• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Bydgoszcz

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

04.06.2021

Drodzy rodzice/opiekunowie

Przypominam, iż zgodnie z harmonogramem od dnia 2 czerwca do 9 czerwca do godz. 23.59 trwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.

Wykaz wolnych miejsc które zostały po rekrutacji właściwej znajduje się w zakładce ,,Wolne miejsca".

Rodzice dzieci niezakwalifikowanych

19.04.2021

Drodzy rodzice dzieci, które nie zakwalifikowały się do żadnej placówki

W przypadku kiedy dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego, rodzic może odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie ujętym w harmonogramie rekrutacji, lub też może poczekać, aż otrzyma pismo od Prezydenta Miasta Bydgoszczy, który ma obowiązek pisemnie wskazać rodzicom takiego dziecka placówkę, która ma jeszcze wolne miejsca i może to dziecko przyjąć.

Pragnę poinformować, iż pisma do rodziców dzieci niezakwalifikowanych zostaną przygotowane i przesłane na podany we wniosku adres e-mail do końca maja, jeszcze przed rekrutacją uzupełniającą.

Publikacja wyników rekrutacji

19.04.2021

Wyniki rekrutacji mogą być przekazywane i publikowane zdalnie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.  (Dz. U z 2020 r. poz. 1394 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493), w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Drodzy rodzice

08.03.2021

Drodzy rodzice

1.   Złożenie w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru podpisanego wniosku oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów może nastąpić poprzez:

a)   dostarczenie w zamkniętej kopercie podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów w wersji papierowej do sekretariatu lub dyżurki przedszkola/szkoły;

b)   wysłanie podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów w wersji papierowej do przedszkola/szkoły poprzez pocztę polską.

2.   W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy/uczelni zaświadczenia o zatrudnieniu/nauce w trybie stacjonarnym, należy poinformować przedszkole/szkołę o późniejszym dostarczeniu dokumentów.

3. Dokumenty potwierdzające spełnienie tzw. kryteriów ustawowych składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oferta

04.03.2021

Witam serdecznie

W dniu dzisiejszym tj. 4 marca 2021 r. została udostępniona oferta naborowa do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.