Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Bydgoszcz

Oferta jednostki

Przedszkole nr 57 "Pluszowy Miś"

ul. Pielęgniarska 17A/Wyzwoleni4, 85-790 Bydgoszcz

tel. (52) 3439339 24, (52) 3439339 30

fax. (52) 3439227

e-mail: przedszkole.57@wp.pl

WWW: https://sp04.edu.bydgoszcz.pl/

imię i nazwisko dyrektora: Piotr Wandel

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
3 latki Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie
4 latki Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie
6 latki Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 17:00
Własny budynek:
Nie
Własny ogród:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Nie
Monitoring:
Nie
Czy jest winda osobowa?:
Nie

Opis jednostki

Przedszkole nr 57 "Pluszowy Miś" znajduje się w Bydgoszczy, w dzielnicy Stary Fordon. Jest położone na obrzeżach Krajobrazowego Parku Doliny Dolnej Wisły.

Mieści się w dwóch budynkach: w bloku przy ulicy Pielęgniarskiej 17 A (brak przystosowania dla osób niepełnosprawnych) i w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4, przy ulicy Wyzwolenia 4 (bez barier architektonicznych). Jest czynne codziennie od 6.00 do 17.00 w obu lokalizacjach.
Funkcjonują tu cztery grupy, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Placówka posiada cztery sale dydaktyczne wyposażone w meble i pomoce dydaktyczne zgodnie z wymogami Sanepidu oraz możliwościami i potrzebami dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.
Przedszkole posiada dwa place zabaw: przy ulicy Pielęgniarskiej 17 A oraz przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4, ul. Wyzwolenia 4. Oba są ogrodzone i wyposażone w sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych.
W przedszkolu pracuje wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna oraz właściwie przygotowany zespół administracyjno - obsługowy. Działalność opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczna oparta jest na nowoczesnych formach i metodach pracy z dzieckiem.
Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom, rodzicom i pracownikom oraz otwarte na ich potrzeby. Rodzice są naszymi najważniejszymi partnerami w procesie wychowawczo - opiekuńczo - dydaktycznym. Biorą udział w różnych formach organizowanych przez przedszkole i włączają się aktywnie w jego życie. Są regularnie informowani o postępach swoich dzieci, uzyskują specjalistyczne wskazówki i porady.
Promujemy wychowanie wrażliwego, świadomego, zmotywowanego do działania człowieka, dbającego o siebie oraz o środowisko naturalne, w którym żyje. Aktywnie krzewimy nawyki prozdrowotne i świadomość ekologiczną. Propaguje się bardzo częste przebywanie na świeżym powietrzu i promowanie kultury fizycznej.
Bardzo ważnym jest dla nas stwarzanie poczucia bezpieczeństwa, również w szybko zmieniającym się otoczeniu i świecie oraz uczenie odpowiedzialności. Kształtujemy właściwe nawyki i postawy dzieci w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu, a nawet życiu.
Dużą wagę przywiązuje się do rozwijania kompetencji społecznych u dzieci, a także odróżniania dobra od zła. Dziecko, które radzi sobie społecznie ma dużo większą przyswajalność wiedzy. Takie dzieci lepiej radzą sobie z nauką niż dzieci, które mają niewielkie umiejętności w tym zakresie.
Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny, dzieci chętnie do nas przychodzą i dobrze się tu czują. Podejmowane są działania ukierunkowane na rozwijanie zainteresowań i talentów, jak i pokonywanie trudności i barier. Chcemy by dzieci miały równe szanse w podjęciu nauki na dalszym etapie kształcenia.
Przedszkole promuje czytelnictwo wśród dzieci. Realizujemy projekt "Jestem Małym Czytelnikiem".
Organizujemy optymalne warunki do rozwijania wyobraźni twórczej w działalności plastycznej i muzycznej.
Jesteśmy zorientowani na stosowanie nowoczesnych środków TIK oraz form i metod pracy.
Nauczycielki podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w różnych formach doskonalenia. Uczestniczą wraz z dziećmi w zawodach sportowych, przeglądach, konkursach oraz same są ich organizatorkami. Aktywnie włączają się w akcje i imprezy organizowane przez miasto Bydgoszcz.
Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe z języka angielskiego.
Dzieci objęte są opieką specjalistyczną, Zespół Szkolno-Przedszkolny udziela dzieciom wsparcia specjalistów min. psychologa, pedagoga i logopedy. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2.
Przedszkole zapewnia dzieciom wychowanie i nauczanie przewidziane Podstawą Programową oraz bezpieczeństwo i poszanowanie Praw Dziecka.
Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
W przedszkolu działa Rada Rodziców wspierając działalność statutową.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 1 Zdjęcie szkoły 2