Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Miasto Toruń

Zasady naboru

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń

 

Ilekroć poniżej mowa o:

·         przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole miejskie lub szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi,  prowadzoną przez Gminę Miasta Toruń,

·         rodzicach  należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

·         miejscu zamieszkania należy przez to rozumieć  miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 

 

Strona internetowa elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli: http://torun.przedszkola.vnabor.pl
(dostępna od 11 lutego 2019 r.)

 

·         Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się na wolne miejsca.

·         Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Toruniu w wieku 3-4-5-6 lat (urodzonych w latach 2013-2016).

·         Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się z wykorzystaniem systemu informatycznego (nie dotyczy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów specjalnych w szkołach specjalnych tj. w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 oraz Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 26).

 

I. KRYTERIA brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące kryteria:

 

LP

Kryteria

Liczba pkt

dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów

1

Wielodzietność rodziny kandydata

128

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór nr 1)

2

Niepełnosprawność kandydata

128

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.)

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

128

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

128

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

128

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

128

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór nr 2)

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

128

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.)

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym  obowiązują następujące kryteria:

 

LP

Kryteria

 

Liczba pkt

dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów

1

zamieszkiwanie w Toruniu i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu  przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko

64

kopia pierwszej strony zeznania  podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie (wzór nr 3)

2

zatrudnienie lub pobieranie nauki w trybie stacjonarnym przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko

32

zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub oświadczenie (wzór nr 4)

 

ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców

16

 

dokument, o którym mowa w pkt 2 potwierdzający zatrudnienie,  oraz oświadczenie potwierdzające ubieganie się  o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub pracy (wzór nr 5)

4

kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo dziecka albo ukończenie przez rodzeństwo dziecka edukacji przedszkolnej w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu o przyjęcie do którego ubiega się dziecko

8

deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka lub oświadczenie rodzica o ukończeniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu

o przyjęcie do którego ubiega się dziecko (wzór nr 6)

5

uczęszczanie rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka

4

zaświadczenie ze szkoły lub żłobka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka lub oświadczenie (wzór nr 7)

6

zadeklarowanie przez rodziców dziecka chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola, przez co najmniej 8 godzin dziennie 

2

oświadczenie rodzica dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka
w przedszkolu (wzór nr 8)

 

II. OPIS PRZEBIEGU REKRUTACJI

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 

Od dnia 11 lutego 2019 r. na stronie internetowej: http://torun.przedszkola.vnabor.pl  dostępny jest informator zawierający ofertę przedszkoli. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert, w których znajdą informacje o: danych teleadresowych, ofercie edukacyjnej, opisie przedszkola.

 

1. Wypełnianie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

Elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli trwa od 11 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r. do godz. 15.00. Obejmuje ona wprowadzanie danych dzieci do systemu i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

Aby dziecko wzięło udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic zobowiązany jest do:

1)       wypełnienia i złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;

2)       określenia we wniosku kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (maksymalnie 5 przedszkoli);

3)       dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.

 

Dwa sposoby składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

Pierwszy sposób: 

Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową (http://torun.przedszkola.vnabor.pl), drukuje go i podpisuje. Następnie udaje się do przedszkola pierwszego wyboru w celu złożenia wniosku. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami rodzic jest zobowiązany dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru najpóźniej do 8 marca 2019 r. do godz. 15.00 (Przedszkole pierwszego wyboru potwierdza przyjęcie wniosku).

Drugi sposób: 

Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia wniosek w wersji papierowej i udaje się do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie zostanie on wprowadzony do systemu. Formularz wniosku można otrzymać w każdym przedszkolu. Wniosek oraz załączniki potwierdzające spełnianie kryteriów należy dostarczyć najpóźniej do 8 marca 2019 r. do godz. 15.00 (Przedszkole pierwszego wyboru potwierdza przyjęcie wniosku).

 

2. Kwalifikowanie dzieci do przedszkola

W tej części postępowania rekrutacyjnego system kwalifikuje dzieci do przedszkoli biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.  

 

3. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola

W dniu 28.03.2019 r. do godz. 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego przedszkola. Listy zawierające imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.

 

4. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Dziecko z listy zakwalifikowanych do danego przedszkola, zostaje przyjęte do tego przedszkola, jeżeli rodzic w terminie od 28 marca 2019 r. od godz. 12.00 do 5 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 potwierdzi wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do przedszkola wypełniony formularz. Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danego przedszkola.

 

5. Listy dzieci przyjętych do przedszkola

W dniu 9 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 komisja rekrutacyjna przedszkola podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierające imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.

 

6. Postępowanie uzupełniające i Informator o wolnych miejscach w przedszkolach

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

W postępowaniu uzupełniającym, rodzice dzieci nieprzyjętych do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola, które posiada wolne miejsca.

Informacje o wolnych miejscach rodzice będą mogli uzyskać na stronie http://torun.przedszkola.vnabor.pl oraz w poszczególnych przedszkolach.

·         Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej odbywać się będzie w terminie od 4 czerwca do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.

·         W dniu 19 czerwca 2019 r. do godz. 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania uzupełniającego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego przedszkola.

·         Dziecko z listy zakwalifikowanych do danego przedszkola, zostaje przyjęte do tego przedszkola, jeżeli rodzic w terminie od 19 czerwca 2019 r. od godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 potwierdzi wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do przedszkola wypełniony formularz. Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danego przedszkola.

·         Ogłoszenie list kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej nastąpi 3 lipca 2019 r. do godz. 12.00.

 

Do postępowania uzupełniającego kryteria naboru stosuje się odpowiednio.

Wykaz przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Nazwa jednostki

Adres głównej siedziby jednostki

(miejsce składania wniosków)

Informacje o oddziałach zlokalizowanych poza główną siedzibą jednostki

Przedszkole Miejskie Nr 1

ul. Strumykowa 13

 

Przedszkole Miejskie Nr 2

ul. Stawisińskiego 7

 

Przedszkole Miejskie Nr 3

ul. Skłodowskiej-Curie 43/45

 

Przedszkole Miejskie Nr 4

ul. Bydgoska 34

 

Przedszkole Miejskie Nr 5

ul. Dekerta 27/35

1 oddział  w budynku przy

ul. Czarnieckiego 8

Przedszkole Miejskie Nr 6

ul. Szosa Chełmińska 130

 

Przedszkole Miejskie Nr 7

ul. Łąkowa 44

 

Przedszkole Miejskie Nr 8

ul. Chabrowa 49

 

Przedszkole Miejskie Nr 9

ul. Gagarina 130

2 oddziały w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Fałata 96

Przedszkole Miejskie Nr 10

ul. Rydygiera 12

 

Przedszkole Miejskie Nr 11

ul. Niesiołowskiego 4

5 oddziałów w budynku przy

ul. Buszczyńskich 11

Przedszkole Miejskie Nr 12

ul. Złota 1A

3 oddziały w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Hallera 79

Przedszkole Miejskie Nr 13

ul. Konstytucji 3-go Maja 14

 

Przedszkole Miejskie Nr 14

ul. Inowrocławska 44

 

Przedszkole Miejskie Nr 15

ul. Bażyńskich 22

 

Przedszkole Miejskie Nr 16

ul. Sucharskiego 2

 

Przedszkole Miejskie Nr 17

ul. Gagarina 210

 

Przedszkole Miejskie Nr 18

ul. Grasera 3

 

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Wielkie Garbary 9

 

Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Targowa 17

 

Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Legionów 210

 

Szkoła Podstawowa Nr 4

ul. Żwirki i Wigury 49

 

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Żwirki i Wigury 1

 

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. Łąkowa 13

 

Szkoła Podstawowa Nr 7

ul. Morcinka 13

1 oddział w budynku przy ul. Bema 66

Szkoła Podstawowa Nr 9

ul. Rzepakowa 7/9

 

Szkoła Podstawowa Nr 11

ul. Gagarina 36

 

Szkoła Podstawowa Nr 13

ul. Krasińskiego 45/47

 

 Szkoła Podstawowa Nr 15

ul. Paderewskiego 5/11

 

 Szkoła Podstawowa Nr 16

ul. Dziewulskiego 2

 

Szkoła Podstawowa Nr 17

ul. Rudacka 26-32

 

Szkoła Podstawowa Nr 18

ul. Wyszyńskiego 1/5

 

Szkoła Podstawowa Nr 23

ul. Osikowa 11

 

Szkoła Podstawowa Nr 28

ul. Przy Skarpie 13

 

Szkoła Podstawowa Nr 31

ul. Dziewulskiego 41B

 

Szkoła Podstawowa Nr 32

ul. Kos. Kościuszkowskich 11

 

Szkoła Podstawowa Nr 34

ul. Włocławska 237/239

 

Szkoła Podstawowa Nr 35

ul. Krynicka 8

 

 

Wykaz przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, z oddziałami integracyjnymi
i specjalnymi.

 

·         Rekrutacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną do oddziałów integracyjnych i specjalnych, będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego naboru (nie dotyczy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów specjalnych w szkołach specjalnych tj. w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 oraz Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 26).

 

Nazwa jednostki

Adres placówki

Specyfika oddziałów

Przedszkole Miejskie Nr 2

ul. Stawisińskiego 7

specjalny i integracyjne

Przedszkole Miejskie Nr 10

ul. Rydygiera 12

integracyjne

Przedszkole Miejskie Nr 16

ul. Sucharskiego 2

specjalny i integracyjne

Szkoła Podstawowa Nr 16

ul. Dziewulskiego 2

integracyjny

Szkoła Podstawowa Nr 31

ul. Dziewulskiego 41B

integracyjny

 

 

 

* UWAGA

1.        Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wskazanych w ustawie o Prawo oświatowe (niepełnosprawność, samotne wychowywanie kandydata, objęcie pieczą zastępczą) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być również składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

2.        Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3.        Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach (np. zaświadczenie z zakładu pracy, umowa o pracę potwierdzająca zatrudnienie rodziców kandydata lub zaświadczenie z uczelni, że rodzice kandydata studiują w trybie stacjonarnym; deklaracja złożona w Urzędzie Skarbowym w Toruniu do rozliczeń podatku PIT) w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

?