Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY GRYFINO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

19.05.2019

Zakończył się pierwszy etap naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino. Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.15.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino (odnośnik do zarządzenia), 20 maja 2019 r. rozpocznie się postępowanie uzupełniające (załącznik Nr 1 do zarządzenia). Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Systemu VEdukacja Nabór Przedszkola, adres strony: www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl i rozpoczyna się z dniem 20 maja 2019 r.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA C.D.

19.05.2019

Termin składania wniosków do: - Przedszkola Nr 2, ul. Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino - Przedszkola Nr 3 ul. Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino - Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Iwaszkiewicza 70, 74-100 Gryfino - Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19 - Szkoły Podstawowej w Radziszewie, ul. Szczecińska 54 - Szkoły Podstawowej w Żabnicy, ul. Długa 20 - Szkoły Podstawowej w Gardnie, ul. Niepodległości 1 upływa z dniem 24 maja 2019 r. Wypełniając wniosek w Systemie VEdukacja Nabór Przedszkola należy wskazać przedszkola/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej uszeregowane według preferencji od najbardziej preferowanej (pierwszego wyboru) do najmniej preferowanej. Po wypełnieniu wniosku w Systemie VEdukacja Nabór Przedszkola, należy wniosek wydrukować, podpisać i złożyć w ww. przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinni złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną wyłącznie w wersji papierowej bezpośrednio do ww. przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Wniosek można pobrać ze strony www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl

Komunikat dla rodziców/prawnych opiekunów!!!

05.03.2019

Szanowni Państwo Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/445/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym, Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego powinien zawierać poświadczenie o zatrudnieniu lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym. W tym celu należy na Wniosku w rubrykach „Miejsce pracy/nauki dziennej …” zamieścić pieczątkę zakładu pracy/uczelni wraz z podpisem osoby upoważnionej albo dołączyć odpowiednie zaświadczenie.

Uwaga!!!

02.03.2019

Osoby zamieszkałe w niżej wymienionych miejscowościach: 1. Ciosna, 2. Gajki, 3. Łubnica, 4. Nowe Brynki, 5. Osuch, 6. Pastuszka, 7. Raczki, 8. Skrzynice, 9. Szczawno, 10. Śremsko, 11. Wirówek, podają we wniosku miejsce zamieszkania „Gryfino”, natomiast w rubryce ulica – miejscowość, w której mieszkają (np. Ciosna, Gajki).

Rejestracja kandydatów – opis skrócony

02.03.2019

Szanowni Państwo, Jeśli zapoznaliście się już dokładnie z ofertą placówek, zasadami i terminami dotyczącymi postępowania rekrutacyjnego oraz dokonaliście wyboru placówek i grup przedszkolnych możecie przystąpić do rejestracji dziecka w systemie. Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy: 1. Wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ 2. Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę, ułożyć listę preferencji. Lista powinna zawierać tylko takie placówki i grupy, które preferowane są przez rodzica/opiekuna. Najwyżej na liście powinny być jednostki i grupy najbardziej preferowane. Lista może zawierać max. 3 jednostki i odpowiadające im grupy rekrutacyjne. Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ 3. Wypełnić pola dotyczące danych osobowych zgłaszanego dziecka i rodziców/opiekunów, a następnie pola pozostałych informacji. Pola zaznaczone gwiazdkami są obowiązkowe. W ostatnich polach należy ustalić swoje hasło do systemu (co najmniej osiem znaków). Proszę zapamiętać to hasło, gdyż będzie ono umożliwiało dostęp do swojego konta w dowolnym momencie naboru (poprzez zakładkę ZALOGUJ SIĘ). Po wypełnieniu wszystkich pól wybrać przycisk DALEJ 4. W kolejnym kroku należy wypełnić pola dotyczące kryteriów, zgodnie ze stanem faktycznym, a następnie wybrać przycisk DALEJ. Należy zwrócić uwagę na to, że po zaznaczeniu odpowiedzi TAK przy jakimkolwiek kryterium podstawowym (ustawowym), trzeba będzie razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty. 5. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do przedszkola. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji. UWAGA: W przypadku spełniania niektórych kryteriów wymagane jest odpowiednie oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które należy pobrać z systemu (w zakładce DO POBRANIA), wydrukować, podpisać i dostarczyć razem z Wnioskiem o przyjęcie. Placówka porówna dane zawarte we Wniosku z tymi, które wypełnione są w systemie i w przypadku zgodności zaakceptuje zgłoszenie. Od tego momentu nie można już dokonać żadnej zmiany danych.

Uruchomienie systemu rekrutacji – wymagania techniczne

02.03.2019

Szanowni Państwo, Witamy na stronach elektronicznego systemu wspierającego rekrutację do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino. Aby sprawnie i bezproblemowo pracować w systemie, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek: Google Chrome – wersja co najmniej 35.0 Mozilla Firefox – wersja co najmniej 32.0 Internet Explorer – wersja co najmniej 11.0 Informujemy jednocześnie, że w zakładce POMOC umieszczony został Przewodnik po systemie, w którym szczegółowo wyjaśniono wszystkie funkcjonalności i sposób postępowania związany z zarejestrowaniem dziecka w systemie. Proszę pamiętać, że przy rekrutacji elektronicznej nie ma znaczenia kolejność zgłoszenia. Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie podpisanego Wniosku o przyjęcie do przedszkola jest czas od 04 marca 2019 do 25 marca 2019 r.