUTACJI

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone uchwałą nr IV/25/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 stycznia 2019 r.:
1) rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, albo pobierają naukę w systemie dziennym:
  a) obydwoje rodzice - 25 punktów,
  b) jedno z rodziców - 7 punktów;
2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego szkoły pierwszego wyboru - 18 punktów;
3) rodzice kandydata uczęszczającego do przedszkola ubiegają się o przyjęcie dziecka w pierwszej preferencji do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 30 punktów;
4) rodzic samotnie wychowujący dziecko pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobiera naukę w systemie dziennym - 25 punktów.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok szkolny 2021/2022.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do dnia 19 lutego 2021 r., godz.15.00. Nabór na wolne miejsca rozpocznie się dnia 1 marca 2021 r.   
Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola/oddziału przedszkolnego, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.       
System zostanie uruchomiony dnia 1 marca 2021 roku o godz. 8.00.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu otrzymają pomoc w wybranej placówce. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Formularz wniosku będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Link do systemu rekrutacji będzie również dostępny na każdej stronie przedszkola samorządowego oraz publicznej szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej. Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania maksymalnie czterech przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wg własnych preferencji po zapoznaniu się z pełną ofertą placówek.

Sposób dostarczenia wniosku:


1)   wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego -  nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub

2)   w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do  przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

W dniach od 26 marca od godz. 13.00 do 2 kwietnia do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do  przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:
1)      w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub
2)      wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub
3)      wysyłając potwierdzenie pocztą, lub
4)      bezpośrednio w placówce.

Z uwagi na ograniczenia epidemiczne zaleca się potwierdzenie woli w punktach 1-3.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne na po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji, na stronach internetowych oraz bezpośrednio w placówkach.

OFERTA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE:

Przedszkole Samorządowe

lokalizacja

nr telefonu

strona internetowa

Przedszkole Samorządowe nr 3
im. Marii Kownackiej

ul. Warszawska 19c

83 341 64 16
83 341 64 17

przedszkole3bp.edu.pl

Przedszkole Samorządowe nr 6

ul. Łomaska 21

83 341 64 62
83 341 64 63

przedszkole6bp.pl

Przedszkole Samorządowe nr 7 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Waryńskiego 1

83 341 64 32

p7bp.pl

Przedszkole Samorządowe nr 10

ul. Nowa 20/24

83 341 64 65
83 341 64 66

ps10bp.pl

Przedszkole Samorządowe nr 11

ul. Sidorska 20

83 341 67 35
83 341 67 36

przedszkole11.info.pl

Przedszkole Samorządowe nr 13

ul. Kazimierza Jagiellończyka 17

83 341 64 77
83 341 64 78

przedszkole13bp.pl

Przedszkole Samorządowe nr 14

ul. Łukaszyńska 34

83 341 64 67
83 341 64 68

p14.yum.pl

Przedszkole Samorządowe nr 15
im. Juliana Tuwima w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

ul. Akademicka 8

83 341 67 67
83 341 67 68

pietnastka.edu.pl

Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16
im. Jana Brzechwy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Adama Mickiewicza

ul. Wesoła 21/23

83 341 64 69
83 341 64 70

p16bp.edu.pl

Przedszkole Samorządowe nr 17 w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej

ul. Zygmunta Starego 4

83 341 64 38
83 341 64 39

p17bp.pl

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

Szkoła Podstawowa

lokalizacja

nr telefonu

strona internetowa

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Konopnickiej

ul. Sportowa 7

83 341 67 95
83 341 67 96
83 341 64 21

sp3-bialapodlaska.pl

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Moniuszki 36

83 341 67 91

sp4bp.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Jana Kochanowskiego
w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Sidorska 30

83 343 37 67

szp5.pl

Szkoła Podstawowa nr 6
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Adama Mickiewicza

ul. Leszczynowa 16

83 341 67 48
83 341 67 37

sp6micek.pl

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Świętej Jadwigi Królowej
w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej

ul. Zygmunta Augusta 2

83 341 67 10
83 341 67 99

szkpodst9.pl