Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Zasady naboru

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych

oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Skoczów

na rok szkolny 2023/2024

 

I.       Zasady obowiązujące  w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Dzieci kontynuujące edukację w dotychczasowym przedszkolu.

Rodzice, których  dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu składają Deklarację o  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w swoim przedszkolu.

2. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.gminaskoczow.przedszkola.vnabor.pl., następnie wybierają jedną z poniższych metod: 

1.      wydrukują i wraz z wymaganymi załącznikami składają w przedszkolu pierwszego wyboru                           albo                                                                                                                                                                                                                   

2.      składają wniosek elektronicznie bez wychodzenia z domu.*

 

* Warunkiem skorzystania z metody drugiej jest to, aby  rodzic /opiekun prawny posiadał profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Zgodnie z zasadami naboru wystarczy podpis elektroniczny jednego                           z rodziców/opiekunów prawnych. Ponadto do składanego wniosku należy dodać wszystkie wymagane załączniki w postaci elektronicznej. Załączniki można dodać w formie zdjęcia lub skanu w formatach: jpg, gif lub pdf. Rodzice po dołączeniu wszystkich wymaganych załączników mogą podpisać wniosek elektronicznie w systemie, co będzie równoznaczne ze złożeniem go bez konieczności dostarczania wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru.

Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. W takim przypadku                       w jednym Wniosku wymieniają odpowiednio pierwsze, drugie lub trzecie przedszkole (wg preferencji) i składają tylko w przedszkolu umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu pierwszego wyboru).

O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! Przedszkola z oddziałami zamiejscowymi należy traktować jako odrębne przedszkola. Rodzice dokonują wyboru konkretnego przedszkola. Oddziały zamiejscowe w Kowalach, Międzyświeciu                             i Wiślicy traktować należy jakby były odrębnym przedszkolem. 

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć tylko w przedszkolu najbardziej preferowanym tzw. przedszkolu pierwszego wyboru. Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego Wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje odrzucenie dziecka z procesu rekrutacji.

3. Dzieci zmieniające przedszkole.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola.  Po podpisaniu wniosku składają go w przedszkolu, wskazanym przez siebie jako przedszkole pierwszego wyboru lub przesyłają elektronicznie w systemie naboru przy pomocy profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce                               w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.

Aby dziecko zostało przyjęte rodzice składają, w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument (Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola). Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu. Tym samym  dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

 

II.      Harmonogram rekrutacji

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 do 21 lutego 2023 r. godz. 15:00

 

X

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2023 r.

 godz. 8:00

do 15 marca 2023 r.

godz. 15:00

od 1 czerwca 2023 r.

 godz. 8:00

do 9 czerwca 2023 r.

godz. 15:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego /oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego

od 1 marca 2023 r.

 godz. 8:00

do 30 marca 2023 r.

godz. 15:00

od 1 czerwca 2023 r.

 godz. 8:00

do 9 czerwca 2023 r.

godz. 15:00

4.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31 marca 2023 r.

 godz. 8:00

19 czerwca 2023 r.

godz. 15:00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci oświadczenia składanego w formie pisemnej, za pomocą aplikacji lub ePUAPem

od 31 marca  2023 r.

 godz. 8:00

do 7 kwietnia 2023 r.

godz. 15:00

19 czerwca 2023 r.

godz. 15:00

do 23 czerwca  2023 r.

godz. 15:00

6.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia 2023 r.

 godz. 8:00

28  czerwca  2023 r.

godz. 8:00

7.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w formie pisemnej, za pomocą aplikacji lub ePUAPem

do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Złożenie do dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

III.    Kryteria naboru do  przedszkoli publicznych w Gminie Skoczów na rok szkolny 2023/2024.

1.   Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:

Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Skoczów. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów dla każdego kryterium podstawowego (ustawowego) została ustalona na poziomie 100 pkt):

1)     wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci ) - 100 pkt,

2)     niepełnosprawność kandydata - 100 pkt,

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt,

4)     niepełnosprawność obojga rodziców – 100 pkt,

5)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt,

6)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  – 100 pkt,

7)     objęcie kandydata pieczą zastępczą  – 100 pkt.

 

2.     Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli 
po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap. W drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XXVII/308/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. Rady Miejskiej Skoczowa.

1)     oboje rodziców lub opiekunów prawnych kandydata (w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują/studiują w trybie stacjonarnym – 16 punktów;

2)     jeden z rodziców lub opiekunów prawnych kandydata, którzy pracują/studiują w trybie stacjonarnym – 8 punktów;

3)     rodzeństwo kandydata kontynuujące  edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru prowadzonego przez Gminę Skoczów – 4 punkty;

4)     rodzeństwo ubiegające się (aplikujące) w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do tego samego przedszkola  – 2 punkty;

5)     rodzina kandydata będąca pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, za wyjątkiem  świadczeń jednorazowych lub rodzina kandydata objęta nadzorem kuratorskim – 1 punkt.

 Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:

1)     w pkt 1 – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, a w przypadku samozatrudnienia aktualną informację z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia

2)     w pkt 2 – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, a w przypadku samozatrudnienia aktualną informację z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia

3)     w pkt 3 – oświadczenie na wniosku o przyjęcie do przedszkola

4)     w pkt 4 – oświadczenie na wniosku o przyjęcie do przedszkola

5)     w pkt 5 – oświadczenie na wniosku o przyjęcie do przedszkola

IV.    Pozostałe postanowienia

1.      O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do placówki decydować będzie losowanie.

2.      Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych.

3.      Rodzice  dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. 
Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.

4.      Przez rodziców rozumie się  również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.