• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
14.03.2017 08:00 31.03.2017 00:00 Przygotowanie wdrożenia
19.04.2017 12:00 16.06.2017 15:59 Publikacja oferty
19.04.2017 12:00 04.05.2017 23:59 Rejestracja kandydatów
Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. UWAGA 1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanym na pierwszej pozycji na liście preferencji.
18.05.2017 14:00 25.05.2017 16:00 Publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
29.05.2017 15:00 Publikacja list przyjętych
26.06.2017 15:00 01.07.2017 23:59 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
Wydrukowany wnioske należy dostarczyć do placówki do dnia 3 lipca 2017 r. godz. 16:00
07.07.2017 14:00 12.07.2017 16:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
14.07.2017 14:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych