Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli - Syców

Zasady naboru

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (ustawowe):

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość i w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz kryteria nie więcej niż 6 i przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

Ponadto dotychczasowe kryteria należało dostosować do potrzeb i możliwości Gminy Syców tak, aby proces rekrutacji mógł przebiegać sprawnie, w najwyższym stopniu obiektywnie a przede wszystkim, co jest też celem projektowanej uchwały powinien zapewnić jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością punktową oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia: 

L.p.

 1

Kryterium

2

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

3

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie[1] o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

3.

Niepełnosprawność

jednego z rodziców / opiekunów prawnych kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

4.

Niepełnosprawność

obojga rodziców / opiekunów prawnych kandydata

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

5.

Niepełnosprawność

rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie [2]

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie[3] o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona„
za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata[1] Zgodnie z  art. 150 ust. 6 ustawy- Prawo oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

[2] Zgodnie z art. 4 podpunkt 43 ustawy - Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez  pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

[3]Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 6). Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej. 

Lp.

Nazwa kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

Liczba punktów

1

Kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym

Odpowiednio:

- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu;

- zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej;

-zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

- wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

-zaświadczenie o byciu płatnikiem podatku rolnego, od gruntów gospodarstwa rolnego.

32 pkt

2

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym

Odpowiednio:

- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu;

- zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej;

- zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

- wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

-zaświadczenie o byciu płatnikiem podatku rolnego, od gruntów gospodarstwa rolnego.

15 pkt za każdego z rodziców (prawnych opiekunów)

3

Kandydat, którego rodzice (prawni opiekunowie) złożyli w Urzędzie Skarbowym w Oleśnicy roczne zeznanie podatkowe za rok poprzedzający rok szkolny, na który jest prowadzony nabór

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania podatkowego, lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczna skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO)

10 pkt

4

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata do przedszkola

8 pkt

5

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata do przedszkola

4 pkt

6

Liczba zadeklarowanych we wniosku o przyjęcie do przedszkola godzin pobytu kandydata powyżej 8 godzin dziennie

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata do przedszkola

1 pkt za każdą godzinę