Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Zasady naboru

Nabór do publicznych przedszkoli prowadzonych

przez Miasto Wodzisław Śląski na rok szkolny 2022/2023

Nabór do publicznych przedszkoli dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej:

www.wodzislawslaski.przedszkola.vnabor.pl

w terminie od 1 marca 2022 r. godz. 8:00 do 11 marca 2022 r. godz. 15:00

Zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola generowanego z systemu elektronicznego  naboru, złożonego przez rodziców do przedszkola pierwszego wyboru.  Do publicznych przedszkoli przyjmowane są dzieci:

-       od 3 do 5 lat 

-       6-letnie  – objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,

-       7-letnie  którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,

-       powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

W rekrutacji nie biorą udziału rodzice dzieci, które złożyły deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta Wodzisławia Śląskiego mogą być przyjęci do przedszkola publicznego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego miasto Wodzisław Śląski będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

Jeżeli w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).

Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, wypełniają w systemie elektronicznego naboru, drukują i składają w przedszkolu pierwszego wyboru do którego chcą zapisać dziecko. Przyjęcie kandydata do przedszkola następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

We wniosku rodzice wskazują przedszkola uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce – tam składają wniosek) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).

W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne jest realizowane w dwóch etapach, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych i samorządowych.

Do każdego wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodziców we wniosku. Brak dokumentów potwierdzających wskazane przez rodziców kryterium - eliminuje przyznanie punktów za dane kryterium przez komisję rekrutacyjną, ale nie wyklucza rozpatrzenia wniosku przez komisję rekrutacyjną.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

1)     wielodzietność rodziny kandydata*;

2)     niepełnosprawność kandydata;

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**;

7)     objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria te mają jednakową wartość.

* wielodzietność rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

** samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,  osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:

-       oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

-       orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.);

-       prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

-       dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).


 

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

Nazwa kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

Liczba punktów

dziecko, którego rodzice lub opiekunowie prawni (w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują/studiują/uczą się w trybie stacjonarnym

dokument poświadczający zatrudnienie (do każdego z rodziców) zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów

32 pkt

rodzeństwo dziecka będzie kontynuowało

edukację w tym samym przedszkolu w roku

szkolnym, którego dotyczy wniosek;

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie

do przedszkola

16 pkt

dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (z art. 7 ustawa o pomocy społecznej);

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie

do przedszkola

4 pkt

dziecko uczęszczające wcześniej do Żłobka

Miejskiego;

zaświadczenie wydane przez żłobek

2 pkt

Zasady przyjęć kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych.

Jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce, by dziecko realizowało wychowanie przedszkolne w oddziale integracyjnym nie podlega procedurze, o której mowa powyżej chyba, że liczba miejsc dla  dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjny jest mniejsza niż liczba kandydatów posiadających takie orzeczenie. Właściwy wniosek o skierowanie do kształcenia integracyjnego należy złożyć w przedszkolu wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność. Wnioski takie składać należy wyłącznie w Publicznym Przedszkolu nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim.