Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Miasto Toruń

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

10.06.2024

W poniedziałek 10 czerwca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Wnioski można składać do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 w placówkach prowadzących postępowanie uzupełniające.

Wzór wniosku oraz wzory oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych dostępny jest w zakładce „Pliki do pobrania”.

W rekrutacji uzupełniającej we wniosku wskazuje się tylko jedną placówkę.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym w wersji papierowej należy złożyć w placówce dysponującej wolnym miejscem.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 11 lipca 2024 r. do godz. 12:00.

W terminie od 11 lipca 2024 r. od godz. 12:00 do 17 lipca 2024 r. do godz. 15:00 rodzice mają czas na złożenie w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane, podpisanego oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Wzór oświadczenia woli dostępny jest w „Plikach do pobrania”.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 19 lipca 2024 r. do godz. 12:00.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI*) NA ROK SZKOLNY 2024/2025

18.04.2024

W dniu 18 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025.

W przypadku nieprzyjęcia kandydata do przedszkola rodzic ma prawo skorzystać z procedury odwoławczej opisanej w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Uwzględniając procedurę odwoławczą i tegoroczne terminy postępowań rekrutacyjnych określone w  załączniku nr 1 do zarządzenia nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025:

 ·        do 22 kwietnia 2024 r., tj. w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do tego przedszkola,

·        uzasadnienie komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym,

·        rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

·        dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania, na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

W przypadku nieprzyjęcia  kandydata do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Strzałowej 15, wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata składa się do komisji rekrutacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Toruniu, z siedzibą przy ul. Niesiołowskiego 4.

*)  Ilekroć mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole miejskie lub szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi, prowadzoną przez Gminę Miasta Toruń.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

11.04.2024

W dniu 9 kwietnia 2024 r. zostały podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego przedszkola*).

Dziecko z listy kandydatów zakwalifikowanych do danego przedszkola zostaje przyjęte do tego przedszkola, jeżeli rodzic w terminie do 16 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 potwierdzi wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do przedszkola wypełniony formularz (formularz Potwierdzenie Woli dostępny w Plikach do pobrania).

Brak potwierdzenia woli przez rodzica w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danego przedszkola.

Potwierdzenie woli rodzice mogą złożyć na trzy sposoby opisane na str. 5 i 6 Zasad rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń dostępnych w Plikach do pobrania

W przypadku zakwalifikowania kandydata do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Strzałowej 15, papierowe oświadczenie woli składane w sposób wskazany jako trzeci, należy po podpisaniu dostarczyć do Przedszkola Miejskiego nr 11 w Toruniu, z siedzibą przy ul. Niesiołowskiego 4.

*) Ilekroć mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole miejskie lub szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi, prowadzoną przez Gminę Miasta Toruń.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach podstawowych

04.03.2024

4 marca 2024 r. od godz. 12.00 rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Nabór potrwa do 15 marca 2024 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025.

Kryteria obowiązujące w rekrutacji określa uchwała nr 1268/24 Rady Miasta Torunia z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz.1082).

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły.

W Toruniu po raz pierwszy będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne do nowo utworzonej Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Strzałowej 15. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych w tej szkole przeprowadzi komisja w Przedszkolu Miejskim nr 11 im. Tony Halika z siedzibą przy ul. Tymona Niesiołowskiego 4 w Toruniu (zarządzenie nr 13 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie wskazania przedszkola właściwego do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych nowo tworzonej publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Toruniu, na rok szkolny 2024/2025).

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Strona internetowa elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli: www.torun.przedszkola.vnabor.pl

Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz wzory załączników do wniosku dostępne będą od 4 marca 2024 r. na stronie elektronicznego naboru w zakładce "Pliki do pobrania". Tam też znajdują się szczegółowe zasady rekrutacji.

LISTA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZĄCYCH POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

 1. Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Strumykowa 13    
 2. Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Stawisińskiego 7    
 3. Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Skłodowskiej-Curie 43/45    
 4. Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Bydgoska 34    
 5. Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Dekerta 27/35 oraz 1 oddział w budynku przy ul. Czarnieckiego 8
 6. Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Szosa Chełmińska 130    
 7. Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Łąkowa 44    
 8. Przedszkole Miejskie nr 8, ul. Chabrowa 49    
 9. Przedszkole Miejskie nr 9, ul. Gagarina 130 oraz 2 oddziały w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Fałata 96
 10. Przedszkole Miejskie nr 10, ul. Rydygiera 12    
 11. Przedszkole Miejskie nr 11, ul. Niesiołowskiego 4 oraz  5 oddziałów w budynku przy ul. Buszczyńskich 11
 12. Przedszkole Miejskie nr 12, ul. Złota 1A
 13. Przedszkole Miejskie nr 13, ul. Konstytucji 3-go Maja 14    
 14. Przedszkole Miejskie nr 14, ul. Inowrocławska 44    
 15. Przedszkole Miejskie nr 15, ul. Bażyńskich 22    
 16. Przedszkole Miejskie nr 16, ul. Sucharskiego 2    
 17. Przedszkole Miejskie nr 17, ul. Gagarina 210    
 18. Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Grasera 3    
 19. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wielkie Garbary 9    
 20. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Targowa 17    
 21. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Legionów 210    
 22. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Łąkowa 13    
 23. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Rzepakowa 7/9    
 24. Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Strzałowa 15 (postępowanie rekrutacyjne do
  oddziałów przedszkolnych prowadzi Przedszkole Miejskie nr 11 w Toruniu,
  ul. Niesiołowskiego 4)
 25. Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Krasińskiego 45/47    
 26. Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Paderewskiego 5/11    
 27. Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Dziewulskiego 2    
 28. Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Rudacka 26-32    
 29. Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Wyszyńskiego 1/5    
 30. Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Przy Skarpie 13    
 31. Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Dziewulskiego 41B    
 32. Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11    
 33. Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Włocławska 237/239    
 34. Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Krynicka 8    

Ze względu na brak wolnych miejsc postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych nie prowadzi Szkoła Podstawowa nr 23 przy ul. Osikowej 11 (wszystkie miejsca zajęte przez dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne).

WYKAZ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI LUB SPECJALNYMI

Rekrutacja dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych będzie prowadzona również z wykorzystaniem systemu elektronicznego naboru, za wyjątkiem rekrutacji do oddziałów specjalnych w szkołach specjalnych, tj. w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Zespole Szkół nr 19  w Toruniu oraz w Szkole Podstawowej nr 26 w Zespole Szkół nr 26 w Toruniu.

Poniżej lista jednostek oświatowych prowadzących rekrutację elektroniczną  do oddziałów integracyjnych i specjalnych.

 1. Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Stawisińskiego 7a – oddziały: integracyjne i specjalny;
 2. Przedszkole Miejskie nr 10, ul. Rydygiera 12 – oddziały integracyjne;
 3. Przedszkole Miejskie nr 16, ul. Sucharskiego 2 – oddziały: integracyjny i specjalny;
 4. Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Dziewulskiego 2 – oddział integracyjny;
 5. Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Dziewulskiego 41B - oddział integracyjny.

Witamy na stronie elektronicznej rekrutacji do publicznych przedszkoli

01.03.2024