• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Zasady naboru

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Żory na rok szkolny 2021/2022

 

I.       Zasady obowiązujące  w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1. Dzieci kontynuujące edukację w dotychczasowym przedszkolu.

Rodzice, których  dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu składają Deklarację o  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu.

 

2. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zory Osoby niemające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. W takim przypadku w jednym Wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola (wg preferencji ) i składają tylko w przedszkolu umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu pierwszego wyboru).

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć tylko w przedszkolu pierwszej preferencji . Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego Wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

 

3. Dzieci zmieniające przedszkole.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola.  Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu, wskazanym przez siebie jako przedszkole pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.

Aby dziecko zostało przyjęte rodzice składają, w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument ( Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola ). Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym  dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

  

II.    Kryteria naboru do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2021/2022 na terenie

 Miasta Żory.

 

1.   Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:

Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Żory. Pierwszeństwo mają dzieci: 6  letnie, które realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz 5 , 4  i 3 letnie mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W dalszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów dla każdego kryterium podstawowego (ustawowego) została ustalona na poziomie 100 pkt):

1)     Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci ) - 100 pkt

2)     Niepełnosprawność kandydata - 100 pkt

3)     Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt

4)     Niepełnosprawność obojga rodziców – 100 pkt

5)     Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt

6)     Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  – 100 pkt

7)     Objęcie kandydata pieczą zastępczą  – 100 pkt

 

2.     Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap. W drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Miejskiej:

1)  Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują lub studiują lub uczą się w trybie stacjonarnym– 32 pkt

2)      Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru dla którego organem prowadzącym jest Gmina Żory – 16  pkt

3)      Korzystanie przez kandydata z przedszkola innego niż przedszkole pierwszego wyboru lub żłobka na terenie Gminy Żory w roku szkolnym poprzedzającym rok na który prowadzona jest rekrutacja – 8 pkt

4)     Kandydat wraz z rodzeństwem jest zgłoszony po raz pierwszy do tego samego przedszkola – 4 pkt

5)    Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim  – 2 pkt

 

III.    Pozostałe postanowienia

1.     O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do placówki decydować będzie wiek kandydata – dzieci starsze będą przyjmowane w pierwszej kolejności.

2.     Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych.

3.     Rodzice  dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.

4.     Przez rodziców rozumie się  również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.