Tło lewe Tło prawe
 • Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Nabór Przedszkola

Zasady naboru

Rekrutacja do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych  funkcjonujących w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2019/2020


1 marca 2019 r. rozpoczyna się  rekrutacja dzieci na rok szkolny 2019/2020 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  ( Nr 5, 6, 8, 9)  prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. 

Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis ww.kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl

Jego celem jest usprawnienie organizacji procesu rekrutacji dzieci w wieku przedszkolnym, dostęp do danych o wolnych miejscach w placówkach.

Zapraszamy rodziców na wskazaną stronę, na której zostanie zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół od 28.02.2019 r. , godz. 14.00

Jednocześnie informujemy, że obecnie jest możliwość zapoznania się z harmonogramem rekrutacji oraz  kryteriami przyjęć do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach, na stronie miasta - kolobrzeg.pl, w zakładce Edukacja

WAŻNE!

 1. Zgłaszanie kandydatów przez rodziców/opiekunów prawnych do  przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole trwać będzie do 15 marca 2019 r., do godz. 15.00.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka.
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru!
 4. Do wniosku rodzice (opiekunowie prawni) dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów.
 5. Rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia w placówce zakwalifikowania. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przez rodzica zmienia się status kandydata z „zakwalifikowanego”  na „przyjętego”.  

Prezydent Miasta Kołobrzeg

Anna Mieczkowska
PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz.996 z późn. zm.)

                                                   informuje o 

Kryteriach w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, funkcjonujących w szkołach podstawowych,  prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg, na rok szkolny 2019/2020, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także o liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria określone  w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe.


Do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przyjmuje się:

1. Kandydatów  zamieszkałych na obszarze Miasta Kołobrzeg.

Spełnienie tego kryterium  potwierdza się okazaniem dowodu osobistego rodziców/ opiekunów kandydata lub Oświadczeniem o miejscu zamieszkania kandydata  na terenie Miasta Kołobrzeg.

2. Kandydatów z rodzin wielodzietnych – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

3. Kandydaci niepełnosprawni.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

4. Kandydaci jednego niepełnosprawnego rodzica.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

5. Kandydaci obojga niepełnosprawnych  rodziców.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

6. Kandydaci, którzy mają niepełnosprawne rodzeństwo.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

7. Kandydaci samotnych rodziców – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

8. Kandydaci objęci pieczą zastępczą.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest potwierdzony dokument poświadczający o objęciu dziecka pieczą zastępcza zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.


Kryteria określone w pkt od 2 do 8 mają jednakową wartość (zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Kryteria, o których mowa powyżej, określone zostały w Uchwale  Nr IV/45/19 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Prezydent Miasta Kołobrzeg

Anna Mieczkowska