Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Zasady naboru

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli prowadzonych

 

przez Miasto Wodzisław Śląski na rok szkolny 2022/2023

 

          W poniedziałek, 30 maja o godz. 8:00 ruszy rekrutacja uzupełniająca do wodzisławskich publicznych przedszkoli. Potrwa ona do 8 czerwca, do godz. 15:00. Do tego czasu rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych wcześniej placówek mogą złożyć wniosek o przyjęcie do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się na wolne miejsca do Publicznego Przedszkola nr 9 ul. św. Wawrzyńca 11, tel. 32 729-86-04 lub 32 456-95-62.

 

          Podanie o możliwość uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej trzeba będzie złożyć bezpośrednio w siedzibie przedszkola. Wraz z wnioskami o przyjęcie do przedszkoli należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

          Do przedszkola publicznego przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie miasta, mające: od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2019, 2018, 2017), 6-letnie (urodzone w roku 2016) - objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, 7-letnie (urodzone w roku 2015), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

 

          Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta mogą zostać przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego miasto będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

 

 

          Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

 

          Jeżeli w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).

 

          W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne jest realizowane w dwóch etapach, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych i samorządowych.

Do każdego wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodziców we wniosku. Brak dokumentów potwierdzających wskazane przez rodziców kryterium - eliminuje przyznanie punktów za dane kryterium przez komisję rekrutacyjną, ale nie wyklucza rozpatrzenia wniosku przez komisję rekrutacyjną.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

1)     wielodzietność rodziny kandydata*;

2)     niepełnosprawność kandydata;

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**;

7)     objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria te mają jednakową wartość.

* wielodzietność rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

** samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,  osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:

-       oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

-       orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.);

-       prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

-       dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

 

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

Nazwa kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

Liczba punktów

dziecko, którego rodzice lub opiekunowie prawni (w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują/studiują/uczą się w trybie stacjonarnym

dokument poświadczający zatrudnienie (do każdego z rodziców) zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów

32 pkt

rodzeństwo dziecka będzie kontynuowało

edukację w tym samym przedszkolu w roku

szkolnym, którego dotyczy wniosek;

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie

do przedszkola

16 pkt

dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (z art. 7 ustawa o pomocy społecznej);

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie

do przedszkola

4 pkt

dziecko uczęszczające wcześniej do Żłobka

Miejskiego;

zaświadczenie wydane przez żłobek

2 pkt

 

 

Wiadomość o tym, czy dziecko znalazło się na liście kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną, ma być znana 20 czerwca, po godz. 8:00.