Tło lewe Tło prawe
 • Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Nabór Przedszkola

Zasady naboru

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli /publicznych innych form wychowania przedszkolnego/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – adresowana jest do mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik.

 • Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona w dniach od 14.03.2019 r. – 29.03.2019 r. przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punków przez kandydatów po II etapie rekrutacji, możliwy jest wybór kandydata za pomocą elektronicznego sytemu wspierającego proces rekrutacji.
 • Do publicznych przedszkoli przyjmowane będą dzieci 3, 4, 5 i 6 - letnie, a w uzasadnionych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc w placówce, po zakończeniu głównego postępowania rekrutacyjnego, również dzieci młodsze, minimum 2,5-letnie.
 • Dzieci 6-letnie, które uczęszczają do przedszkola (obecne 5-latki), składają deklarację kontynuacji i mają zagwarantowane miejsce w przedszkolu lub za zgodą rodziców/opiekunów prawnych mogą uczęszczać do oddziału przedszkolnego (do tzw. „zerówki”) w szkole podstawowej (obwodowej). 
 • Dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolach niepublicznych wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert pod nazwą „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Kórnik możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale nr XXX/362/2017 Rady Miasta i Gminy z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Kórnik” – nie wypełniają kart kontynuacji. Aby dalej realizować wychowanie przedszkole, powinny wziąć udział w rekrutacji publicznej ogłoszonej na rok szkolny 2019/2020. Konkurs ofertowy dotyczył tylko roku szkolnego 2018/2019 
 • Dzieci 6-letnie objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieci 5-letnie, którym przysługuje dowóz do placówki organizowany przez gminę do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub oddziału w przedszkolu, winny mieć wskazaną I preferencję do oddziału przedszkolnego w szkole obwodowej lub przedszkola znajdującego się w miejscowości najbliższej miejsca zamieszkania dziecka. Powyższe, nie dotyczy rodziców dzieci, którzy sami będą dowozić dzieci do placówki. 
 • Wnioski złożone w terminie rekrutacji traktowane są jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).
 • Godziny pracy przedszkoli/oddziałów przedszkolnych dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci.
 • Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).
 • W przypadku nie podania we wniosku informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium. 
 • Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego burmistrza. W tym przypadku burmistrz, jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które mogą przyjąć dziecko.


Struktura organizacyjna placówek  na rok 2019/2020 przewiduje zapisy:
 • dzieci urodzonych w latach 2013 – 2016 – do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego (punktu przedszkolnego), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

I.    ETAPY REKRUTACJI 

Rekrutacja elektroniczna składa się z dwóch etapów. 

1)  W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:


Kryteria podstawowe (ustawowe)

 

I etap postępowania rekrutacyjnego

1.

wielodzietność rodziny kandydata niepełnosprawność kandydata

100 pkt

2.

niepełnosprawność kandydata

100 pkt

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

100 pkt

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100 pkt

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100 pkt

6.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100 pkt

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

100 pkt


Kryteria dodatkowe (ustalone przez jst.)

 

II etap postępowania rekrutacyjnego – kryteria gminne

1.

rodzice pracują lub prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą lub studiują w systemie dziennym

25 pkt

2.

rodzice rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla Miasta i Gminy Kórnik

20 pkt

3.

dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego we wniosku jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie zostało przyjęte do tego przedszkola

15 pkt

4.

dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza już do tego samego, wybranego przez rodziców przedszkola, lub uczęszcza do oddziału przedszkolnego („0”) w obwodowej szkole podstawowej, znajdującego się najbliżej danego przedszkola (dotyczy przedszkola pierwszej preferencji)

10 pkt

5.


6.

dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Mieście i Gminie Kórnik

dziecko jest członkiem rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 

7 pkt


3 pkt


Spełnienie przez kandydatów kryteriów, podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. 

Wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów, są oświadczenia rodziców załączone do wniosku.

II. Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce: 

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”. 

Druk „Deklaracji…” należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza. 

W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola, w terminie od 26.02.2019 r. godz. 8:00 do dnia 06.03.2019 godz. 15.00.

III. Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych po raz pierwszy do publicznego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oraz dzieci zmieniających przedszkole: 

1) Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego jest złożenie w „przedszkolu pierwszego wyboru" wypełnionego „Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego”, zwanej dalej „Wnioskiem”. 

2) Podstawą zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do tzw. „zerówki”) jest złożenie w „szkole obwodowej" wypełnionego „Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego”, zwanej dalej „Wnioskiem”. 

„Wniosek” należy: 

1. Wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla rodziców

http://www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl

wydrukować podpisać i złożyć w „przedszkolu pierwszego wyboru", lub szkole podstawowej obwodowej.  Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana.

2. W sytuacji braku możliwości dostępu do Portalu dla Rodziców i wydrukowania Wniosku, placówka stworzy możliwość dopełnienia w/w formalności w siedzibie placówki.

Wypełniając „Wniosek" należy wskazać przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru". Można dodatkowo wpisać dwa inne, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru". Informacja o wszystkich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych znajduje się na Portalu dla Rodziców. 

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których „Wniosek" zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz z załącznikami, w formie papierowej z podpisem rodziców do „przedszkola pierwszego wyboru", lub szkoły podstawowej obwodowej w terminie od 14 marca 2019 r. (godz. 8.00) do 29 marca 2019 r. (godz. 15.00). 

IV. Sposób dokumentowania informacji zawartych we „Wniosku” 

1. Sposób dokumentowania informacji zawartych we Wniosku Rekrutacyjnym:

 • dla potwierdzenia, że kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej należy złożyć oświadczenie do Wniosku o przyjęcie do przedszkola,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności kandydata należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności jednego/obojga rodziców kandydata należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354, z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności rodzeństwa kandydata należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354, z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia, że kandydat jest dzieckiem samotnej matki lub ojca należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia, że kandydat objęty jest pieczą zastępczą należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. 
 • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245 ze zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

2. Dla potwierdzenia spełniania kryteriów gminnych: 

 • Wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów gminnych, są oświadczenia rodziców załączone do wniosku.

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996, ze zm.), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do  Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, o potwierdzenie tych okoliczności w trybie KPA. 

W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik może upoważnić dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku.

V. Wyniki rekrutacji 

1. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 18.04.2019 r. o godz. 15:00. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą - logując się na stronie internetowej Portalu dla Rodziców. 

2. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie od 18.04.2019 r. godz. 15:00 do 29.04.2019 r. godz. 15:00. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

3. Dnia 30.04.2019 r. o godz. 15:00 w poszczególnych placówkach uczestniczących w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

4. Zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe – „jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego burmistrza. W tym przypadku burmistrz jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które mogą przyjąć dziecko”. 

 VI. Rekrutacja uzupełniająca – prowadzona tylko w przypadku wolnych miejsc w placówce  

 • W terminie od 05.08.2019 do 09.08.2019 r.-  postępowanie uzupełniające – szczegóły w harmonogramie rekrutacji. 
 • Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest poza systemem elektronicznym – rodzice składają wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej.

UWAGI: Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.