• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Zasady naboru

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W MYSŁOWICACH

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 zostały określone Zarządzeniem Nr 50/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice.

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/488/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mysłowice.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego i rozpocznie się 1 marca 2021 r. Prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz wniosku będzie dostępny w dniu 1 marca 2021 r. pod adresem www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl, gdzie rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą każdego przedszkola. Poniżej publikujemy terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Data rozpoczęcia Data zakończenia

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2021r. 15.03.2021r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 01.03.2021r. do 17.03.2021r.

3. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 31.03.2021 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 31.03.2021r. 09.04.2021r.

5. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15.04.2021r.

Postępowanie uzupełniające:

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 01.06.2021 r. 10.06.2021 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 01.06.2021r. do 10.06.2021r.

3. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 18.06.2021r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postacie pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 18.06.2021r. 24.06.2021r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym. 28.06.2021r.

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego:

Lp. Nazwa kryterium Sposób udokumentowania Liczba punktów

1. Kandydat obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących /studiujących/, uczących się w trybie oświadczenie o zatrudnieniu /kontynuacji nauki 32

dziennym lub kandydat rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego /studiującego/uczącego się

2. Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola 16

3. Kandydat będący pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za wyjątkiem świadczeń jednorazowych oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola 8

4. Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne ubiegał się o przyjęcie do przedszkola i nie został przyjęty oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola 4

5. Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne uczęszczał do żłobka. oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola 1