Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Zasady naboru

Nabór do publicznych przedszkoli prowadzonych

przez Miasto Wodzisław Śląski na rok szkolny 2019/2020

Nabór do publicznych przedszkoli dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej:

                                       wodzislawslaski.przedszkola.vnabor.pl

w terminie od 18 marca 2019r. godz. 8:00 do 25 marca 2019 r. godz. 9:00

Zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola generowanego z systemu elektronicznego  naboru, złożonego przez rodziców do przedszkola pierwszego wyboru.  Do publicznych przedszkoli przyjmowane są dzieci:

-         od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2016, 2015, 2014),

-         6-letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,

-         7-letnie (urodzone w roku 2012), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,

-         powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

W rekrutacji nie biorą udziału rodzice dzieci, które złożyły deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta Wodzisławia Śląskiego mogą być przyjęci do przedszkola publicznego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego miasto Wodzisław Śląski będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Dzieci, które na dzień  01.09.2019r. będą miały ukończone 2,5 roku mogą być przyjęte do publicznego przedszkola, jeżeli po zakończeniu podstawowego postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

Jeżeli w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).


 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, wypełniają w systemie elektronicznego naboru, drukują i składają w przedszkolu pierwszego wyboru do którego chcą zapisać dziecko. Przyjęcie kandydata do przedszkola następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

We wniosku rodzice wskazują przedszkola uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce – tam składają wniosek) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).

W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne jest realizowane w dwóch etapach, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych i samorządowych.

Do każdego wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodziców we wniosku. Brak dokumentów potwierdzających wskazane przez rodziców kryterium - eliminuje przyznanie punktów za dane kryterium przez komisję rekrutacyjną, ale nie wyklucza rozpatrzenia wniosku przez komisję rekrutacyjną.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

1)      wielodzietność rodziny kandydata*;

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria te mają jednakową wartość.

* wielodzietność rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

** samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,  osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).


Nazwa kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

Liczba punktów

dziecko, którego rodzice lub opiekunowie prawni (w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują/studiują/uczą się w trybie stacjonarnym

dokument poświadczający zatrudnienie (do każdego z rodziców) zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów

32 pkt

rodzeństwo dziecka będzie kontynuowało

edukację w tym samym przedszkolu w roku

szkolnym, którego dotyczy wniosek;

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie

do przedszkola

16 pkt

dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (z art. 7 ustawa o pomocy społecznej);

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie

do przedszkola

4 pkt

dziecko uczęszczające wcześniej do Żłobka

Miejskiego;

zaświadczenie wydane przez żłobek

2 pkt

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:

-         oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

-         orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zmianami);

-         prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

-         dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998z późn. zmianami).

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:


Zasady przyjęć kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych.

Jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce, by dziecko realizowało wychowanie przedszkolne w oddziale integracyjnym nie podlega procedurze, o której mowa powyżej chyba, że liczba miejsc dla  dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjny jest mniejsza niż liczba kandydatów posiadających takie orzeczenie. Właściwy wniosek o skierowanie do kształcenia integracyjnego należy złożyć w przedszkolu wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność. Wnioski takie składać należy wyłącznie w Publicznym Przedszkolu nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim.

 


 

Harmonogram dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

na rok szkolny 2019/2020

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

od 04.03.2019 r.

 

do 08.03.2019 r.

godz. 15.00

--------

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 18.03.2019 r.

godz. 8.00

 

do 25.03.2019 r.

godz. 9.00

od 20.05.2019 r.

godz. 8.00

 

do 27.05.2019 r.

godz. 9.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o których mowa w pkt. 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

od 25.03.2019 r.

do 08.04.2019 r.

27.05.2019 r.

10.06.2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 08.04.2019 r.

godz. 10.00

do 10.06.2019 r.

godz. 10.00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 10.04.2019 r.

godz. 15.00

do 12.06.2019 r.

godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 12.04.2019 r.

godz. 13.00

do 14.06.2019 r.

godz. 13.00

7.

Procedura odwoławcza

od 12.04.2019 r.

od 14.06.2019 r.

8.

Wskazanie miejsc dzieciom nieprzyjętym

od 22.04.2019 r.

-------