Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli - Miasto Jarosław

Zasady naboru

Podstawa prawna

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2024/2025, odbywa się na podstawie:

-        Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

-        Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów;

-        Uchwały Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław;

-        Zarządzenia Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2024/2025.

UWAGA: dzieci mające miejsce zamieszkania poza Jarosławiem będą przyjmowane na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Jarosławia po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym

 I. Wniosek

-        wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów

-        wybrać z listy maksymalnie 3 placówki

-        utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką I–go wyboru

-        zaznaczyć kryteria, które spełnia dziecko

-        wydrukować wniosek

-        podpisany złożyć w placówce I-go wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 II. Wybór przedszkoli dla dzieci 5 letnich i młodszych (urodzonych w roku 2019 i młodszych)

-        do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Jarosławia

-        rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i złoży w terminie do dnia 22 lutego 2024 r. deklarację woli kontynuacji, nie bierze udziału w rekrutacji (złożona wola kontynuacji jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2024/2025)

-        rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (placówka I-go wyboru)

-        kwalifikowanie odbywa się do jednego z przedszkoli wskazanych we wniosku, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych

-        liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku

-        punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

-  zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia

-  dostarczono do przedszkola I–go wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami

-  sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w placówce I-go wyboru

-  w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola, ostateczną decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji

III. Wybór oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci 5 - 6 letnich (oraz młodszych w przypadku szkół SP7 i SP9)

-        do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Jarosławia

-        rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie bierze udziału w rekrutacji (złożona wola kontynuacji jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2024/2025)

-        rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, którego wybór jest najważniejszy (placówka I-go wyboru)

-        rodzic/prawny opiekun może wybrać oddziały przedszkolne w dwóch szkołach podstawowych

-        kwalifikowanie odbywa się do jednego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych

-        liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku

-        punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

-  zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia

-  dostarczono do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej I–go wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami

- sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w szkole podstawowej I-go wyboru

-  w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, ostateczną decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji

 UWAGA: w przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone stosownymi dokumentami

 IV. Złożenie, przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka, pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego zakwalifikowało się dziecko.

-        po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic/prawny opiekun potwierdza wolę przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w formie pisemnego oświadczenia

 UWAGA: procedurę odwoławczą w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej regulują zapisy art. 158 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 V. Wybór przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 Nabór dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zobowiązani są złożyć w terminie do dnia 22 marca 2024 r. wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do:

 -        Miejskiego Przedszkola Nr 3 im. Marii Kownackiej - ul. Legionów 11 – w przypadku dzieci urodzonych w roku 2019 i młodszych

-        Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza - ul. Kraszewskiego 1 – w przypadku dzieci urodzonych w roku 2018 lub starszych

 VI. Kryteria

 L.p.

Kryteria ustawowe

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

j. w.

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

j. w.

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Kryteria określone Uchwałą Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r.

L.p.

Kryterium

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

Wartość
punktowa

1.

Kandydat, którego rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko

pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów, zaświadczenie z gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy potwierdzony przez gminę

85

2.

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do danego przedszkola lub szkoły (także działających w ramach zespołu szkół).

Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja.

 

6

3.

Przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej położony najbliżej miejsca zamieszkania dziecka.

 

4

4.

Kandydat, którego rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko złożył roczne zeznanie podatkowe PIT za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, w urzędzie skarbowym określając miejsce zamieszkania miejscowość JAROSŁAW.

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego w Gminie Miejskiej Jarosław przez rodziców kandydata lub rodzica samotnie wychowującego dziecko

3

5.

Zgłoszony czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie

2


Uprawnienie  do  skorzystania  z  kryterium  określonego  w  pkt  3  potwierdza  na  wniosku dyrektor szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

 UWAGA:

·         Wielodzietność  rodziny  kandydata  oznacza  rodzinę,  która  wychowuje  troje  i  więcej dzieci (art. 4 ustawy Prawo oświatowe).

·         Samotne   wychowywanie   dziecka   oznacza   wychowywanie   dziecka   przez   pannę, kawalera,  wdowę,  wdowca,  osobę  pozostającą  w  separacji  orzeczonej  prawomocnym wyrokiem  sądu,  osobę  rozwiedzioną,  chyba, że  osoba  taka  wychowuje  wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 ustawy Prawo oświatowe). 

Przy składaniu kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem  rodzic/opiekun prawny kandydata ma obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów. 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

W rekrutacji do przedszkoli i szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata.

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny)

Kolejność składania podań nie wpływa na wynik rekrutacji. Ważne, by podania były kompletne i złożone w terminie określonym w harmonogramie naboru.

Zapisy przez Internet

Jeśli zdecydujecie się Państwo na wykorzystanie Internetu w procesie rekrutacji, możecie wypełnić formularz samodzielnie na dowolnym komputerze (z drukarką) połączonym z Internetem. W razie potrzeby pomocy w wypełnieniu podania udzielą pracownicy przedszkola /szkoły podstawowej.

Wypełnianie podania w Internecie jest wygodniejsze i ogranicza możliwość pomyłki (np. w nazwie przedszkola czy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, adresie, numerze PESEL dziecka). W razie pomyłki można ją poprawić, nawet kilkakrotnie. Ostateczną wersję podania należy wydrukować i – po podpisaniu – zanieść do placówki pierwszej preferencji.

W wypełnieniu wniosku pomoże Państwu Przewodnik dla opiekunów znajdujący się w zakładce „Do pobrania”.

 Uwaga!

Proszę pamiętać, by po wygenerowaniu, wydrukowaniu i podpisaniu ostatecznej wersji dokumentu nie wprowadzać w Internecie żadnych zmian – dokument, który zaniesiecie do przedszkola, musi być zgodny z wersją elektroniczną.

Zapisy bez Internetu

Jeśli nie zdecydujecie się Państwo na wykorzystanie Internetu w procesie rekrutacji, możecie wypełnić formularz metodą tradycyjną.

Wniosek pobierzecie Państwo ze strony naboru dla przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych po wybraniu zakładki  „Do pobrania”; można ją także otrzymać w przedszkolu/szkole podstawowej, po czym należy: wypełnić ją czytelnie, podpisać formularz i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Pracownik przedszkola/szkoły podstawowej wprowadzi wszystkie dane zawarte we wniosku do systemu elektronicznego.

Uwaga!

Jeżeli pracownik w przedszkolu/szkole podstawowej zaproponuje wypełnienie podania w Internecie w Państwa obecności, warto wspólnie wypełnić formularz – w kilka minut podanie zostanie wypełnione i wydrukowane.

Podanie wypełnione pismem komputerowym nie jest tożsame z podaniem wypełnionym elektronicznie i będzie traktowane przez placówkę jak wypełnione ręcznie.