Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Miasto Toruń

Aktualności

Komunikat dla rodziców kandydatów do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

17.04.2023

Do 17 kwietnia 2023 r., tj. w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Uzasadnienie Komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor  przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania, na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola, szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.