Tło lewe Tło prawe
 • Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Nabór Przedszkola

Zasady naboru

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Systemu VEdukacja Nabór Przedszkola, adres strony: www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl i rozpoczyna się z dniem 04 marca 2019 r. 

Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci w wieku od trzech do sześciu lat urodzone w latach: 2016, 2015, 2014, 2013.

Termin składania wniosków o przyjęcie dzieci do:

 • Przedszkola Nr 1, ul. Wojska Polskiego 11, 74-101 Gryfino,
 • Przedszkola Nr 2, ul. Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino,
 • Przedszkola Nr 3, ul. Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino,
 • Przedszkola Nr 4, ul. Kościuszki 17, 74-100 Gryfino,
 • Przedszkola Nr 5, ul. Żeromskiego 12, 74-101 Gryfino,
 • Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino,
 • Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Iwaszkiewicza 70, 74-100 Gryfino,
 • Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19, 74-100 Gryfino,
 • Szkoły Podstawowej w Gardnie, ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino,
 • Szkoły Podstawowej w Radziszewie, ul. Szczecińska 54, 74-100 Gryfino,
 • Szkoły Podstawowej w Żabnicy, ul. Długa 20, 74-100 Gryfino,

upływa z dniem 25 marca 2019 r.


Wypełniając wniosek w Systemie VEdukacja Nabór Przedszkola należy wskazać przedszkola/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej uszeregowane według preferencji od najbardziej preferowanej (pierwszego wyboru) do najmniej preferowanej.

Po wypełnieniu wniosku w Systemie VEdukacja Nabór Przedszkola, należy  wniosek wydrukować, podpisać i złożyć w ww. przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru.

W przypadku trudności związanych z dostępem do Systemu VEdukacja Nabór Przedszkola, istnieje możliwość złożenia wniosku z pomocą pracownika ww. przedszkola lub szkoły podstawowej.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinni złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną wyłącznie w wersji papierowej bezpośrednio do ww. przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Wniosek można pobrać ze strony www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl 

Kryteria podstawowe (ustawowe) brane pod uwagę w procesie rekrutacji oraz odpowiadające im liczby punktów:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – 100 pkt
 2. niepełnosprawność kandydata– 100 pkt
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata– 100 pkt
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata– 100 pkt
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata– 100 pkt
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie– 100 pkt
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą– 100 pkt.
Kryteria dodatkowe brane pod uwagę w procesie rekrutacji oraz odpowiadające im liczby punktów, zgodnie z uchwałą nr XLIII/445/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r.:
 1. rodzeństwo kandydata będzie uczęszczać do tego samego przedszkola/szkoły podstawowej  w roku szkolnym, na który składany jest wniosek – 3 pkt
 2. kandydat posiada co najmniej jedno rodzeństwo do 18 roku życia – 2 pkt
 3. rodzina kandydata korzystała ze świadczeń pomocy społecznej w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku – 1 pkt
 4. kandydat uczęszcza do żłobka prowadzonego przez Gminę Gryfino – 1 pkt
 5. kandydat mieszka w obwodzie danej szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) – 1 pkt
 6. osoba samotnie wychowująca, która pracuje, prowadzi gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczy się w systemie dziennym – 2 pkt 
albo 
  rodzice/prawni opiekunowie kandydata pracują, prowadzą gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się w systemie dziennym – 1 pkt (dla każdego rodzica/ prawnego opiekuna). 
  Uwaga: Osoby zamieszkałe w niżej wymienionych miejscowościach:
  1. Ciosna,
  2. Gajki,
  3. Łubnica,
  4. Nowe Brynki,
  5. Osuch,
  6. Pastuszka,
  7. Raczki,
  8. Skrzynice,
  9. Szczawno,
  10. Śremsko, 
  11. Wirówek,
  podają we wniosku miejsce zamieszkania „Gryfino”, natomiast w rubryce ulica - miejscowość, w której mieszkają (np. Ciosna, Gajki).