Tło lewe Tło prawe
 • Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Nabór Przedszkola

Zasady naboru

Szanowni Państwo,

Jeżeli w Waszym życiu i życiu Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny ważny okres – edukacja przedszkolna, zapraszamy do zapoznania się z oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (tzw. zerówek) oraz zasadami rekrutacji. Warto również pójść na spotkanie informacyjne do naszych przedszkoli.

1 marca rozpocznie się rekrutacja elektroniczna do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
Podstawą rekrutacji do przedszkoli są:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018, poz. 996).
 • Uchwała nr XLVII/526/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2017 r w sprawie określenia kreślenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 • Zarządzenie NR OP.0050.15.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

Od roku 2019 rozpoczynamy rekrutację elektroniczną. Przyjęte rozwiązanie pozwoli uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system zapewni całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach rekrutacyjnych. Do 18 lutego 2019 roku rodzice mogą złożyć deklarację o pozostaniu w przedszkolu. Dotyczy to dzieci, które w tym roku korzystają z edukacji przedszkolnej.
Rodzice, którzy nie złożyli deklaracji pozostania w przedszkolu i rodzice dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola powinni w terminie od 25 lutego do 15 marca do godz. 13:00 złożyć wypełniony wniosek o przyjęcie do przedszkola. W tym roku nabór ten będzie się odbywał poprzez Internet – w wersji elektronicznej. Osoby które nie mają dostępu do komputerów z Internetem mogą skorzystać z Gminnego Centrum Informacji (ul. Dworcowa 3 w Mosinie) lub wypełnić wniosek na drukach pobranych z przedszkola. W przypadku, gdy korzystamy z informatycznego systemu rekrutacyjnego,  wypełniony wniosek, po wydrukowaniu  i podpisaniu, należy złożyć wraz  z załącznikami tylko w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, który wskazano jako pierwszy wybór. Wnioski wypełnia się korzystając ze strony https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina Na tej stronie dokładnie opisane są etapy rekrutacji poprzez Internet. Po rozpoczęciu naboru zostaną one również opisane na stronie www.mosina.pl Do etapów naboru zostanie dołączony opis przedszkoli w Gminy Mosina. 

Nabór zostanie zamknięty 15 marca o godz. 13:00. W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata. Należą do nich na podstawie prawa oświatowego tzw. Kryteria ustawowe – 100 punktów:
1) wielodzietność rodziny kandydata
2) niepełnosprawność kandydata
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą;

oraz kryteria samorządowe:

1) rodzice pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów
2) rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 2 punkty
3) rodzice kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina – 4 punkty
4) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 punkt.

Przy składaniu wniosku rodzice będą mogli wskazać maksymalnie 3 przedszkola do których chcieliby, aby dziecko zostało przyjęte. W rekrutacji biorą udział wszystkie przedszkola publiczne. Przedszkola prywatne nie zdecydowały się na taką formę naboru. 

22 marca po godz. 13:00 zostaną podane listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli. Do 1 kwietnia rodzice potwierdzają w przedszkolu na liście którego zostało zakwalifikowane dziecko, że chcą, aby od 1 września 2019 dziecko do tego przedszkola chodziło.
2 kwietnia zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu, od 10 kwietnia rozpocznie się nabór uzupełniający.
30 kwietnia zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych, a ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana do 10 maja 2019 r.