Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Łomianki

Zasady naboru

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki  na rok szkolny 2024/2025

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne może być realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. 

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.  

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się  z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 r.) oraz  dzieci trzyletnie (urodzone w 2021 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wskazanego we wniosku,

Burmistrz Łomianek wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

1.  Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 19 marca 2024 r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego określono w harmonogramie.

2.  Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, przy czym:

- data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu elektronicznego, 

- data i godzina wydrukowania wniosku, 

- data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,

- data i godzina zatwierdzenia wniosku nie mają wpływu na kolejność przyjęć dziecka.

 

3.  Informacje ogólne:

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Łomianki:

-  dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2021-2018),   oraz 

-  dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny. 

 

1)   dzieci 3-4-5 letnie biorą udział w rekrutacji do:

a)    Przedszkola Samorządowego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 1,

b)   Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie przy ul. Piaskowej 30,

c)    Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii Konopnickiej 65,

d)   Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8.

 

Oddziały przedszkolne w ww. placówkach, w zależności od potrzeb rodziców będą funkcjonowały 10 godzin dziennie. 

 

2)   dzieci 6 letnie (urodzone w 2018 roku) biorą udział w rekrutacji do oddziałów       przedszkolnych w szkołach podstawowych:

a)    w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73,

b)   w Szkole  Podstawowej  nr   2  z   Oddziałami  Dwujęzycznymi  w  Łomiankach   przy     ul. Partyzantów 31,

c)    w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6,

d)   w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435,

e)    w Szkole Podstawowej w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 32.

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego w czasie 5 godzin dziennie. W zależności od potrzeb rodziców będzie zapewniona opieka w czasie dłuższym, np.

7.00-17.00.

 

3)   Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Łomianki mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. 

4)   Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

5)   Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

6)   Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie ma rejonizacji, jednak wskazane jest, żeby składać wniosek do szkoły jak najbliżej miejsca zamieszkania, czyli do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, w związku z tym, że nie wszystkie dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka będą przyjęte do klasy I tej szkoły (ze względu na ograniczoną ilość miejsc w oddziałach).

Dziecko, które w roku szkolnym 2024/2025 będzie realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, nie będzie przyjęte do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. A postępowanie rekrutacyjne do klasy I dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły będzie przeprowadzone, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnym miejscami.

Jedynie dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.    

7)   Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych przez Burmistrza Łomianek w Zarządzeniu nr WAO.0050.12.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. 

4.  Kontynuacja edukacji przedszkolnej:

Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 12 do 18 marca 2024 r.

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w wyżej określonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego dziecko obecnie uczęszcza.  

5.  Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego:

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.  Wniosek można złożyć maksymalnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych  w szkole podstawowej.

1. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

Dwa sposoby składania wniosku:

1  sposób:  wniosek rodzice/ prawni opiekunowie wypełniają w systemie, dołączają skany podpisanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, oboje podpisują wniosek za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego i zatwierdzają wysłanie wniosku poprzez system

2  sposób:

Rodzice/prawni opiekunowie:

-   wypełniają w systemie elektronicznym wniosek o przyjęcie dziecka,

-   drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

lub

-   pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole, 

-   wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego     wyboru,

-   informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor     przedszkola/szkoły.

2.              Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 

3.              Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. 

 

Przy składaniu wniosku sprawdzana jest zgodność informacji zawartych w papierowym wniosku z danymi wprowadzonymi przez rodziców do systemu elektronicznego.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 

 

4.              Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.

a) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

-   żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), 

-   zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. b) W tym celu Burmistrz:

-   korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

-   może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach,

-   może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 810 ze zm.).

 

O wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

 

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek złożony w wersji papierowej, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone. 

W przypadku wniosku złożonego z pomocą podpisu elektronicznego wniosek zostanie odrzucony. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata do czasu zakończenia etapu weryfikacji wniosków będą mieli możliwość poprawienia błędnie wprowadzonych danych lub ich uzupełnienia. 

 

 

5. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć.

 

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe:

 

      wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci),

      niepełnosprawność kandydata,

      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),

      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie kryteria mają jednakową wartość – 100 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale  Nr LXXI/531/2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (tzw. „kryteria samorządowe”).

 

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

 

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka jest kryterium obwiązującym  na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica/ prawnego opiekuna kandydata.

 

Kryterium dochodowe wprowadza większe zróżnicowanie w liczbie punktów uzyskiwanych przez kandydata, w sytuacji gdy grupa kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej uzyska tyle samo punktów za pozostałe kryteria.

 

a)     w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.), obecnie jest to kwota 674,00 zł[1] – kandydat uzyska 1 pkt;

b)     w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit.

a. liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:

                                                      674,00 zł

liczba punktów   =  

                               dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

Zgodnie z art. 131 ust. 9-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) :

      pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym, że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, ze zm.), pomniejsza się je  o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

      przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,

 

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2024/2025 do samorządowych przedszkoli stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli 1. 

 

Tabela 1. Kryteria rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

 

l.p.

kryterium

liczba

punktów

dokumenty niezbędne do

potwierdzania kryteriów

1

Dziecko z rodziny objętej:

1)      wsparciem asystenta rodziny  lub

2)      nadzorem kuratorskim

50

1)                  Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o korzystaniu  z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej z działu: Wsparcia

Dziecka i Rodziny,

2)                  Kopia orzeczenia Sądu Rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora 

2

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego

rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

10

Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów lub samotnego rodzica/prawnego opiekuna

3

Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy

Łomianki

15

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów)

4

Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy

Łomianki

10

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od jednego z rodziców/prawnych opiekunów)

5

Dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało w danym roku szkolnym edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu

5

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rozpoczęciu lub uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa kandydata w danym roku szkolnym 

6

Dochód na osobę w rodzinie dziecka: 1) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.) – 1 pkt, 2) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100 % kwoty, o której mowa w pkt 1), liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

0 – 1 

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata

 

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2024/2025 do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli 2. 

 

 

Tabela 2. Kryteria naboru do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

 

l.p.

kryterium

liczba

punktów

dokumenty niezbędne do

potwierdzania kryteriów

1

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, w której będzie spełniać obowiązek szkolny 

50

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o adresie szkoły rejonowej zgodnej z miejscem zamieszkania, w której dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego w kolejnym roku szkolnym

2

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo

10

Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów lub

 

rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego

rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

 

samotnego rodzica/prawnego opiekuna

3

Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

15

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy

Łomianki (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów)

4

Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

10

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy

Łomianki (od jednego z rodziców/prawnych opiekunów)

5

Dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało w danym roku szkolnym edukację w tej samej szkole

5

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rozpoczęciu lub uczęszczaniu do tej samej szkoły rodzeństwa kandydata w danym roku szkolnym 

6

Dochód na osobę w rodzinie dziecka: 1) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.) – 1 pkt,

2) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100 % kwoty, o której mowa w pkt 1), liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

 

 

0 - 1 

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata

 

 

6.  Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka:  

-   poprzez system elektroniczny:

      poprzez potwierdzenie woli podpisane elektronicznie przez oboje rodziców/ prawych opiekunów (przynajmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna) profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,

      przesłanie poprzez system elektroniczny skanu/zdjęcia dokumentu potwierdzającego wolę podpisanego przez oboje rodziców/prawnych

opiekunów (przynajmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna);                              - pisemnie - w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 

      

7.  Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje  do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

 

8.  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

-   wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia     dziecka do przedszkola w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

-   wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji  rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach określonych  w Zarządzeniu nr WAO.0050.12.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. 

 

 

 [1] zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481), wysokość kwoty o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.) wynosi 674,00 zł