Tło lewe Tło prawe
 • Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Skierniewice - Przedszkola

Aktualności

rodzice / opiekunowie prawni nie potwierdzają woli przyjęcia kandydata w przedszkolu

25.06.2020

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w rekrutacji uzupełniającej rodzice / opiekunowie prawni również nie potwierdzają woli przyjęcia kandydata w przedszkolu.Wniosek

15.06.2020

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców Skierniewic oraz pracowników przedszkoli bezpośrednia obsługa interesantów zostaje zawieszona do 27 marca 2020 roku.


W związku z koniecznością przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, nastąpiła weryfikacja zasad przeprowadzenia naboru do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice. Celem ograniczania kontaktów osobistych wydrukowane i podpisane wnioski wraz z załącznikami/oświadczeniami dostarczamy do przedszkola pierwszej preferencji wyłącznie w następujący sposób:
 • przesyłanie podpisanych, zeskanowanych lub sfotografowanych wniosków drogą mailową,
 • przesłanie ich na skrzynkę e-puap przedszkola.
Jeżeli rodzic / prawny opiekun nie może dostarczyć wniosku w powyższy sposób może umieścić wydrukowane wnioski wraz z załącznikami/oświadczeniami w kopercie i wrzucić je do oznaczonego pojemnika znajdującego się przy wejściu głównym do budynku przedszkola. Koperta ma na celu ochronę danych osobowych.

Postanowienie dotyczy obsługi we wszystkich budynkach publicznych przedszkoli. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu elektronicznego lub telefonicznego z placówkami. Numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych przedszkoli można znaleźć na stronie www.skierniewie.eu
(http://www.skierniewice.eu/urzad-miata/edukacja-i-sprawy-spoleczne/placowki-publiczne/przedszkola/).

Korzystając z systemu informatycznego należy poruszać się krok po kroku, zwracając szczególną uwagę na komunikaty systemu i pola oznaczone gwiazdką, jako obowiązkowe.

Po zakończeniu wypełniania wniosku należy go:
 • wydrukować w jednym egzemplarzu,
 • zweryfikować poprawność wprowadzonych danych,
 • dołączyć wymagane dokumenty i/lub oświadczenia,
 • podpisać,
 • dostarczyć do dyrektora przedszkola pierwszej preferencji lub osoby wyznaczonej przez dyrektora (w sposób opisany powyżej).rodzice / opiekunowie prawni nie potwierdzają woli przyjęcia kandydata w przedszkolu

30.03.2020

Szanowni Państwo,
przypominamy, że rodzice / opiekunowie prawni nie potwierdzają woli przyjęcia kandydata w przedszkolu.16 marca rusza nabór dzieci do publicznych przedszkoli. Wzorem roku ubiegłego będzie prowadzony w formie elektronicznej. Wdrożenie oprogramowania ułatwia proces rekrutacji

16.03.2020

Kolejny rok nabór do publicznych przedszkoli prowadzony jest w formie elektronicznej. Wnioski o przyjęcie kandydata będzie można wypełnić elektronicznie w terminie od 16 do 27 marca. Warto pamiętać, że w wypadku naboru nie obowiązuje zasada, kto pierwszy ten lepszy.

Przed wypełnieniem wniosku warto zapoznać się w szczególności z:
 • kryteriami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzania spełnienia tych kryteriów, a także liczbą punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria,
 • terminami w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, w tym terminami składania dokumentów,
 • zasadami rekrutacji.
Wszystkie wnioski będą weryfikowane przez komisje rekrutacyjne, a efekty ich prac poznamy 10 kwietnia.